Strona główna Wypowiedzi Czy na WOT wydajemy więcej pieniędzy niż na wojskowe służby specjalne?

Czy na WOT wydajemy więcej pieniędzy niż na wojskowe służby specjalne?

Czy na WOT wydajemy więcej pieniędzy niż na wojskowe służby specjalne?

Włodzimierz Czarzasty

Wicemarszałek Sejmu
Nowa Lewica

Na (…) Wojska Obrony Terytorialnej (…) wydajecie więcej niż na wywiad i kontrwywiad wojskowy razem wzięte.

Posiedzenie Sejmu, 8.01.2020 r.

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

  •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
  • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
  • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
  • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 8.01.2020 r.

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

  •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
  • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
  • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
  • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Choć ustawy budżetowe na lata 2018 i 2019, a także projekt budżetu na rok 2020, potwierdzają tę tezę, to jednak sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r. pokazuje, że wydano wówczas jedynie 50% z pierwotnie zaplanowanej kwoty na Wojska Obrony Terytorialnej. Z uwagi na tak znaczącą rozbieżność niemożliwe jest obecnie wyrokowanie o realnych wydatkach na WOT za 2019 r.

Wojska Obrony Terytorialnej, w skrócie WOT, to jeden z pięciu rodzajów Siły Zbrojnych (SZ) RP – obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych (tzw. komandosi). WOT zostały utworzone na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. Akt prawny zaczął obowiązywać 1 stycznia 2017 r. Z inicjatywą powołania WOT wyszedł ówczesny minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.

Głównym zadaniem „terytorialsów” jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Jak wskazuje sama nazwa, są to formacje działające w konkretnym regionie (obszarze) państwa. Za dowodzenie jednostkami wojskowymi i związkami organizacyjnymi WOT odpowiedzialny jest Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej.

Służba Wywiadu Wojskowego (SWW) jest służbą specjalną, właściwą w sprawach ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi dla obronności państwa, bezpieczeństwa i zdolności bojowej SZ RP oraz innych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra obrony narodowej. Z kolei Służba Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) jest służbą specjalną, która ma za zadanie chronić kraj przed zagrożeniami wewnętrznymi dla obronności państwa.

Wydatki na WOT

Według analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej za rok 2018, przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli, wydatki przewidziane na WOT w ustawie budżetowej wynosiły około 568 mln zł. Finalnie na „terytorialsów” wydano niemal 284 mln zł.

Zgodnie z ustawą budżetową za rok 2019 na WOT przeznaczono kwotę 483,485 mln zł (rozdział 75206). Jednak, jak czytamy w komunikacie Ministerstwa Obrony Narodowej, na WOT zaplanowano przekazanie dodatkowej kwoty oscylującej w okolicach 120 mln zł w ramach kategorii „zabezpieczenie wojsk” (rozdział 75220 ustawy budżetowej). Łącznie daje to sumę wynoszącą około 603,5 mln zł.

Z kolei, zgodnie z nieuchwalonym jeszcze projektem ustawy budżetowej, na rok 2020 na WOT planuje się przeznaczyć kwotę około 689 mln zł (rozdział 75206).

Wydatki na służby

Bazując ponownie na analizie NIK, wydatki przewidziane w ustawie budżetowej na SSW w roku 2018 wynosiły 264 mln zł, zaś na SKW – 237,5 mln zł (łącznie 501,5 mln zł). Na wojskowe służby ostatecznie wydano w 2018 r. odpowiednio niemal 288 mln zł i 254,5 mln zł. Sumując, otrzymujemy kwotę 542,5 mln zł wydaną w 2018 r. na działalność wojskowych służb specjalnych.

W ustawie budżetowej na 2019 r. środki przewidziane na służby wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przedstawiały się następująco: 186,828 mln zł oraz 261,918 mln zł. W sumie daje to kwotę 448,746 mln zł.

Z kolei, zgodnie z projektem ustawy budżetowej na rok 2020, na SWW i SKW ma zostać przeznaczone odpowiednio: 224,3 mln zł oraz 310 mln zł (rozdziały 75217 i 75218). W sumie około 534,3 mln zł.

Na co wydajemy więcej?

Powyższa analiza nie pozwala na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków w kontekście wypowiedzi Włodzimierza Czarzastego. Z jednej strony kwoty zapisane w ustawach budżetowych na lata 2018 i 2019, jak i te umieszczone w projekcie budżetu na rok 2020, potwierdzają słowa Włodzimierza Czarzastego. Z drugiej – najbardziej wiarygodne dane, jakimi dysponujemy, tj. wykonanie budżetu na 2018 r, prowadzą do odmiennych wniosków. Realne wykonanie budżetu na WOT wyniosło wówczas jedynie 50% kwoty zapisanej w ustawie budżetowej i było niższe od kwoty wydanej na wojskowe służby specjalne.

Fakt ten każe z ostrożnością odnosić się do kwot przewidzianych na WOT w ustawie budżetowej na rok 2019, a także w projekcie na rok 2020. Bowiem, jak pokazuje przykład budżetu z 2018 r., rzeczywiste wydatki w tym zakresie mogą znacząco się różnić od pierwotnych zapisów. Z tego też względu wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!