Strona główna Wypowiedzi Czy nowa ustawa o policji zwiększa uprawnienia służb?

Czy nowa ustawa o policji zwiększa uprawnienia służb?

Czy nowa ustawa o policji zwiększa uprawnienia służb?

Zbigniew Ziobro

Poseł
Suwerenna Polska

Ustawa o policji nie zwiększa uprawnień służb. Jeżeli coś służby mogły to mogą i teraz, chyba że wprowadzone jest ograniczenie i takie ograniczenie dotyczy podsłuchów bądź dotyczy też kontroli następczej przez sąd.

Radio Zet, 08.02.2016

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Radio Zet, 08.02.2016

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Na początek należy wyjaśnić, że mowa w wypowiedzi ministra o ustawie z 6 kwietnia 1990r. Należy mieć to na uwadze ze względu na brak ścisłości w wypowiedziach dziennikarzy i komentatorów, którzy mówiąc o ostatniej nowelizacji nierzadko utożsamiali pojęcie tej ustawy (m.in Ustawę o Służbie Granicznej czy Ustawę o Agencji Bezbieczeństwa Wewnętrznego).  Ważne też w ocenie wypowiedzi jest rozstrzygnięcie, o które slużby chodzi ministrowi. Czy mowa o służbach specjalnych czy jednak “służby” to określenie chrakteryzujące organy Policji. W kategorii służb specjalnych najczęściej umieszcza się wywiad i kontrwywiad danego państwa. Podmioty tego typu prowadzą niejawne działania o charakterze operacyjno-rozpoznawczym. Tego typu określenie znajduje odzwierciedlenie w polskim porządku prawnym, ale nie może być wykorzystane w kontekście odpowiedzi Zbigniewa Ziobry.

O pakiecie zadań, które maja organy ścigania mówi art. 19 Ustawy. Zakres kompetencji, określa szczególnie ust. 6. Porównując oba dokumenty – projekt nowelizacjistarą ustawę, można dostrzec, że przepis ten w nowelizacji ustawy został bardziej uszczegółowiony. Rzecznik Praw Obywatelskich podniósł zarzut na rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym w dniu 2014 r., że Ustawa nie określa, jakiego rodzaju środki techniczne i jakiego rodzaju informacje o jednostce mogą być pozyskiwane przez służby w ramach starej ustawy z 1990r.  TK stwierdził, że

“z punktu widzenia zasady określoności prawa i ustawowej formy ograniczeń konstytucyjnych wolności i praw nie jest bezwzględnie konieczne unormowanie w ustawie zamkniętego katalogu środków technicznych kontroli operacyjnej. W niektórych przypadkach może być to wręcz szkodliwe dla sprawności oraz efektywności działań operacyjnych służb zważywszy, że sposoby przekazywania informacji są coraz bardziej wyrafinowane. Konieczne jest natomiast, aby w przepisach prawa określono rodzaje środków technicznych, a organ zarządzający kontrolę operacyjną wskazywał, jaki konkretnie środek techniczny może być w indywidualnej sprawie zastosowany”.

Stara Ustawa, chociaż bardziej ogólna, dawała takie same możliwości stosowania środków technicznych. Jak wskazuje TK katalog tych środków nie był zamknięty, co daje możliwość szerszej interpretacji Art. 19 Ustawy. Natomiast należy podkreślić, że TK uznał, że konieczne jest uszczegółowienie rodzajów tych środków, co zostało urzeczywistnione w noweli do Ustawy.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!