Regulamin darowizn Demagog

§1
Postanowienia wstępne

1. Darowizny zbierane z użyciem strony internetowej https://www.demagog.org.pl gromadzone są przez Stowarzyszenie DEMAGOG z adresem przy ul. Noakowskiego 26/28, 00-682 Warszawa, wpisane do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000615583, posiadające NIP 6751544169 oraz REGON 364355280 (dalej jako: Stowarzyszenie)

2. Niniejszy regulamin (dalej jako: Regulamin) ma na celu określenie zasad świadczenia przez Stowarzyszenie usługi drogą elektroniczną, polegającej na umożliwieniu osobom korzystającym ze strony www.demagog.org.pl przekazywania darowizn pieniężnych na działania statutowe Stowarzyszenia.

3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Darczyńcy, należy przez to rozumieć każdą osobę korzystającą z funkcjonalności przekazania Stowarzyszeniu darowizny.

4. Płatności online odbywają się za pośrednictwem operatora płatności PayPro S.A. (Przelewy24) z adresem do doręczeń: ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, piętro 6, klatka B, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347935, posiadające NIP: 779-236-98-87 oraz REGON: 301345068.

5. Przekazując darowiznę Darczyńca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

6. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńców na stronie https://demagog.org.pl/regulamin-darowizn-demagog/.

§2
Zasady przekazywania darowizn na stronie www

1. Darowiznę można przekazać po kliknięciu „Wpłacam online” na stronie https://demagog.org.pl/, w zakładce „Wpłać darowiznę”. Następnie należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie operatora płatności.

2. Przekazywanie darowizn odbywa się za pośrednictwem operatora płatności wskazanego w §1 ust. 4 Regulaminu.

3. Darowiznę można wpłacać za pomocą:

a) przelewu elektronicznego,

b) systemu płatności mobilnych BLIK;

c) karty płatniczej (kredytowej lub debetowej);

d) przelewu tradycyjnego.

4. Przekazując darowiznę Darczyńca może wybrać jedną z kwot sugerowanych na stronie https://demagog.org.pl/ w zakładce „Wpłać darowiznę” lub wpisać dowolną, wybraną przez siebie kwotę w pole „Inna”.

5. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określa regulamin Operatora płatności dostępne na stronie https://www.przelewy24.pl/regulamin.

§3
Zgłaszanie reklamacji oraz zwroty darowizny

1. W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem darowizny, należy je zgłosić Stowarzyszeniu pod adresem e-mail: [email protected]. Każda reklamacja będzie rozpatrywana indywidualnie.

2. Darczyńca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w regulaminach operatora płatności nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z ich postanowieniami. W zakresie, w jakim wadliwość realizacji świadczenia wynikła ze sposobu przekazywania płatności, wszelkie reklamacje Darczyńca zgłosić powinien ich operatorowi, na zasadach określonych pod adresem https://www.przelewy24.pl/reklamacje.

3. W uzasadnionych przypadkach Darczyńca ma prawo żądać zwrotu darowizny w terminie 7 dni od jej wpłacenia. W celu uzyskania zwrotu należy wysłać wiadomość na adres e-mail: [email protected]. W temacie wiadomości należy umieścić: „Zwrot darowizny”.

4. Wpłata darowizny, po potrąceniu kosztów przelewu, zostanie zwrócona na rachunek bankowy Darczyńcy, z którego została dokonana płatność, w terminie do 7 dni roboczych od dnia wpływu zgłoszenia do Stowarzyszenia.

§4
Dane osobowe

1. Stowarzyszenie Demagog jest administratorem danych osobowych Darczyńców. Stowarzyszenie zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – dalej jako RODO) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przekazanie darowizny.

3. Przetwarzanie danych osobowych ma na celu:

a) realizację żądania dotyczącego przekazania darowizny (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – w szczególności z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości stowarzyszeń i przeciwdziałania praniu pieniędzy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c) realizacje prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością statutową, w tym m.in. poprzez podziękowanie Darczyńcy za wpłatę, kontakt z Darczyńcą w przypadku problemów z obsługą darowizny lub potwierdzenie wpłynięcia płatności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Celem otrzymywania drogą elektroniczną informacji dotyczących działań Stowarzyszenia, w tym informacji fundraisingowych, Darczyńca może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zaznaczając w tym celu odpowiednie pole pod formularzem danych osobowych.

5. Stowarzyszenie gromadzi następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail i kwotę darowizny oraz dodatkowo – jeśli Darczyńca przekazał na stronie formularza danych osobowych – adres i miejsce zamieszkania.

6. Stowarzyszenie gromadzi dane osobowe Darczyńców do momentu utraty ich przydatności, przy czym przez okres nie dłuższy niż obowiązujące przepisy regulujące przedawnienie roszczeń i zobowiązań podatkowych.

7. Stowarzyszenie nie gromadzi i nie przetwarza w swoim systemie informatycznym danych z kart płatniczych Darczyńców.

8. Więcej informacji na temat gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie oraz przynależnych Darczyńcom prawach znajduje się w Polityce Prywatności.

§5
Postanowienia końcowe

1. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie. Zmiany Regulaminu wchodzić będą w życie wraz z ich ogłoszeniem (opublikowaniem na podstronie, o której mowa w §1 ust. 6 powyżej) i obowiązywać będą w odniesieniu do darowizn wykonanych po momencie wprowadzenia w/w zmian.

2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.