Strona główna Wypowiedzi Czego dotyczy ustawa o obronie danych osobowych?

Czego dotyczy ustawa o obronie danych osobowych?

Czego dotyczy ustawa o obronie danych osobowych?

Paweł Lewandowski

Ustawa o ochronie danych osobowych wyraźnie stanowi, że można bez zgody obywatela korzystać z danych osobowych, które komuś udostępnił, jeżeli jest to potrzebne do wykonania obowiązku wynikającego z prawa.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, przez “przetwarzanie danych osobowych” rozumie się wszystkie operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie.
Przetwarzanie danych osobowych jest możliwe w następujących przypadkach:

  • gdy osoba, której one dotyczą wyrazi na to zgodę (chyba, że chodzi o usunięcie danych)
  • gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa
  • gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji umowy, której dana osoba jest stroną, lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy (na żądanie osoby, której dane dotyczą)
  • gdy jest to niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego
  • gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, jednak przetwarzanie nie może naruszać praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy