Dlaczego Skandynawia nie jest najbezpieczniejszym krajem?

08.08.2019

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Lider partii Wiosna, Robert Biedroń, w programie “Polityka na Ostro” stwierdził, że Skandynawia jest jednym z najbardziej bezpiecznych krajów na świecie.

Zgodnie z „Wielkim słownikiem języka polskiego”, opracowanym przez Instytut Języka Polskiego PAN, słowo kraj funkcjonuje w trzech znaczeniach:

  1. jako państwo – zamieszkane terytorium zorganizowane politycznie i gospodarczo w jedną całość, mające swój rząd;
  2. jako brzeg czegoś;
  3. jako kraj związkowy – jednostka administracyjna w niektórych krajach.

Z kolei Skandynawia, według tego samego słownika, to „region północnej Europy, obejmujący kraje: Szwecję, Norwegię oraz Danię”.

Robert Biedroń, mówiąc o „kraju”, miał na myśli prawdopodobnie państwo. W tym samym wywiadzie, w kontekście wysokich standardów życia politycznego, stwierdził:

Tak jest w Skandynawii, tak jest w wielu krajach

Należy zatem uznać, że autor wypowiedzi popełnił błąd – Skandynawia nie jest krajem, lecz regionem obejmującym trzy kraje: Szwecję, Norwegię i Danię. Choć te trzy państwa, w ramach Unii Kalmarskiej, między 1397 a 1523 rokiem łączyła osoba jednego władcy, dziś stanowią odrębne byty polityczne.

Jednocześnie faktem jest, że kraje skandynawskie są uznawane za jedne z najbezpieczniejszych. Instytut Ekonomii i Pokoju, niezależny think tank z główną siedzibą w Australii, założony przez filantropa Steve’a Killelea, corocznie opracowuje Wskaźnik Światowego Pokoju. Wyróżniono w nim państwa, które charakteryzuje największy pokój wewnętrzny i zewnętrzny. W głównym rankingu, na 163 państwa, kraje Skandynawii zajęły następujące miejsca:

  • Dania – 5. miejsce
  • Szwecja – 18. miejsce (ex aequo z Belgią)
  • Norwegia – 20. miejsce

Uznano zatem, że wszystkie państwa Skandynawii posiadają wysoki lub bardzo wysoki poziom pokoju. Dla porównania, w tym samym rankingu Polska znalazła się na 29.  miejscu. Pięć pierwszych miejsc zajęły: Islandia, Nowa Zelandia, Portugalia, Austria i wspomniana już Dania.

Podobny ranking „Najbezpieczniejszych państw świata” w 2019 roku opracował magazyn Global Finance, założony w 1987 roku przez przedsiębiorców Josepha Giarraputo i Carla Burgena.  Państwom skandynawskim, na 128 państw, przyznano w nim następujące miejsca:

  • Norwegia – 6. miejsce
  • Dania – 9. miejsce
  • Szwecja – 13. miejsce

Są to czołowe pozycje zestawienia. W tym samym rankingu Polska znalazła się na 27. miejscu. Pięć pierwszych miejsc zajęły: Islandia, Szwajcaria, Finlandia, Portugalia i Austria.

Bezpieczeństwo państw świata monitoruje także polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. MSZ ostrzega podróżujących, że w Danii, SzwecjiNorwegii obowiązują wysokie stopnie zagrożenia terrorystycznego (w Danii czwarty w 5-stopniowej skali, w Szwecji trzeci w 5-stopniowej skali, w Norwegii na poziomie „możliwy”). Jednocześnie w przypadku Danii i Szwecji MSZ zapewnia, że zagrożenie przestępczością pospolitą jest niewielkie i nie informuje o innych, poważnych zagrożeniach bezpieczeństwa.

Należy zatem uznać, że choć państwa Skandynawii rzeczywiście są uznawane za jedne z najbezpieczniejszych, Robert Biedroń popełnił błąd, uznając Skandynawię za kraj. W związku z tym wypowiedź oceniamy jako zawierającą fałsz.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.