Czas czytania: około min.

Co wykazała kontrola NIK dotycząca finansów Lasów Państwowych?

24.07.2020 godz. 19:42

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Wypowiedź posłanki Urszuli Zielińskiej uznajemy za manipulację, ponieważ raport NIK opublikowany w 2015 wykazał, że sytuacja finansowa Lasów Państwowych jest dobra i stabilna. Wskazane przez kontrolerów zastrzeżenia m.in.  stały wzrost kosztów stałych zarządu czy wzrost wynagrodzeń mogą mieć wpływ w przyszłości na nieosiągnięcie podstawowych celów działalności organizacji m.in. ochronę polskich lasów.

Wypowiedź

Posłanka Urszula Zielińska na 14. Posiedzeniu Sejmu IX kadencji poruszyła kwestię stanu finansowego Lasów Państwowych. Przedstawicielka partii Zieloni zwraca się z zapytaniem do rządzących jakie działania zostały podjęte od roku 2015, w którym to został opublikowany raport NIK wskazujący, iż źródła problemów finansowych Lasów Państwowych mają miejsce w wysokich kosztach administracyjnych i wysokich kosztach stałych.

Raport NIK

Na wstępie należy podkreślić, iż przytoczony przez posłankę raport odnosi się do lat 2011-2013. Według NIK sytuacja majątkową Lasów Państwowych we wspomnianym okresie można ocenić jako dobrą i stabilną. Kontrolerzy zwracają jednak uwagę na gospodarkę finansową badanej organizacji, która może w przyszłości narazić Lasy Państwowe na nieosiągnięcie podstawowych celów działania tj. zachowania i ochrony lasów oraz ekosystemów leśnych, a także utrzymania i powiększania upraw i zasobów leśnych. Potencjalnie takiego stanu rzeczy należy upatrywać w stałym wzroście kosztów zarządu, wzroście wynagrodzeń oraz zwiększeniu nakładów inwestycyjnych.

Dane szczegółowe

Z raportu NIK wynika, że w okresie 2010-2013 odnotowano wzrost przeciętnego wynagrodzenia o ponad 24%, z poziomu 5 595 zł do 6 980 zł. W przypadku zarobków członków zarządu wzrost ten był wyższy – ponad 26%.

W przypadku inwestycji NIK stwierdziła, że środki przeznaczone na inwestycje w Lasach Państwowych były relatywnie wysokie – stanowiły ponad 15% wszystkich wydatków organizacji. W badanym okresie środki te przekraczały o 11-20% wielkość środków przeznaczonych na hodowlę i ochronę lasów. NIK podkreśla także, iż dynamika wzrostu środków przeznaczanych przez Lasy Państwowe na ochronę i hodowlę lasu była wyraźnie niższa od dynamiki wzrostu wydatków inwestycyjnych.

Wzrost wynagrodzeń w Lasach Państwowych po kontroli NIK

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia w danym roku w Lasach Państwowych uwzględniana jest w sprawozdaniach finansowych:

W okresie 2014-2019 przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło o ok. 11,4%. Średnio rocznie wzrost ten wyniósł 2,2% procent.  Natomiast w okresie 2010-2013 średnio zarobki pracowników wzrastały o 7,8%.

Udział kosztów administracyjnych w kosztach ogółem

Poniżej prezentujemy odsetek jaki stanowiły koszty działalności administracyjnej w kosztach ogółem na przestrzeni lat 2011-2019:

Analizując powyższe dane w ujęciu ilościowym ciężko wskazać tendencję spadkową bądź też wzrostową. Biorąc jednak pod uwagę liczby bezwzględne, koszty działalności administracyjnej Lasów Państwowych rosły z roku na roku, począwszy od kwoty 2 828 037,6 tys. zł w roku 2011 do kwoty 3 745 469,5 zł w roku 2019. Spadek bądź też wzrost kosztów działalności administracyjnych w kosztach ogółem był więc spowodowany zmianami kosztów całkowitych.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.