Czy PGZ uzyskała dodatni wynik finansowy za ubiegły rok?

04.06.2019

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Polska Grupa Zbrojeniowa za rok 2018, grupa PGZ zamknęła go z zyskiem 37,4 mln PLN. Wynik ten oznacza wzrost w stosunku do roku 2017 o 151 mln, kiedy to PGZ odnotowała stratę.

Jak podkreśla PGZ, na wynik ten miały wpływ na przykład zdecydowane wzrosty jednostkowych wyników Spółek GK: Zakładów Mechanicznych Bumar-Łabędy S.A., MESKO S.A., Rosomak S.A., Huty Stalowa Wola S.A. oraz Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. z Poznania. Pozytywny wynik jest także efektem wzrostu przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi, które osiągnęły poziom 5,5 mld PLN. Wzrost przychodów ze sprzedaży przełożył się na poprawę wskaźnika EBITDA o 140 mln zł, czy poprawie efektywności działalności Spółek, wchodzących w skład Grupy.

Swoje środki PGZ inwestuje w szereg prac badawczo-rozwojowych, faz analityczno-koncepcyjnych i dialogów technicznych, m.in. w takich programach jak NAREW, ROSOMAK BMS, BORSUK, NOTEĆ czy ZSSW-30.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.