Polityka prywatności

I. Informacje ogólne o przetwarzaniu danych osobowych.

Niniejsza polityka przetwarzania danych osobowych (dalej jako Polityka) wyjaśnia, w jaki sposób Stowarzyszenie Demagog z siedzibą w Warszawie, z adresem przy ul. Noakowskiego 26/28, 00 – 682 Warszawa, wpisane do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem 0000615583, posiadające NIP 6751544169 oraz REGON 364355280 (dalej jako Stowarzyszenie) gromadzi i przetwarza dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością społeczną.

Kontakt ze Stowarzyszeniem w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest pod adresem mailowym [email protected] oraz korespondencyjnym: Stowarzyszenie Demagog, ul. Noakowskiego 26/28, 00-682 Warszawa.

Stowarzyszenie przetwarza wszelkie dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
tj. w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) na zasadach określonych poniżej.

II. Kategorie, rodzaje danych osobowych, cele, podstawy prawne i okresy przetwarzania danych osobowych.

W związku z prowadzoną działalnością, Stowarzyszenie zbiera i przetwarza na następujących zasadach dane osobowe osób fizycznych, będących:

01 Osobami, których dane są przetwarzane w celach weryfikacji ich wypowiedzi oraz archiwizacji materiałów źródłowych

 • Kategorie danych

Dane przetwarzane w ramach weryfikacji wypowiedzi i przygotowania publikacji.

 • Rodzaj danych

a. podstawowe dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, wizerunek);
b. dane dotyczące wykształcenia i edukacji;
c. informacje o stanowisku i/lub przynależności do organizacji;
d. dane bezpośrednio związane z tematyką weryfikowanej wypowiedzi.

 • Cel przetwarzania

Publikacja analiz wypowiedzi na stronach internetowych Stowarzyszenia w ramach jego działalności statutowej oraz archiwizacja materiałów źródłowych. Więcej znajduje się w rozdziale IV Polityki.

 • Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 • Okres przetwarzania

Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów przetwarzania, do momentu utraty ich przydatności bądź otrzymania stosownego, uzasadnionego żądania lub sprzeciwy od osoby, której dane dotyczą.

02 Odbiorcami newslettera:

 • Kategorie danych

Dane przetwarzane w ramach wysyłki newslettera.

 • Rodzaj danych

a. podstawowe dane identyfikacyjne (imię bądź pseudonim);
b. adres e-mail.

 • Cel przetwarzania

Przesyłanie newslettera, archiwizacja prowadzonej korespondencji, ochrona przed roszczeniami.

 • Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 • Okres przetwarzania

Dane przetwarzane będą przez okres wysyłki newslettera, do momentu rezygnacji z jego otrzymywania przez subskrybenta lub otrzymania stosownego żądania lub sprzeciwu od osoby, której dane dotyczą.

03 Uczestnikami Akademii Fact-Checkingu

 • Kategorie danych

Dane przetwarzane w związku z rejestracją na warsztaty organizowane w ramach Akademii Fact-Checkingu i uczestnictwem w w/w.

 • Rodzaj danych

a. podstawowe dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania);
b. adres e-mail;
c. nazwa instytucji reprezentowanej przez osobę, której dane dotyczą;
d. wizerunek (na podstawie odrębnej zgody).

 • Cel przetwarzania

Rejestracja na organizowane przez Stowarzyszenie warsztaty i uczestnictwo w w/w, realizowanie obowiązków obciążających Stowarzyszenie w myśl powszechnie obowiązujących przepisów prawa i/lub zawartych przez Stowarzyszenie umów z podmiotami wspierającymi jego działalność, obrona przed roszczeniami i/lub dochodzenie roszczeń własnych.

 • Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz f RODO

 • Okres przetwarzania

Dane przetwarzane będą do momentu zorganizowania warsztatów i zebrania opinii uczestników o przeprowadzeniu w/w. Następnie zaś przetwarzanie danych zostanie ograniczone do ich archiwizacji przez Stowarzyszenie do momentu utraty przydatności w/w i/lub otrzymania stosownego żądania lub sprzeciwu od osoby, której dane dotyczą – okres przechowywania danych będzie przy tym nie krótszy, niż wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

04 Użytkownikami Platformy Edukacyjnej Stowarzyszenia

 • Kategorie danych

Dane przetwarzane w ramach rejestracji na Platformie Edukacyjnej Stowarzyszenia, sprzedaży i udostępniania szkoleń online.

 • Rodzaj danych

a. podstawowe dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, podstawowe informacje dotyczące wieku bądź zawodu);
b. adres e-mail;
c. numer telefonu;
d. informacje podane podczas dokonywania zapłaty za kurs, w zakresie w jakim w/w przekazywane są Stowarzyszeniu przez dostawcę usług szybkich płatności.

 • Cel przetwarzania

Utworzenie konta w ramach Platformy Edukacyjnej, zakup oferowanych kursów, uczestnictwo w w/w, a także realizowanie obowiązków obciążających Stowarzyszenie w myśl powszechnie obowiązujących przepisów prawa i/lub zawartych przez Stowarzyszenie umów z podmiotami wspierającymi jego działalność, obrona przed roszczeniami i/lub dochodzenie roszczeń własnych.

 • Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz f RODO

 • Okres przetwarzania

Dane przetwarzane będą przez okres utrzymywania przez osobę, której dane dotyczą, konta w ramach Platformy Edukacyjnej. Następnie zaś przetwarzanie danych zostanie ograniczone do ich archiwizacji przez Stowarzyszenie do momentu utraty przydatności w/w i/lub otrzymania stosownego żądania lub sprzeciwu od osoby, której dane dotyczą – okres przechowywania danych będzie przy tym nie krótszy, niż wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

05 Osobami deklarującymi zainteresowanie wydarzeniami organizowanymi przez Stowarzyszenie:

 • Kategorie danych

Dane przetwarzane w związku ze zgłoszeniem zainteresowania uczestnictwem w danym wydarzeniu oraz w związku z partycypacją w w/w.

 • Rodzaj danych

a. podstawowe dane identyfikacyjne (imię, nazwisko);
b. adres e-mail;
c. numer telefonu

 • Cel przetwarzania

Organizacja wydarzenia oraz umożliwienie osobie, której dane dotyczą wzięcia w nim udziału, realizowanie obowiązków obciążających Stowarzyszenie w myśl powszechnie obowiązujących przepisów prawa i/lub zawartych przez Stowarzyszenie umów z podmiotami wspierającymi jego działalność, archiwizacja korespondencji w związku z obroną przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń własnych.

 • Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz f RODO

 • Okres przetwarzania

Dane przetwarzane będą do czasu zakończenia organizowanego wydarzenia. Następnie zaś przetwarzanie w/w zostanie ograniczone do ich archiwizacji przez Administratora do momentu utraty przydatności w/w i/lub otrzymania stosownego żądania lub sprzeciwu od osoby, której dane dotyczą.

06 Użytkownikami serwisów społecznościowych wchodzących w interakcję ze Stowarzyszeniem

 • Kategorie danych

Dane przetwarzane w ramach aktywnego uczestnictwa w społeczności Stowarzyszenia na portalach społecznościowych.

 • Rodzaj danych

Podstawowe dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, pseudonim, wizerunek).

 • Cel przetwarzania

Wchodzenie przez Stowarzyszenie w interakcje z osobami korzystającymi z serwisów społecznościowych, realizowanie obowiązków obciążających Stowarzyszenie w myśl powszechnie obowiązujących przepisów prawa i/lub zawartych przez Stowarzyszenie umów z podmiotami wspierającymi jego działalność, archiwizacja korespondencji w związku z obroną przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń własnych.

 • Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO

 • Okres przetwarzania

Dane przetwarzane będą do momentu usunięcia stosownego komentarza, wpisu, opinii czy innej interakcji i/lub przerwania funkcjonowania profili Stowarzyszenia w danych portalach społecznościowych. Następnie zaś przetwarzanie danych zostanie ograniczone do ich archiwizacji przez Stowarzyszenie do momentu utraty przydatności w/w i/lub otrzymania stosownego żądania lub sprzeciwu od osoby, której dane dotyczą.

07 Darczyńcami w ramach serwisu Patronite

 • Kategorie danych

Dane przetwarzane w ramach wpłat dokonywanych na Stowarzyszenie.

 • Rodzaj danych

a. podstawowe dane identyfikacyjne (imię, nazwisko);
b. adres e-mail;
c. adres i miejsce zamieszkania;
d. informacje podane podczas dokonywania wpłaty, w zakresie w jakim w/w przekazywane są Stowarzyszeniu przez administratora serwisu Patronite.

 • Cel przetwarzania

Korzystanie przez Stowarzyszenie z platformy Patronite, realizowanie obowiązków obciążających Stowarzyszenie w myśl powszechnie obowiązujących przepisów prawa i/lub zawartych przez Stowarzyszenie umów z podmiotami wspierającymi jego działalność, archiwizacja korespondencji w związku z obroną przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń własnych.

 • Podstawa prawna

Art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO

 • Okres przetwarzania

Dane przetwarzane będą przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z wykonaną darowizną lub przez okres przechowywania dokumentów księgowych bądź dowodów księgowych wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zależności od tego, który z tych okresów będzie dłuższy.

08 Darczyńcami dokonujących bezpośrednich wpłat na rzecz Stowarzyszenia

 • Kategorie danych

Dane przetwarzane w ramach wpłat dokonywanych na Stowarzyszenie.

 • Rodzaj danych

a. podstawowe dane identyfikacyjne (imię, nazwisko);
b. adres e-mail;
c. adres i miejsce zamieszkania;
d. informacje podane podczas dokonywania wpłaty, w zakresie w jakim w/w przekazywane są Stowarzyszeniu przez dostawcę usług szybkich płatności.

 • Cel przetwarzania

Zbiórka dobrowolnych darowizn na działalność statutową Stowarzyszenia, realizowanie obowiązków obciążających Stowarzyszenie w myśl powszechnie obowiązujących przepisów prawa i/lub zawartych przez Stowarzyszenie umów z podmiotami wspierającymi jego działalność, archiwizacja korespondencji w związku z obroną przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń własnych.

 • Podstawa prawna

Art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO

 • Okres przetwarzania

Dane przetwarzane będą przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z wykonaną darowizną lub przez okres przechowywania dokumentów księgowych bądź dowodów księgowych wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zależności od tego, który z tych okresów będzie dłuższy.

09 Osobami korzystającymi z formularza kontaktowego lub z formularza do zgłoszenia fałszywej informacji lub wypowiedzi

Kategorie danych

Dane przetwarzane w związku z zapytaniami, żądaniami lub zgłoszeniem fałszywej informacji bądź wypowiedzi z użyciem formularza kontaktowego.

Rodzaj danych

a. podstawowe dane identyfikacyjne (imię, nazwisko);
b. adres e-mail;
c. dane osobowe zawarte w wiadomości.
Cel przetwarzania

Udzielenie odpowiedzi na przesłane zapytania, wnioski czy żądania, wykorzystanie wiadomości do przygotowania i publikacji stosownej analizy, realizowanie obowiązków obciążających Stowarzyszenie w myśl powszechnie obowiązujących przepisów prawa i/lub zawartych przez Stowarzyszenie umów z podmiotami wspierającymi jego działalność, archiwizacja korespondencji w związku z obroną przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń własnych.

Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO

Okres przetwarzania

Dane przetwarzane będą przez okres prowadzenia korespondencji. Następnie zaś przetwarzanie w/w zostanie ograniczone do ich archiwizacji przez Administratora do momentu utraty przydatności w/w i/lub otrzymania stosownego żądania lub sprzeciwu od osoby, której dane dotyczą.

10 Uczestnikami podcastu Stowarzyszenia

 • Kategorie danych

Dane przetwarzane w ramach realizacji i publikacji podcastu Stowarzyszenia

 • Rodzaj danych

a. podstawowe dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, wiek, wizerunek);
b. przekazane przez osobę, której dane dotyczą, dane o jej wykształceniu, zawodzie czy innych rolach i powiązaniach.

 • Cel przetwarzania

Publikacja i rozpowszechnianie podcastu.

 • Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO

 • Okres przetwarzania

Dane przetwarzane będą w okresie upublicznienia podcastu. Następnie zaś przetwarzanie w/w danych ograniczone zostanie do ich archiwizacji przez Administratora do momentu utraty przydatności w/w i/lub otrzymania stosownego żądania lub sprzeciwu od osoby, której dane dotyczą.

– z tym, że ostateczny zakres przetwarzania w/w danych osobowych jest w każdym przypadku wyznaczany określonym celem ich wykorzystywania.

Stowarzyszenie jest administratorem danych osobowych powierzonych przez osoby, których dane te dotyczą. Powierzenie danych osobowych nie ma charakteru obowiązkowego, jest jednak niezbędne do skorzystania ze wskazanych powyżej świadczeń czy form interakcji ze Stowarzyszeniem.

Powierzenie danych osobowych jest jednoznaczne z oświadczeniem przez osobę powierzającą, iż w/w dane jej dotyczą.

11 Osobami, których dane są przetwarzane w celu dostarczenia informacji handlowej

 • Kategorie danych

Przetwarzanie danych w celu dostarczenia informacji handlowej.

 • Rodzaj danych

Adres e-mail

 • Cel przetwarzania

Dostarczenie informacji handlowej. Więcej informacji znajduje się w rozdziale IV Polityki.

 • Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 • Okres przetwarzania

Dane przetwarzane będą przez okres dostarczania informacji handlowej, do momentu rezygnacji z ich otrzymywania przez osobę, której dane dotyczą.

12 Osobami, których dane są przetwarzane w celu udziału w procesach rekrutacyjnych

 • Kategorie danych

Dane przetwarzane w ramach konkretnego procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Stowarzyszenie. Dodatkowo, za zgodą osoby, której dane dotyczą, dane mogą być przetwarzane również w ramach przyszłych procesów rekrutacyjnych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w rekrutacji.

 • Rodzaj danych

1. W przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, Stowarzyszenie będzie przetwarzało dane osobowe wskazane w art. 22(1) §1 ustawy Kodeks pracy;

2. W przypadku osób ubiegających się o nawiązanie współpracy na podstawie innej niż umowa o pracę, Stowarzyszenie będzie przetwarzało dane osobowe przesłane przez osobę ubiegającą się o nawiązanie współpracy.

 • Cel przetwarzania

Uczestnictwo w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Stowarzyszenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami związanymi z ww. procesami. Udział w procesach rekrutacyjnych, które mogą być prowadzone w przyszłości – wyłącznie na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

 • Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz f RODO.

 • Okres przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane będą do momentu zakończenia danego procesu rekrutacyjnego. Następnie zaś przetwarzanie danych zostanie ograniczone do ich archiwizacji przez Stowarzyszenie do momentu utraty ich przydatności i/lub otrzymania stosownego żądania lub sprzeciwu od osoby, której dane dotyczą – okres przechowywania danych będzie przy tym nie krótszy niż wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, dane będą przetwarzane do chwili utraty ich przydatności i/lub do momentu wycofania udzielonej zgody – okres przechowywania danych będzie przy tym nie krótszy, niż wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

III. Sposób przetwarzania danych osobowych

Stowarzyszenie zobowiązuje się przetwarzać wszelkie powierzone dane osobowe z zastosowaniem przyjętych zasad, wytycznych i środków technicznych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w/w danych. Wszelkie osoby upoważnione przez Stowarzyszenie do dostępu do przetwarzanych danych osobowych zobowiązane są do przestrzegania powyższych regulacji, a także do zachowania w bezwzględnej poufności tak treści przetwarzanych danych, jak i informacji o środkach mających zapewnić ich bezpieczeństwo.

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przekazywania danych osobowych podmiotom trzecim –dostawcom usług wykorzystywanych w ramach realizowanych świadczeń (dostawcy serwerów, poczty e-mail czy dostawcy szybkich płatności). Podmiotom tym Stowarzyszenie powierza dane w minimalnym zakresie koniecznym do realizacji określonego świadczenia, a dostawcy w/w usług zobowiązani są do przestrzegania zasad i wytycznych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

Ponadto Stowarzyszenie oświadcza, iż powierzone dane osobowe mogą zostać przekazane do państw trzecich, znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Współcześnie wiele podmiotów – nawet ulokowanych na terytorium Unii Europejskiej – posiada bazy serwerów na całym świecie, w tym w krajach o systemach prawnych przewidujących węższy zakres ochrony danych osobowych – co samo w sobie może skutkować większym prawdopodobieństwem naruszenia ich bezpieczeństwa.

Zawierając umowy z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym Stowarzyszenie dąży do zagwarantowania im jak najszerzej ochrony, powierzając dane kontrahentom m.in. stosującym modelowe klauzule umowne.

Jednocześnie Stowarzyszenie nie sprzedaje ani nie udostępnia powierzonych danych jakimkolwiek innym podmiotom. Przetwarzanie danych powierzonych przez Stowarzyszenie podmiotom trzecim ma na celu jedynie sprawne funkcjonowanie procesów koniecznych do realizacji oferowanych świadczeń.

IV. Archiwizacja materiałów źródłowych

Stowarzyszenie archiwizuje materiały źródłowe, które zostały wykorzystane w celu stworzenia analiz wypowiedzi w ramach działalności statutowej. Robimy to  aby zabezpieczyć je przed ewentualnym zniszczeniem lub usunięciem.

Archiwizowane materiały mogą zawierać również dane osobowe. Stowarzyszenie ogranicza przetwarzanie danych osobowych do niezbędnego minimum, z tego powodu nie są one wyodrębniane lub oddzielane od materiałów źródłowych w celu aktywnego ich przetwarzania i kontaktowania się z osobami, których dane dotyczą.

Osobom, których dane dotyczą przysługują wszelkie prawa i uprawnienia wynikające z niniejszej polityki prywatności oraz obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe mogą być udostępniane odrębnym administratorom, tj. podmiotom świadczącym usługi archiwizujące. Odrębni administratorzy przetwarzają dane osobowe zgodnie z przyjętymi przez siebie zasadami przetwarzania danych osobowych. Lista podmiotów, którym Stowarzyszenie udostępnia dane osobowe w celach archiwizacyjnych może zostać udostępniona osobie, której dane dotyczą na jej żądanie.

V. Informacja handlowa

W niektórych przypadkach równolegle z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych czy potwierdzeniem zapoznania się z Polityką, osoby których dotyczą dane osobowe mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie przesyłanej przez Stowarzyszenie informacji handlowej w rozumieniu art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, mogącej również stanowić formę marketingu bezpośredniego, o której mowa w art. 172 ust. 1 Ustawy z dn. 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. 

Przesyłana na mocy w/w zgody korespondencja e-mail ma charakter informacyjno-marketingowy, obejmując informacje o działalności Stowarzyszenia, oferowanych przez nie usługach czy realizowanych projektach. 

Podstawą przetwarzania danych w celu wysyłki informacji handlowych jest każdorazowo zgoda osoby, której dane dotyczą. Wyrażona zgoda ma każdorazowo charakter nieobowiązkowy. Udzieloną zgodę odbiorca może w każdej chwili odwołać, co równoznaczne jest z zaprzestaniem przez Stowarzyszenie dalszej wysyłki w/w wiadomości.

VI. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Osoba, której dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie, może żądać:

1. potwierdzenia przetwarzania jej danych osobowych przez Stowarzyszenie wraz z informacjami wskazanymi w art. 15 ust. 1 RODO, zawartymi także w niniejszym dokumencie. Jednocześnie osoba ta ma prawo żądać przekazania kopii jej danych osobowych, które przetwarzane są przez Stowarzyszenie;

2. niezwłocznego sprostowania jej danych osobowych lub uzupełnienia danych niekompletnych, jeżeli przetwarzane przez Stowarzyszenie dane są sprzeczne z ich rzeczywistym kształtem bądź względem w/w niekompletne;

3. usunięcia przetwarzanych przez Stowarzyszenie danych w sytuacji, gdy:
a) dane te nie są już niezbędne do celów stanowiących podstawę ich przetwarzania;
b) zgoda stanowiąca podstawę przetwarzania danych osobowych została przez daną osobę cofnięta;
c) wniesiony został uzasadniony sprzeciw, o którym mowa w dalszej części niniejszej polityki;
d) dane osobowe przetwarzane były przez Stowarzyszenie niezgodnie z prawem;
e) obowiązek usunięcia danych osobowych wynika z przepisów prawa wspólnotowego bądź krajowego;
f) zgoda na przetwarzanie danych osobowych została wyrażona przez osobę małoletnią, młodszą niż 16 lat. W przypadku upublicznienia danych osoba, której dane dotyczą może żądać również podjęcia przez Stowarzyszenie rozsądnych działań (z uwzględnieniem kosztów i dostępnej technologii) zmierzających do powiadomienia innych administratorów przetwarzających kopię czy replikację danych o żądaniu usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

4. ograniczenia przetwarzanych przez Stowarzyszenie danych w sytuacji, gdy:
a) osoba kwestionuje prawidłowość danych w sposób określony w pkt 2 powyżej lub wobec złożenia sprzeciwu, o którym mowa w dalszej części niniejszej polityki prywatności – na okres pozwalający Stowarzyszeniu na sprawdzenie poprawności przetwarzanych danych bądź rozpoznania zasadności sprzeciwu;
b) w sytuacji, gdy pomimo sprzeczności przetwarzania danych z przepisami prawa osoba, której dane dotyczą, zamiast usunięcia danych chce jedynie ograniczyć ich zakres w zbiorze Stowarzyszenia;
c) ustała konieczność przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie, jednak osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich dalszego przetwarzania dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony swych roszczeń; W okresie ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Stowarzyszenie uprawnione jest do przechowywania danych, a ich przetwarzanie możliwe jest tylko za zgodą osoby, której dane dotyczą, bądź też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego;

5. wydania jej tych danych osobowych, które dostarczyła Administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Dane mogą zostać wydane w/w osobie, jak i – gdy jest to technicznie możliwe – przekazane bezpośrednio administratorowi wskazanemu przez osobę, której dane dotyczą.
Odmowa zrealizowania w/w żądań przez Stowarzyszenie musi znajdować uzasadnienie w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności w RODO. Celem uniknięcia wątpliwości należy podkreślić, iż każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych, w każdym czasie uprawniona jest do ograniczenia i/lub cofnięcia zgody na w/w i zobowiązania Stowarzyszenia do usunięcia przetwarzanych danych osobowych. Osoba, której dotyczą dane, może skorzystać z wyżej omówionych praw poprzez:
a) przesłanie stosownego żądania na adres e-mail Stowarzyszenia – [email protected]
b) przesłanie stosownego żądania na adres Stowarzyszenia wskazany na wstępie niniejszej polityki. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO osoba, której dane dotyczą może złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, Warszawa 00-193.

VII. Sprzeciw

Niezależnie od uprawnień omówionych w poprzednich akapitach, osobie której dotyczą przetwarzane dane przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych:

1. realizowanego w ramach:
a) czynności niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Stowarzyszeniu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, lub b) ochrony prawnie uzasadnionych interesów w sytuacji, gdy nadrzędnego charakteru nad w/w interesami nie mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, lub 2. realizowanego w sposób zautomatyzowany (w ramach tzw. profilowania), lub 3. realizowanego dla celu marketingu bezpośredniego. Po otrzymaniu sprzeciwu Stowarzyszenie niezwłocznie ograniczy przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w poprzednim rozdziale. Następnie w przypadku zasadnego charakteru sprzeciwu, dane osobowe zostaną usunięte przez Stowarzyszenie, o ile za ich dalszym przetwarzaniem dla celów innych niż marketingowe nie będą stały ważne, prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub dane nie będą stanowić podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego, Stowarzyszenie zaprzestanie przetwarzania tych danych w w/w celu.

Osoba, której dotyczą dane, może złożyć sprzeciw poprzez:
a) przesłanie stosownego żądania na adres e-mail Stowarzyszenia- [email protected];
b) przesłanie stosownego żądania na adres Stowarzyszenia wskazany na wstępie niniejszej polityki.

VIII. Pliki Cookies

Witryny prowadzone przez Demagoga korzystają z plików cookies. Pliki te są wykorzystywane m.in. w celu poprawienia wydajności usług świadczonych za pośrednictwem w/w witryn oraz optymalizacji treści na niej dostępnych, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych.

Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania plików cookies zostały uregulowane w Polityce plików cookies.

IX. Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym Polityką obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności RODO.

Stowarzyszeniu zastrzega prawo do zmiany Polityki. W/w zmiany wchodzić będą w życie wraz z dniem ich ogłoszenia.

Polityka wchodzi w życie wraz z dniem 17.02.2022 r.