Strona główna Obietnice wyborcze Przywrócenie funkcji Pełnomocnika Rządu do Spraw Samorządu Terytorialnego

Przywrócenie funkcji Pełnomocnika Rządu do Spraw Samorządu Terytorialnego

Przywrócenie funkcji Pełnomocnika Rządu do Spraw Samorządu Terytorialnego

Jarosław Kaczyński

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

W miarę potrzeb w strukturze KPRM działać będą pełnomocnicy rządu powoływani do wykonania konkretnych zadań ponadresortowych. Przede wszystkim przywrócimy funkcję Pełnomocnika Rządu do Spraw Samorządu Terytorialnego. Jest to uzasadnione potrzebą zinstytucjonalizowania relacji między rządem a jednostkami samorządu terytorialnego i ich reprezentacją, prowadzenia systematycznych prac nad optymalizacją podziału zadań i kompetencji oraz ich finansowania, a także usprawnienia wykonywania kompetencji kontrolnych w stosunku do organów samorządowych przez premiera i wojewodów.

Program Prawa i Sprawiedliwości 2014, 13.02.2014 r.

Zrealizowana

Obietnicę uznajemy za zrealizowaną, jeśli została całkowicie wykonana w założonym okresie na to przeznaczonym, np. w trakcie kadencji partii rządzącej. 

Sprawdź metodologię

Program Prawa i Sprawiedliwości 2014, 13.02.2014 r.

Zrealizowana

Obietnicę uznajemy za zrealizowaną, jeśli została całkowicie wykonana w założonym okresie na to przeznaczonym, np. w trakcie kadencji partii rządzącej. 

Sprawdź metodologię

Obietnica przywrócenia funkcji Pełnomocnika rządu do spraw Samorządu Terytorialnego znajdowała się w Programie Prawa i Sprawiedliwości w dziale “Dobrze zorganizowany i sprawny rząd”. Zgodnie z Programem, powołanie pełnomocników miało być jednym ze środków wspomagających premiera w realizacji zadań ponadresortowych i celów strategicznych: „W miarę potrzeb w strukturze KPRM działać będą pełnomocnicy rządu powoływani do wykonania konkretnych zadań ponadresortowych. Przede wszystkim przywrócimy funkcję Pełnomocnika Rządu do Spraw Samo- rządu Terytorialnego. Jest to uzasadnione potrzebą zinstytucjonalizowania relacji między rządem a jednostkami samorządu terytorialnego i ich reprezentacją, prowadzenia systematycznych prac nad optymalizacją podziału zadań i kompetencji oraz ich finansowania, a także usprawnienia wykonywania kompetencji kontrolnych w stosunku do organów samorządowych przez premiera i wojewodów”.

Obietnica ta stanowi część planu szerszej korekty struktury i zasad funkcjonowania Rady Ministrów. Odnowiona Rada miała w sposób optymalny wyznaczać cele polityki państwa we wszystkich istotnych sprawach oraz zapewniać ich konsekwentną i spójną realizację. Na mocy Rozporządzenia z dnia 16 stycznia 2018 r. Rada Ministrów ustanowiła urząd Pełnomocnika Rządu do spraw Współpracy z Samorządem Terytorialnym. Pełnomocnik posiada rangę sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zgodnie z rozporządzeniem, ma on zajmować się koordynacją działań strony rządowej, dotyczących prac w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w zakresie ustalonym w art. 3 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej. Do zadań tej komisji należą:

 • wypracowywanie wspólnego stanowiska strony rządowej i samorządowej, dotyczących priorytetów gospodarczych i społecznych, takich jak: gospodarka komunalna i funkcjonowanie samorządu gminnego oraz powiatowego czy rozwój regionalny i funkcjonowanie samorządu wojewódzkiego,
 • dokonywanie przeglądu i ocen warunków prawnych i finansowych funkcjonowania samo- rządu terytorialnego,
 • ocena stanu funkcjonowania samorządu terytorialnego w odniesieniu do procesu integracji Unii Europejskiej, w tym wykorzystania środków finansowych,
 • analizowanie informacji o przygotowanych projektach aktów prawnych, dokumentów i programów rządowych dotyczących problematyki samorządu terytorialnego, w szczególności przewidywanych skutków finansowych,
 • opiniowanie projektów aktów normatywnych, programów i innych dokumentów rządowych dotykających problematyki samorządu terytorialnego, w tym także określających relacje pomiędzy samorządem terytorialnym a innymi organami administracji publicznej.

Realizacja tych zadań ze strony Pełnomocnika Rządu ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym, zgodnie z Rozporządzeniem, polegać ma na:

 • koordynacji opracowania harmonogramu prac tej komisji,
 • zapewnieniu współpracy i wymiany informacji pomiędzy administracją rządową, a jednostkami samorządu terytorialnego,
 • dokonywaniu ocen i formułowaniu wniosków co do współpracy między administracją rządową a jednostkami samorządu terytorialnego.

Do uprawnień Pełnomocnika Rządu ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym zalicza się:

 • korzystanie z pomocy organów administracji rządowej, które mają obowiązek z nim współdziałać, w szczególności w zakresie udostępniania informacji niezbędnych do realizacji jego zadań,
 • wnoszenie, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, projektów dokumentów rządowych wynikających z zakresu jego działania do rozpatrzenia przez Radę Ministrów,
 • przedstawianie analiz ocen i wniosków związanych z zakresem jego działania oraz sprawozdań ze swojej działalności,
 • powoływanie zespołów o charakterze opiniodawczym lub do opracowania określonych zagadnień oraz zlecanie przeprowadzenia ekspertyz w zakresie swojego działania.

Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wydatki związane z jego działalnością pokrywane są przez budżet państwa (część 17 budżetu – “administracja publiczna”).

Obecnie funkcję tę pełni powołany na Sekretarza Stanu w MSWiA 17 stycznia 2018 r. Paweł Szefernaker. Poza współpracą z samorządem, odpowiada w resorcie m.in. za sprawy związane z kościołami i związkami wyznaniowymi oraz mniejszościami narodowymi i etnicznymi.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!