Czas czytania: około min.

Ile odpadów wykorzystuje się ponownie w Niemczech?

15.01.2020 godz. 15:29

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według danych Eurostatu, Niemcy wykorzystują ponownie 67,3% odpadów komunalnych. Zgodnie z tym, uznajemy wypowiedź za prawdę.

Podwyżka opłat za wywóz śmieci

Jednym z tematów poruszonych podczas wywiadu z posłanką Darią Gosek-Popiołek w Sygnałach dnia była kwestia podwyżek opłat za wywóz śmieci. Polityczka partii Razem odnosząc się do niej poruszyła problem ponownego wykorzystania odpadów, przywołując – jako wzór – wskaźniki osiągane w tym zakresie przez Niemcy.

Gospodarowanie odpadami komunalnymi jest jednym z zadań własnych gminy. Od 1 stycznia 2020 roku w życie weszły przepisy wprowadzone nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 lipca 2019 roku. Zgodnie z nowelizacją, gminy są obowiązane osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych, z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, w wysokości co najmniej:

  • 50% wagowo – za każdy rok w latach 2020–2024;
  • 55% wagowo – za każdy rok w latach 2025–2029;
  • 60% wagowo – za każdy rok w latach 2030–2034;
  • 65% wagowo – za 2035 r. i za każdy kolejny rok.

Generuje to wzrost kosztów, a co za tym idzie – podnoszenie opłat za wywóz śmieci. Warto zaznaczyć, że według raportu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w latach 2018-2019 ponad 60% gmin miejskich zmieniło lub planowało zmienić wysokość opłat, przy czym niemal wszystkie gminy zmieniające te opłaty – podnosiły je. Około połowa gmin podnoszących opłaty wprowadziła opłaty wyższe od dotychczasowych o więcej niż 40% w przypadku odpadów segregowanych.

Gospodarowanie odpadami według danych Eurostatu

Dane o gospodarowaniu odpadami publikuje Eurostat. Są to zarówno statystyki dotyczące odpadów komunalnych, jak i odpadów ogółem. Prezentują się one następująco:

  1. Recykling (w tym kompostowanie) odpadów komunalnych (2018 r.)
  1. Recykling (w tym kompostowanie) odpadów ogółem – wytworzonych oraz importowanych (2016 r.)
  • Niemcy – 42,7% z 383 mln ton
  • Polska – 46,2% z 163 mln ton
  • Średnia UE – 37,8%

Zasygnalizowany powyżej kontekst tematyczny rozmowy pozwala uznać, że Daria Gosek-Popiołek powołała się w swojej wypowiedzi na statystyki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. Jako, że przywołana przez nią wartość 68% o niecały procent odbiega od oficjalnych statystyk, jej wypowiedź należy uznać za prawdę.

Warto zaznaczyć, że użyte sformułowanie „ponowne wykorzystanie” – mimo, iż użyte jako synonim recyklingu – nie jest zupełnie precyzyjne, ponieważ istnieją również inne niż recykling metody pozwalające w pewien sposób wykorzystać odpady. Jest to przede wszystkim wypełnianie wykopów na terenach, gdzie np. były prowadzone roboty ziemne, co pomaga w procesie rekultywacji terenu lub przetwarzanie termiczne w celu pozyskania energii.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.