Strona główna Wypowiedzi Czy Polacy ograniczają picie butelkowanej wody?

Czy Polacy ograniczają picie butelkowanej wody?

Czy Polacy ograniczają picie butelkowanej wody?

Janusz Piechociński

Polskie Stronnictwo Ludowe

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

DANAE sp. z o.o. przeprowadziła dla Ministerstwa Środowiska jednotematyczne badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski dotyczące gospodarki odpadami oraz jakości powietrza. W listopadzie 2019 r. opublikowano raporty z badań, z których wynika m.in., że co trzeci Polak próbuje ograniczyć emisję zanieczyszczeń powietrza, a 40 proc. ogranicza picie butelkowanej wody. Wypowiedź oceniamy zatem jako prawdę.

Poniżej przedstawiamy najciekawsze wnioski z badania dotyczącego jakości powietrza.

Zgodnie z raportem z badania dotyczącego jakości powietrza, według Polaków głównymi zagrożeniami dla jakości powietrza są przede wszystkim emisje zanieczyszczeń z produkcji energii elektrycznej i ciepła (78,0%), działalność przemysłu (76,6%) oraz emisje zanieczyszczeń z samochodów osobowych i ciężarowych (73,7%). Prawie dwie trzecie badanych wskazało na emisje zanieczyszczeń z innych krajów/regionów oraz emisje zanieczyszczeń z gospodarstw domowych. Co więcej, w opinii połowy respondentów zagrożeniami dla jakości powietrza są także emisje zanieczyszczeń z gospodarstw rolnych oraz naturalne zanieczyszczenia.

www.gov.pl

W przekonaniu badanych największym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest ogrzewanie domów. Ponad połowa badanych uznała ten czynnik za najbardziej zanieczyszczający powietrze. Na drugim miejscu najczęściej pojawiały się emisje z pojazdów (61,2%), zaś na trzecim, jako czynnik w najmniejszym stopniu zanieczyszczający powietrze – przemysł (59,4%). Blisko połowa respondentów (47,2%) prawidłowo wskazała źródła zanieczyszczeń według skali ich oddziaływania na jakość powietrza. 

W opinii Polaków zjawisko smogu jest związane przede wszystkim z zanieczyszczeniem powietrza przez samochody oraz gospodarstwa domowe w sezonie zimowym (odpowiednio 89,5% i 89,1%). Zdaniem co drugiego respondenta do powstawania smogu przyczyniają się samochody w sezonie letnim. Najmniej, bo blisko 1 na 10 Polaków, jako źródło zanieczyszczenia wskazało gospodarstwa domowe w sezonie letnim.

Blisko 3 na 10 Polaków podejmuje działania na rzecz ochrony własnego zdrowia związane z jakością powietrza. Najczęściej podejmowanym działaniem na rzecz ochrony własnego zdrowia związanym z jakością powietrza jest śledzenie komunikatów dotyczących jego stanu (70,4%).

Co trzeci Polak podjął osobiście działania mające na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Okazuje się, że działania tego typu znacznie częściej podejmują mieszkańcy aglomeracji niż mniejszych miejscowości (wieś 23,7% vs miasto pow. 500 tys. mieszkańców 50,9%) oraz osoby w średnim wieku niż młodsze (15-25 lat 25,8% vs 45-59 lat 50,9%). Różnice zaobserwowano także ze względu na wykształcenie – najczęściej takie działania podejmują osoby z wyższym, a następnie średnim wykształceniem.

www.gov.pl

W celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń Polacy przede wszystkim starają się korzystać z komunikacji publicznej, chodzić pieszo lub jeździć rowerem (71,7%). Dość często praktykowanymi działaniami są także: ograniczenie używania samochodu podczas poruszania się po mieście (57,2%), zmiana systemu ogrzewania domu/mieszkania (54,1%) oraz wymiana domowego sprzętu AGD/RTV na energooszczędny. Warto zaznaczyć, że 4 na 10 osób zdecydowało się na ocieplenie budynku, a co 4 osoba – na kupno samochodu niskoemisyjnego.

www.gov.pl

Rozwiązania, które badani byliby skłonni zrealizować bądź zaakceptować w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza to w szczególności częstsze korzystanie z transportu publicznego, jazda na rowerze lub poruszanie się pieszo po mieście (63,7%), ograniczenie ruchu samochodów w centrum miasta (57,5%) oraz zmiana systemu ogrzewania własnego domu/mieszkania (54,9%). Spośród wybranych rozwiązań, najmniej osób byłoby skłonnych zaakceptować wzrost cen energii elektrycznej spowodowany produkowaniem jej z odnawialnych źródeł.

Ciekawe wnioski płyną także z badania dotyczącego gospodarki odpadami.

Ponad połowa Polaków (55,9%) deklaruje, że podejmuje działania mające na celu zmniejszenie ilości generowanych przez siebie odpadów. Jednocześnie 42,1% jest przeciwnego zdania.

60% Polaków (suma wskazań „zdecydowanie tak” i „raczej tak”) podczas robienia zakupów, zwraca uwagę na oznaczenia związane z ekologią i środowiskiem, a niemalże połowa (49,9%) stara się nie kupować „pakowanych” towarów (np. warzyw i owoców). Zbliżony odsetek (48,2%) unika również produktów jednorazowych/nietrwałych oraz deklaruje korzystanie z toreb wielokrotnego użytku. Stosunkowo często podejmowanym działaniem jest także naprawianie zepsutych urządzeń, zamiast zastępowania ich nowymi oraz kupowanie wody i napoi w butelkach zwrotnych. Warto jednakże zwrócić uwagę, iż ok 40% Polaków wskazało, że wyrzuca ubrania, z których już nie korzysta do śmieci. Najrzadziej podejmowanym działaniem jest kompostowanie odpadów zielonych.

www.gov.pl

Niemal połowa Polaków (48,4%) wyrzuca niepotrzebne lub zepsute przedmioty. Okazuje się jednak, że nierzadko podejmują różne sposoby postępowania z nimi w swoim domu. Aż 52,6% deklaruje, że przekazuje sprawne/dobre rzeczy innym osobom lub instytucjom. 36,5% wskazuje natomiast, że naprawia rzeczy w punktach napraw, a 34,8% powtórnie wykorzystuje posiadane przedmioty. Zbliżony odsetek badanych wymienia lub sprzedaje używane rzeczy, podczas gdy 31,2% oddaje je do sklepu lub PSZOK. 

Polacy zapytani o wyrażenie opinii na temat wprowadzenia zakazu sprzedaży jednorazowych plastikowych produktów codziennego użytku (tj. kubki, talerze, sztućce, słomki itp.) najczęściej wskazują, że w sprzedaży powinny być tylko plastikowe produkty codziennego użytku, które poddawane mogą być bardziej skutecznemu recyklingowi (34,8%). 

Co ciekawe, co czwarty obywatel (25,1%) jest zwolennikiem całkowitego zakazu sprzedaży jakichkolwiek jednorazowych plastikowych produktów codziennego użytku. Dalszą dostępność tych produktów w sprzedaży, jednak przy znacznie zwiększonej ich cenie uważa za atrakcyjne 18,9% osób. Jedynie 17,0% Polaków jest zdania, że sprzedaż jednorazowych plastikowych produktów codziennego użytku powinna pozostać bez zmian.

www.gov.pl

52,7% obywateli na co dzień podejmuje działania zmniejszające ilość generowanych odpadów plastikowych. Polacy podejmują zróżnicowane działania w kierunku minimalizacji generowanych odpadów. Wśród nich dominuje jednakże dokładna segregacja śmieci (70,7%). Unikanie kupowania jednorazowych produktów z plastiku oraz zakup luzem owoców i warzyw deklaruje ponad połowa badanych (odpowiednio: 59,7% i 57,5%).

Ponad 40% ogranicza picie butelkowanej wody, a także stara się wybierać produkty: w zwrotnych opakowaniach, nadające się do recyklingu lub nienadmiernie opakowane. Nieco mniejszy odsetek wskazał na ograniczenie korzystania z jednorazowych reklamówek i chodzenie na zakupy z własnymi pojemnikami na żywność i torbami. 

www.gov.pl 

Bazując na raportach opracowanych przez DANAE sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Środowiska wypowiedź Janusza Piechocińskiego oceniamy jako prawdę.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!