Strona główna Analizy Prawie 9 na 10 Polaków wyraża zadowolenie z życia. Jak wypadamy na tle Europy?

Prawie 9 na 10 Polaków wyraża zadowolenie z życia. Jak wypadamy na tle Europy?

Zdjęcie autorstwa Michael Morse z Pexels

Prawie 9 na 10 Polaków wyraża zadowolenie z życia. Jak wypadamy na tle Europy?

Gdzie w Europie ludzie są najbardziej zadowoleni z życia? Gdzie mają dostęp do najlepszej opieki medycznej, gdzie jest najwięcej osób o wyższym wykształceniu i który kraj ma najwyższy średni przychód? Te i wiele innych informacji znalazło się w najnowszym badaniu Eurostatu, badającym jakość życia w Unii Europejskiej.

W internetowym opracowaniu znalazły się wszystkie kraje wspólnoty (27), a także Islandia, Norwegia i Szwajcaria. Oceny dokonywano na podstawie 11 kategorii:

 • ogólne zadowolenie z życia,
 • materialny standard życia,
 • warunki mieszkaniowe,
 • zatrudnienie,
 • edukacja,
 • ochrona zdrowia,
 • wykorzystanie czasu,
 • relacje społeczne,
 • bezpieczeństwo,
 • rządy w państwie,
 • środowisko naturalne.

Każda kategoria podlegała procentowej ocenie. Ankietowani udzielali odpowiedzi w skali od 0 do 10. Odpowiedzi od 0 do 5 wskazują na „niskie” zadowolenie. Od 6 do 8 zyskały statut „średni”, a odpowiedzi w skali od 9 do 10 oznaczone zostały jako oznaka „wysokiego” zadowolenia w ramach danej kategorii. W poniższych akapitach przybliżymy po kolei każdą z nich, sprawdzając, jak na pytania odpowiadali Polacy.

Ogólne zadowolenie z życia

Ponad połowa (51,7 proc.) badanych z Polski oceniła ogólne zadowolenie ze swojego życia na poziomie średnim. Prawie 36 proc. uznało z kolei, że ich zadowolenie jest na wysokim poziomie. Tylko 12,4 proc. stwierdziło, że nie są zadowoleni ze swojej sytuacji życiowej.

Ogólna średnia zadowolenia z życia w Polsce wyniosła 7,8 na 10. To więcej niż europejska średnia, która wyniosła 7,3 na 10.

Najniżej swoje ogólne zadowolenie z życia oceniali Bułgarzy. Ich wynik to 5,4 na 10. Z kolei najbardziej zadowoleni ze swojego życia są mieszkańcy Finlandii Irlandii – 8,1 na 10.

Materialny standard życia

Ponad 33 proc. ankietowanych w Polsce uznało swoje zadowolenie z sytuacji finansowej za niskie. Średnią satysfakcję z zarobków ma mniej niż połowa uczestników badania. Jedynie 17,3 proc. odpowiedziało, że ich zadowolenie z sytuacji finansowej jest na wysokim poziomie.

Ogólnie ocena znalazła się na poziomie 6,3 na 10. W odniesieniu do pozostałych państw – gdzie średnia w badaniu wyniosła  6,5 na 10 – jesteśmy poniżej przeciętnej.

Gorzej od Polaków oceniają swoją sytuację finansową Bułgarzy z oceną jedynie 4,3 na 10. Najbardziej zadowoleni pod kątem finansowym są Duńczycy, Szwedzi oraz Finowie – wszystkie trzy kraje uzyskały wynik na poziomie 7,6 na 10.

W tej kategorii liczony był jeszcze jeden czynnik – średni roczny dochód netto liczony w euro, wyliczany jako całkowity roczny dochód gospodarstwa domowego, po odliczeniu podatku i innych potrąceniach, które można wydać lub zaoszczędzić, oraz podzielony przez liczbę domowników.

W Polsce tego rodzaju dochód został wyliczony na 7 124 euro. To znacznie poniżej europejskiej średniej wynoszącej ponad 17 tys. euro. Najniżej w zestawieniu znalazła się Rumunia, gdzie roczny zarobek netto wyniósł 4 267 euro. Z kolei najwyższy odnotowany został w Luksemburgu – ponad 36 tysięcy euro. 

Warunki mieszkaniowe

7,4 na 10 – to ogólny poziom zadowolenia Polaków z ich sytuacji mieszkaniowej.

Ponad 36 proc. respondentów umieściło swoją sytuację na wysokim poziomie. Nieco ponad 42 proc. uznało ją za średnią, a 21,3 proc. określiło się jako słabo zadowolonych ze swojej sytuacji mieszkaniowej.

W porównaniu z pozostałymi krajami znajdujemy się idealnie na poziomie europejskiej średniej, również wynoszącej 7,4 na 10. Najmniej zadowoleni ze swoich warunków mieszkaniowych są Bułgarzy – ich ocena to 6 na 10. Z kolei najwyżej określili ją mieszkańcy Danii i Finlandii  8,4 na 10.

W tej kategorii ocenie poddano także współczynnik przeludnienia. Za osobę mieszkającą w przeludnionym gospodarstwie domowym uważa się osobę, która nie ma do dyspozycji własnego pokoju.

Wartość współczynnika przeludnienia dla Polski wyniosła 37,6 proc. Europejska średnia tego wskaźnika to 17,1 proc.

Najbardziej przeludniona jest Rumunia. Tam prawie 45 proc. gospodarstw domowych nie ma odrębnego miejsca dla każdego z domowników. Z kolei ten problem najmniej dotyka mieszkańców Cypru – tam wartość współczynnika wynosi jedynie 2,5 proc.

Zatrudnienie

54 proc. Polaków określa swoją satysfakcję z pracy na poziomie średnim. Wysoce zadowolonych z wykonywanego zawodu jest ponad 27 proc. ankietowanych. Słabo swoją sytuację ocenia 18 proc. badanych.

W sumie ocena zadowolenia z życia zawodowego wyniosła 7,3 na 10. Polacy ocenili swoje zadowolenie z pracy powyżej średniej wszystkich badanych krajów, wynoszącej 7,2 na 10.

Najbardziej niezadowoleni z warunków zatrudnienia w swoim kraju są Grecy – 6,2 na 10. Z kolei najbardziej usatysfakcjonowani są Finowie, którzy uzyskali wynik 8,1 na 10.

Dodatkowym wskaźnikiem towarzyszącym badaniu pod kątem zatrudnienia jest odsetek osób pracujących w przedziale wiekowym 15-64 lata.

W Polsce wartość tego wskaźnika wyniosła 68,7 proc. To wynik powyżej europejskiej średniej wynoszącej 67,6 proc.

Najmniej osób w tych widełkach wiekowych pracuje w Grecji – 56,3 proc. Najwięcej z kolei w Holandii. Tam wskaźnik zatrudnienia osób pomiędzy 15. a 64. rokiem życia wyniósł 77,8 proc. 

Satysfakcja z wykorzystania czasu

Ten nietypowy wskaźnik określał, do jakiego stopnia respondenci są zadowoleni ze sposobu, w jaki wykorzystują czas. Jeśli chodzi o Polskę, to małe zadowolenie wykazało niemal 30 proc. ankietowanych. Średnio swoje zadowolenie oceniło 42,3 proc., z kolei wysoki poziom zadowolenia wskazało 27,8 proc. badanych.

Po zsumowaniu wyników średnia wyniosła 6,8 na 10. Wynik ten jest nieco ponad średnią ze wszystkich przebadanych krajów, która wyniosła 6,7 na 10.

Najmniej ze sposobu wykorzystania czasu zadowoleni są Bułgarzy – 5,7 na 10. Z kolei najlepiej zarządzanie swoim czasem oceniają Duńczycy – 7,8 na 10.

W tej kategorii przyglądano się także temu, ile wynosi średni tygodniowy czas pracy w danym kraju (z wyłączeniem czasu na dojazdy oraz przerwy na posiłek).

Z badania wynika, że tygodniowo w pracy spędzamy 40,1 godziny (czyli ok. 8 godzin dziennie). Średni tygodniowy czas pracy w UE wyniósł 37 godzin (około 5,3 godziny dziennie).

Najwięcej czasu na pracę poświęcają Grecy – 41,8 godziny w tygodniu. Najmniej z kolei Holendrzy, gdzie średnio w tygodniu pracuje się 30,3 godziny (trochę ponad 4 godziny dziennie).

Edukacja

W tej kategorii ocena nie odbywała się poprzez subiektywną ocenę zadowolenia. Zamiast tego autorzy raportu wzięli pod uwagę liczbę osób z konkretnym poziomem wykształcenia. Ocena „niska” dotyczy wykształcenia podstawowego i niższego średniego (gimnazjalnego). „Średnia” ocena dotyczy wykształcenia średniego. Z kolei ocena „wysoka” to wykształcenie wyższe. 

I tak odsetek Polaków z niskim poziomem wykształcenia wyniósł 6,8 proc. Do poziomu średniego przypisano 60,4 proc. osób, a do wysokiego – 32,9 procJeśli chodzi o liczbę osób z wyższym wykształceniem, jesteśmy praktycznie na poziomie średniej europejskiej wynoszącej 32,8 proc.

Najmniej osób o tym poziomie wykształcenia jest w Rumunii – 18,7 proc. Z kolei najwięcej osób o wyższym wykształceniu mieszka w Irlandii – 49,9 proc.

Drugim wskaźnikiem wziętym pod uwagę w kategorii „edukacja” jest różnica w poziomie zadowolenia z życia pomiędzy osobami o niskim i wysokim poziomie wykształcenia. 

Dla przykładu: jeżeli osoba o niskim poziomie wykształcenia oceniła swoje zadowolenie z życia na poziomie 5 na 10, a osoba o wyższym poziomie wykształcenia na poziomie 6 na 10, to różnica w zadowoleniu wynosi wtedy 1,0. 

W Polsce różnica w zadowoleniu z życia pomiędzy osobami o niższym i wysokim wykształceniu wyniosła 0,7To wynik poniżej średniej ze wszystkich ankietowanych państw, wynoszącej 1,0.

Największa różnica w zadowoleniu odnotowana została w Bułgarii – 2,1. Najmniejsza z kolei występuje w Danii. Tam różnica w zadowoleniu z życia pomiędzy osobami o niższym i wysokim wykształceniu wynosi tyle co średnia unijna, czyli 0,1. 

Zdrowie

W tej kategorii badana była samoocena zdrowia mieszkańców danego rejonu. W Polsce swoją sytuację zdrowotną jako bardzo dobrą i dobrą oceniło 59,8 proc. ankietowanych. Za dostateczną uznało ją 27,4 proc. badanych. Z kolei jako złą i bardzo złą swoją sytuację zdrowotną oceniło 12,8 proc. badanych.

Na wszystkie państwa biorące udział w badaniu średni odsetek osób oceniających swoje zdrowie jako dobre lub bardzo dobre wyniósł 68,6 proc. Polska jest zatem dość wyraźnie poniżej średniej.

Najmniej zadowoleni ze swojego zdrowia są Litwini – jedynie 46,2 proc. ankietowanych wskazało tę odpowiedź. Najbardziej zadowoleni są z kolei Irlandczycy – 84,1 proc.

Drugim wskaźnikiem branym pod uwagę w kategorii „zdrowie” była przewidywana długość życia.

W Polsce wyniosła ona 76,6 roku. Kolejny raz znaleźliśmy się poniżej europejskiej średniej wynoszącej 81,3 roku.

Najniższa średnia długość życia jest w Bułgarii. Tam mieszkańcy żyją średnio 73,6 roku. Najdłużej z kolei żyją mieszkańcy Irlandii – średnio 82,8 roku.

Relacje społeczne

Ponad 45 proc. (45,7 proc.) badanych oceniło swoje relacje na bardzo wysokim poziomie. Taki sam odsetek ocenił je na poziomie średnim. Jedynie 8,5 proc osób uznało, że nie są zadowolone ze swoich relacji społecznych.

W subiektywnej ocenie zadowolenia z relacji z innymi osobami średni wynik w Polsce wyniósł 8,1 na 10. To powyżej średniej wśród ankietowanych państw, wynoszącej 7,9 na 10.

Najmniej zadowoleni z kontaktów społecznych są Bułgarzy – 6,6 na 10. Najlepiej swoje relacje z innymi osobami oceniają mieszkańcy Austrii, Irlandii, Malty i Słowenii: 8,6 na 10.

W tej kategorii wzięto także pod uwagę odsetek osób, które mają kogo poprosić o pomoc w razie potrzeby.

W Polsce 96,4 proc. ankietowanych uznało, że ma w swoim życiu taką osobę. To nieco powyżej europejskiej średniej wynoszącej 93,2 proc.

Najsłabiej badanie wypadło w Luksemburgu, gdzie jedynie 84,7 proc. ankietowanych uznało, że w razie potrzeby ma do kogo zwrócić się o wsparcie. Najwyższy wynik w tej kategorii osiągnęła Słowacja, gdzie odsetek wyniósł 98,6 proc.

Bezpieczeństwo

Autorzy raportu, przygotowując kategorię „bezpieczeństwo”, oparli się na dwóch nietypowych wskaźnikach. Pierwszym z nich jest subiektywna ocena bezpieczeństwa w trakcie samotnego spaceru w nocy.

Odsetek Polaków, którzy w takiej sytuacji czują się bardzo bezpiecznie, wyniósł 23,1 proc. Średnio bezpiecznie czuje się 60,5 proc. odpowiadających. Z kolei brak poczucia bezpieczeństwa w czasie nocnych spacerów odczuwa 16,4 proc. ankietowanych.

Najbardziej bezpiecznie po zmroku czują się mieszkańcy Malty – 66,4 proc. ankietowanych z tego kraju nie ma obaw w czasie samotnego chodzenia ulicami po nocy. Z kolei najmniej bezpiecznie czują się Litwini – tylko 9,8 proc. z nich nie czuje lęku w czasie nocnego spaceru. Europejska średnia tego wskaźnika wyniosła 27,2 proc.

Drugim wskaźnikiem jest odsetek osób zgłaszających zbrodnie, przypadki wandalizmu lub przemocy w swojej okolicy. W Polsce robi to jedynie 4,4 proc. badanych. To wynik sporo poniżej europejskiej średniej wynoszącej 11 proc.

Najwięcej osób zgłasza nieprawidłowości w swojej okolicy w Bułgarii – 19,1 proc. Z kolei najmniej zgłoszeń dokonują mieszkańcy Chorwacji – robi to jedynie 2,4 proc.

Rządy w państwie

To kolejna kategoria, która została podzielona na dwa wskaźniki. Pierwszym z nich jest zaufanie do obowiązującego w państwie systemu prawnego.

W Polsce wskaźnik ten wyniósł 4,2 na 10, trochę gorzej od średniej wśród wszystkich przebadanych krajów wynoszącej 4,5 na 10.

Najmniejsze zaufanie do swoich rządów mają Słoweńcy – wśród nich wskaźnik ten wyniósł 2,7 na 10. Z kolei najbardziej swojemu porządkowi prawnemu ufają Duńczycy – ze wskaźnikiem 7,5 na 10. 

Drugim wskaźnikiem jest odsetek populacji danego kraju ufający działaniom Europarlamentu.

W Polsce wynosi on 52 proc. Jest to nieco powyżej średniej wyliczonej na podstawie opinii mieszkańców pozostałych krajów biorących udział w badaniu, gdzie zaufanie plasuje się na poziomie 50 proc.

Najbardziej eurosceptyczni są Francuzi – jedynie 38 proc. z ankietowanych z tego kraju uznało Europarlament za godny zaufania. Najbardziej ufają mu za to Portugalczycy, wśród których 80 proc. wspiera działania tej unijnej instytucji.

Środowisko naturalne

W tej kategorii ponownie ocenie podlegają dwa wskaźniki.

Pierwszym z nich jest subiektywna ocena zadowolenia ze środowiska danego regionu. W Polsce 39,7 proc. z ankietowanych określiło swój poziom zadowolenia jako wysoki, 42 proc. uznało go za średni, a 18,2 proc. stwierdziło, że nie jest zadowolonych ze środowiska, w którym żyje.

Tym samym wskaźnik ten wyniósł 7,6 na 10. Jest to poziom powyżej średniej państw UE, wynoszącej 7,2 na 10.

Najgorzej otaczające ich środowisko oceniają Bułgarzy – 5,2 na 10. Najwyższe oceny w tej kategorii wystawili Austriacy – 8,4 na 10.

Drugim ze wskaźników wykorzystanych przy badaniu tej kategorii był średni poziom pyłów zawieszonych w powietrzu obecny w miastach w danym kraju.

W Polsce wartość pyłów PM10 wyniosła 27 mikrogramów na metr sześcienny. Europejska średnia to 20,5 mikrograma.

Najczystszym powietrzem w miastach mogą pochwalić się Finowie. Średni poziom PM10 w ich aglomeracjach wynosi 10,2 mikrograma. Z kolei najbardziej zanieczyszczone jest powietrze w Chorwacji. Tam odnotowano 30,9 mikrograma PM10 na metr sześcienny.

 

Artykuł powstał w ramach projektu „Fakty w debacie publicznej”, realizowanego z dotacji programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, finansowanego z Funduszy EOG.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!