Ogólne Warunki Licencji

Ogólne Warunki Licencji Stowarzyszenia Demagog z siedzibą w Warszawie

Uwagi wstępne

Wszystkie zamieszczone na niniejszej stronie, w wydawanych publikacjach, jak i w innych wykorzystywanych kanałach komunikacji (social media, newsletter) utwory – teksty, grafiki czy nagrania audio bądź audiowizualne – wykonane przez przedstawicieli, członków i współpracowników Stowarzyszenia Demagog1 (dalej jako Stowarzyszenie) oraz stanowiące utwory w rozumieniu prawa autorskiego są objęte wyłącznymi majątkowymi prawami autorskimi Stowarzyszenia (dalej jako Utwory).

Powyższe jednoznaczne jest z tym, iż Stowarzyszenie jest jedynym podmiotem upoważnionym w myśl powszechnie obowiązujących przepisów prawa2 do decydowania o sposobie korzystania z Utworów. Niniejszy dokument reguluje zasady, na jakich możesz korzystać z ww. Na wstępie należy również podkreślić, iż wydawane przez Stowarzyszenie portale, newslettery i inne formy cyklicznej komunikacji nie stanowią prasy w rozumieniu ustawy Prawo prasowe3 i nie podlegają regulacjom przewidzianym dla materiałów prasowych.

Licencje zewnętrzne

Niniejszy dokument, stanowiący warunki, na jakich Stowarzyszenie dopuszcza korzystanie ze stworzonych i opublikowanych przez niego Utworów, stosuje się wyłącznie w przypadku, gdy nie obowiązują żadne inne licencje zewnętrzne, w szczególności:

1. Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach (CC BY SA) – pozwalająca na rozpowszechnianie utworów zależnych jedynie na zasadach tożsamych z tymi, na których udostępniony został utwór oryginalny;

2. Creative Commons Uznanie Autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach (CC BY NC SA) – pozwalająca na niekomercyjne rozpowszechnianie utworów zależnych na zasadach tożsamych z tymi, na których został udostępniony utwór oryginalny;

3. Creative Commons Uznanie Autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych (CC BY NC ND) – niepozwalająca na tworzenie utworów zależnych W każdym z w/w przypadków należy oznaczyć autora, źródło Utworu oraz licencję. Szczegółowe zasady korzystania z Utworów udostępnianych na licencjach Creative Commons opisane zostały na stronie internetowej Creative Commons Polska. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Stowarzyszenie oświadcza tym samym, iż w przypadku sprzeczności między zasadami licencji zewnętrznej a licencją ustaloną w ramach niniejszych Ogólnych Warunków, za wiążące uznać należy zasady licencji zewnętrznej.

Wykorzystywanie niekomercyjne

Z zastrzeżeniem powyższego, wszystkie Utwory udostępniane są do ich niekomercyjnego wykorzystania na zasadach opisanych poniżej, przy zachowaniu czterech zasad:

1. braku ingerencji w Utwór; w tym dokonywania jakichkolwiek opracowań m.in. zmian treści, zmian tytułu lub śródtytułów, kadrowania zdjęć i grafik, łączenia z innymi materiałami, chyba że co innego wynika z treści Warunków.

2. niekomercyjnego charakteru udostępnienia;

3. oznaczenia autorstwa Stowarzyszenia oraz źródła pochodzenia Utworu;

4. udostępniania tak stworzonego utworu zależnego na takich samych zasadach.

Jeśli Twoje plany nie są zgodne powyższymi wytycznymi, napisz do nas, a postaramy się znaleźć jakieś rozwiązanie.

Utwór możesz wykorzystywać w całości bądź w części, ale nie możesz dokonywać w nim żadnych zmian (edytować grafiki, zmieniać treści tekstów czy nagrań, łączyć z innymi materiałami). Dopuszczalne jest nieingerujące bezpośrednio w treść skrócenie (wycięcie) tekstu czy nagrania, o ile nie zmienia ono jego wydźwięku czy nie prowadzi do celowego osłabienia zawartej w ww. argumentacji. Przez niekomercyjne wykorzystanie Utworu rozumiemy jego wykorzystanie w sposób całkowicie niezwiązany z uzyskiwaniem korzyści majątkowej. Tym samym tak Ty, jak i osoby czy podmioty powiązane z Tobą osobowo bądź kapitałowo nie mogą czerpać z wykorzystania Utworu żadnych korzyści materialnych.

Niekomercyjne udostępnienie Utworu nie obejmuje więc jego wykorzystywania w ramach:

 • prowadzonej działalności gospodarczej czy zawodowej;
 • prywatnych publikacji zamieszczanych w celu osiągnięcia zysku (w tym poprzez zamieszczanie ich w ramach stron internetowych czy wydawnictw zawierających treści reklamowe, z których zyski otrzymuje autor publikacji);
 • działalności statutowej odpłatnej bądź prowadzącej do osiągnięcia zysku (w tym poprzez jego zamieszczenie w monetyzowanych publikacjach organizacji non-profit – zawierających treści reklamowe na rzecz podmiotów komercyjnych czy informacje promujące organizowane zbiórki na cele statutowe danego podmiotu).

Warunkiem udostępnienia Utworu jest każdorazowe oznaczenie autorstwa Stowarzyszenia i źródła pochodzenia Utworu w jednej ze wskazanych poniżej form:

 • w przypadku udostępniania Utworu w ramach mediów społecznościowych (w tym tzw. mikroblogów) wystarczające jest zamieszczenie w publikacji zawierającej Utwór linku do podstrony, na której nastąpiło jego pierwotne udostępnienie przez Stowarzyszenie razem z dopiskiem: „Źródło:”, „Zobacz:”, „Więcej na:” bądź równoważnym;
 • w przypadku udostępniania Utworu w ramach publikacji na stronach internetowych, blogach lub przez wydawnictwa – w tym wydawnictwa prasowe – konieczne jest zamieszczenie w wyraźny sposób, na wstępie lub bezpośrednio pod cytowanym Utworem, informacji, o pochodzeniu treści w formie jednego z poniższych komunikatów:
  • „Więcej informacji znajdziesz na stronie www.demagog.org.pl”;
  • „Informacje pochodzą ze strony www.demagog.org.pl”;
  • „Źródło informacji: www.demagog.org.pl”;
  • za pomocą jednej z poniższych grafik:

 – przy czym w publikacjach internetowych grafika powinna stanowić jednocześnie odnośnik do podstrony, na której miała miejsce pierwotna publikacja Utworu przez Stowarzyszenie, a w przypadku gdy Utwór nie jest udostępniany na stronach Stowarzyszenia – do strony głównej: https:///demagog.org.pl

Ostatnim z wymogów jest to, by publikacja została udostępniona na warunkach nie mniej restrykcyjnych niż określone niniejszą licencją. Utwór zależny powstały w oparciu o Utwór musi tym samym:

 • zostać udostępniony do swobodnego, niekomercyjnego użytku;
 • gwarantować ochronę integralności Utworu będącego przedmiotem praw autorskich Stowarzyszenia;
 • zobowiązywać dalszych korzystających do przyznania autorstwa Utworu Stowarzyszeniu na tożsamych zasadach co w niniejszej licencji.

Wykorzystywanie komercyjne

Bez zgody Stowarzyszenia nie możesz rozpowszechniać Utworów w sposób inny niż w celu wykorzystania niekomercyjnego i/lub w ramach dozwolonego użytku. Powyższe jednoznaczne jest z wyraźnym zakazem rozpowszechniania Utworów na zasadach innych niż opisane w niniejszych warunkach, o którym mowa w art. 25 ust. 1 lit. b Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. W celu uzyskania licencji na wykorzystywanie komercyjne Utworów prosimy o kontakt pod adresem [email protected].

Warto przy tym podkreślić, iż udzielenie licencji na komercyjne wykorzystywanie Utworów – tak w sposób pojedynczy, jak i stały – nie zawsze ma charakter odpłatny. Naszym podstawowym celem jest sprawowanie nadzoru nad sposobem wykorzystywania Utworów, dążąc do zachowania ich neutralnego, możliwie jak najbardziej obiektywnego charakteru.

Napisz do nas, opowiedz o swojej stronie, publikacji, czasopiśmie czy projekcie, a wypracujemy warunki pozwalające nam na współpracę.

Dozwolony użytek

Niezależnie od powyższych zasad, w myśl powszechnie obowiązujących przepisów prawa przysługuje Ci prawo do korzystania z publikowanych przez Stowarzyszenie Utworów na zasadach tzw. dozwolonego użytku.

Tym samym możesz korzystać z Utworów między innymi:

 • w ramach użytku prywatnego (z wyłączeniem sytuacji, w której Utwór udostępniany jest publicznie, poza gronem Twoich bliskich i znajomych);
 • dla celów naukowych bądź dydaktycznych;
 • w celu publikacji krótkich wyciągów czy streszczeń Utworów – także w prasie, radiu czy telewizji;
 • korzystając z prawa cytatu, parodii, pastiszu czy karykatury.

Co istotne, takie wykorzystywanie Utworów musi wiązać się każdorazowo z poinformowaniem odbiorców o tym, iż autorem Utworu jest Stowarzyszenie wraz ze wskazaniem źródła pierwotnej publikacji. Dozwolony użytek nie może też naruszać interesów Stowarzyszenia – w szczególności zaś podważać jego cech czy reprezentowanych wartości w sposób mogący naruszyć jego dobre imię.

Częstą pułapką jest interpretacja tego uprawnienia dosłownie, a więc rozumienie go jako przyzwolenie na zacytowanie dowolnego utworu. W praktyce uprawnienie to obejmuje przytoczenie fragmentów cudzego dzieła w utworach stanowiących samoistną całość. Stąd też publikacja, w której cytowany jest Utwór, musi posiadać własną wartość artystyczną czy merytoryczną, nie może zaś być tylko parafrazą cytowanej publikacji czy zdawkowym komentarzem.

Podobnie jak parodia, pastisz czy karykatura, cytat dozwolony jest w zakresie uzasadnionej prawami gatunku danej publikacji i nie może naruszać zasad normalnego korzystania z Utworu czy interesów Stowarzyszenia.

Uwagi końcowe

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do zakresu udzielanej licencji, możliwości wykorzystania Utworów czy kwalifikacji, jaką Stowarzyszenie przyjęłoby dla określonej formy ich wykorzystania, z przyjemnością udzielimy niezbędnych wyjaśnień. Pozostajemy do dyspozycji pod adresem e-mail [email protected].

Niniejsze ogólne warunki licencji wchodzą w życie w ich obecnym brzmieniu wraz z dniem 28 grudnia 2022 roku.

 

1 Stowarzyszenie Demagog z siedzibą w Warszawie, z adresem ul. Noakowskiego 26/28, 00-682 Warszawa, wpisane do Rejestru
Stowarzyszeń przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000615583.

2 Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 nr 24 poz. 83).

3 Ustawa z dn. 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 nr 5 poz. 24).