Czas czytania: około min.

Co Polacy sądzą o zmianach klimatu?

04.12.2019 godz. 14:45

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) przy współpracy z firmą konsultingową BVA opublikował w roku 2019 drugą edycję ankiety poruszającej zagadnienia klimatyczne. Celem wspomnianej sondy jest zbadanie nastrojów społecznych wśród obywateli Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych oraz Chin w kwestii zmian klimatu.

Wśród polskich respondentów 86% dostrzega zmiany, jakie zachodzą w obrębie klimatu. Polska jest jednak jednym z najbardziej sceptycznych państw w Europie, jeśli chodzi o potencjał zwalczania tych zmian. 41% ankietowanych uważa, iż mają one charakter nieodwracalny, co jest wynikiem o 8 punktów procentowym większym niż średnia europejska. Największy odsetek odpowiedzi negatywnych pada wśród najmłodszej grupy ankietowanych 15-29 lat i wynosi 45%. W grupie wiekowej 30-64 lat zmiany za nieodwracalne uważa 41% respondentów, natomiast wśród seniorów 65+ 33% badanych.

Mimo to, 75% Polaków uważa, że ich osobiste działania mogą wpłynąć na klimat. Zdolność ta jest jednak zróżnicowana, jeśli weźmiemy pod uwagę płeć. Wśród kobiet 83% uważa, iż może jako jednostka wpłynąć na klimat, zaś u mężczyzn z takim stwierdzeniem zgadza się 67% mężczyzn.

Na pytanie „ Które z poniższych oznak zmian klimatu najbardziej Cię niepokoją?” 47% ankietowanych wskazało zanieczyszczenie powietrza. Polacy zwracali też uwagę na wzrost ekstremalnym zjawisk klimatycznych oraz topniejące pokrywy lodowe – odpowiednio 47 i 42 % badanych.

Stosunek Polaków do zmian klimatycznych przedstawia również badanie CBOSu z listopada 2018 roku „Polacy wobec zmian klimatu„.

Zgodnie z nim, zdecydowana większość Polaków postrzega zmiany klimatu jako zagrożenie, przy czym ponad połowa (54%) uważa, że jest to tylko jedno z wielu niebezpiecznych zjawisk. Mniej niż jedna trzecia (29%) respondentów sądzi, że zmiany klimatu są jednym z największych zagrożeń dla współczesnej cywilizacji. Nieliczni badani twierdzą, że zmiany klimatu w ogóle nie są niebezpieczne (3%) lub że takie zjawisko nie istnieje (1%).

Trzy czwarte badanych przyjmujących do wiadomości istnienie zmian klimatu (75%) sądzi, że są one przede wszystkim efektem działalności człowieka, a mniej niż jedna piąta (18%) wskazuje raczej na przyczyny naturalne.

Połowa badanych (50%) uważa, że problemem zmian klimatu należy się zająć, ale środki zaradcze należy wprowadzać stopniowo, by ograniczyć koszty. Jedna trzecia (34%) twierdzi, że odpowiednie działania trzeba podjąć natychmiast. Tylko co jedenasty respondent (9%) opowiada się za niepodejmowaniem kroków, które mogłyby generować koszty gospodarcze, do czasu uzyskania pewności, że są one konieczne.

Przytoczone dane przez byłego ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego mają odzwierciedlenie w ankiecie EBI. Wypowiedź więc uznajemy jako prawdę.

 

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.