Czy PiS przegrało wybory przez blokowanie list?

02.02.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Ocenie podlega tylko pierwsza część wypowiedzi posła Marka Sawickiego. Prawo i Sprawiedliwość w 2006 roku przegrało wybory samorządowe, jednakże nie można jednoznacznie stwierdzić, iż stało się to przez wprowadzenia tzw. “blokowania list”. Ta część wypowiedzi Marka Sawickiego stanowi opinię i nie podlega ocenie.

„Blokowanie”, o którym mówi Marek Sawicki to tzw. “blokowanie list”, które polegało na tworzeniu grup list i zawieraniu przez komitety wyborcze umów o wspólnym podziale mandatów. Rozwiązanie to zostało wprowadzone 6 września 2006 r., (Dz.U. 2006 nr 159 poz. 1127) na niecałe trzy miesiące przed wyborami samorządowymi. Za głosowało 237 posłów (PiS – 149, Samoobrona – 52, LPR – 29, NKP – 5, niezależ – 2), natomiast 221 posłów nie głosowało (6 posłów PiS, 131 – PO, 3 – Samoobrony, 55 – SLD, 25 – PLS oraz 1 niezależny).

Według noweli dwa lub więcej komitetów wyborczych mogły w drodze umowy utworzyć jedną grupę list kandydatów w danej jednostce samorządu terytorialnego w celu wspólnego udziału w podziale mandatów.

W wyniku noweli wprowadzono zróżnicowane reguły rozdziału mandatów w zależności od poziomu alokacji mandatów i typu “aktorów” (listy bloków partii, listy partii i koalicji partii, listy komitetów wyborców). Na pierwszym poziomie mandaty rozdzielano pomiędzy uprawnione (te które przekroczyły ustawowy próg – dla partii i komitetów 5%, dla bloków 15%) listy partii/komitetów wyborców i listy zgrupowane stosując metodę d’Hondta.

Na drugim poziomie w przypadku list partyjnych/komitetów wyborców przydzielano mandaty kandydatom, którzy kolejno uzyskali najwięcej głosów, aż do wyczerpania przyznanej puli i to kończyło procedurę w przypadku tego typu “aktorów”; w przypadku bloku zaś rozdzielano mandaty pomiędzy partie go tworzące stosując metodę Saintë-Laguë w klasycznej postaci, z tym że partie bloku, które nie przekroczyły 5% progu były z podziału wykluczane.

Trzeci poziom alokacji dotyczył wyłącznie partii zblokowanych i polegał na rozdzieleniu puli mandatów, które przypadły partii wchodzącej w skład zblokowanej listy, pomiędzy kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli (źródło).

Sejm w kolejnej kadencji zlikwidował możliwość tworzenia bloków list w wyborach samorządowych. Głosowanie odbyło się 11 kwietnia 2008 r.. “Za” głosowało 284 posłów (PO – 197, LiD – 49, PSL – 27, niez. – 5, PiS – 3, DKP – 3), natomiast wstrzymało się 135 posłów PiS oraz 1 niezależny.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.