Czy Polscy członkowie Komisji Weneckiej zostali odwołani?

11.04.2016

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Polskimi członkami Komisji Weneckiej zgodnie z tym, co mówi Ryszard Petru jest prof. Hanna Suchocka jako wiceprzewodnicząca Komisji oraz prof. Krzysztof Drzewicki jako członek subsydiarny. Według Statutu Komisji Weneckiej odwołanie członka jest możliwe tylko na podstawie jego własnej rezygnacji lub uchwały samej Komisji. W związku z tym wypowiedź uznajemy za fałszywą, ponieważ statut nie przewiduje odwołania polskich członków Komisji przez rząd jak twierdzi przewodniczący Nowoczesnej.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.