Ile pielęgniarek jest w Polsce?

25.06.2019

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia publikuje corocznie na swojej stronie internetowej Biuletyny Statystyczne. Zawierają one szczegółowe informacje dotyczące między innymi zachorowań, liczby szpitali czy personelu medycznego. Jak na temat personelu medycznego podaje Biuletyn Statystyczny za 2015 rok, na 31.12.2014  w Polsce było około 282 tys. pielęgniarek uprawnionych do wykonywania zawodu, czyli 73,4 na 10 tys. ludności. Najwięcej pielęgniarek było w województwie mazowieckim (ok. 40 tys.), a najmniej w województwie lubuskim (ok. 6 tys.). Obecnie (dane za 2017 rok) liczba pielęgniarek wzrosła do ok. 291 tys. Najwięcej pielęgniarek nadal jest w województwie mazowieckim (ok. 42 tys.), a najmniej w województwie opolskim (ok. 7 tys.).     

Statystyki Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych wskazują, jako liczbę zatrudnionych2014 roku 218 tys. pielęgniarek, natomiast na koniec 2018 roku 233 tys. pielęgniarek.     

W związku z powyższym, wypowiedź oceniamy jako prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.