Strona główna Wypowiedzi Ile odpadów wykorzystuje się ponownie w Niemczech?

Ile odpadów wykorzystuje się ponownie w Niemczech?

Ile odpadów wykorzystuje się ponownie w Niemczech?

Daria Gosek-Popiołek

Posłanka
Partia Razem

Niemcy aż 68% swoich odpadów poddają ponownemu wykorzystaniu.

Sygnały dnia, 2.01.2020 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Sygnały dnia, 2.01.2020 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Według danych Eurostatu, Niemcy wykorzystują ponownie 67,3% odpadów komunalnych. Zgodnie z tym, uznajemy wypowiedź za prawdę.

Podwyżka opłat za wywóz śmieci

Jednym z tematów poruszonych podczas wywiadu z posłanką Darią Gosek-Popiołek w Sygnałach dnia była kwestia podwyżek opłat za wywóz śmieci. Polityczka partii Razem odnosząc się do niej poruszyła problem ponownego wykorzystania odpadów, przywołując – jako wzór – wskaźniki osiągane w tym zakresie przez Niemcy.

Gospodarowanie odpadami komunalnymi jest jednym z zadań własnych gminy. Od 1 stycznia 2020 roku w życie weszły przepisy wprowadzone nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 lipca 2019 roku. Zgodnie z nowelizacją, gminy są obowiązane osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych, z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, w wysokości co najmniej:

 • 50% wagowo – za każdy rok w latach 2020–2024;
 • 55% wagowo – za każdy rok w latach 2025–2029;
 • 60% wagowo – za każdy rok w latach 2030–2034;
 • 65% wagowo – za 2035 r. i za każdy kolejny rok.

Generuje to wzrost kosztów, a co za tym idzie – podnoszenie opłat za wywóz śmieci. Warto zaznaczyć, że według raportu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w latach 2018-2019 ponad 60% gmin miejskich zmieniło lub planowało zmienić wysokość opłat, przy czym niemal wszystkie gminy zmieniające te opłaty – podnosiły je. Około połowa gmin podnoszących opłaty wprowadziła opłaty wyższe od dotychczasowych o więcej niż 40% w przypadku odpadów segregowanych.

Gospodarowanie odpadami według danych Eurostatu

Dane o gospodarowaniu odpadami publikuje Eurostat. Są to zarówno statystyki dotyczące odpadów komunalnych, jak i odpadów ogółem. Prezentują się one następująco:

 1. Recykling (w tym kompostowanie) odpadów komunalnych (2018 r.)
 1. Recykling (w tym kompostowanie) odpadów ogółem – wytworzonych oraz importowanych (2016 r.)
 • Niemcy – 42,7% z 383 mln ton
 • Polska – 46,2% z 163 mln ton
 • Średnia UE – 37,8%

Zasygnalizowany powyżej kontekst tematyczny rozmowy pozwala uznać, że Daria Gosek-Popiołek powołała się w swojej wypowiedzi na statystyki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. Jako, że przywołana przez nią wartość 68% o niecały procent odbiega od oficjalnych statystyk, jej wypowiedź należy uznać za prawdę.

Warto zaznaczyć, że użyte sformułowanie „ponowne wykorzystanie” – mimo, iż użyte jako synonim recyklingu – nie jest zupełnie precyzyjne, ponieważ istnieją również inne niż recykling metody pozwalające w pewien sposób wykorzystać odpady. Jest to przede wszystkim wypełnianie wykopów na terenach, gdzie np. były prowadzone roboty ziemne, co pomaga w procesie rekultywacji terenu lub przetwarzanie termiczne w celu pozyskania energii.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!