Strona główna Wypowiedzi Ile projektów ustaw złożył PiS?

Ile projektów ustaw złożył PiS?

Ile projektów ustaw złożył PiS?

Rafał Weber

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Klub poselski PiS [skierował do laski marszałkowskiej] aż 28 projektów ustaw.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Na stronie sejm.gov.pl możemy zapoznać się z 30 projektami ustaw wniesionymi przez PiS*. Prawo i Sprawiedliwość do dnia 21.12.2015 złożyło 29 projektów ustaw oraz 1 ustawę wspólnie z Klubem Kukiz15. W dniu 22.12.2015 do laski marszałkowskiej wpłynęły również dwie nowe ustawy posłów PiS. Wynika z tego, że złożonych projektów ustaw przez klub PiS w dniu złożenia oświadczenia przez Rafała Webera w Sejmie było 30. Jednakże przyjmujemy tę wypowiedź za prawdziwą, ponieważ trzeba zauważyć, że zostały złożone 3 projekty ustaw, które dotyczyły tylko Trybunału Konstytucyjnego. Na początku VIII kadencji Sejmu jeden z projektów ustawy o TK został zgłoszony przez klub PiS, a następnie szybko wycofany. Kilka dni później znów z ramienia PiS do Marszałka Sejmu trafił poprawiony projekt ustawy o TK.

Nr druków:

6 (Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym)

10 (Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw)

12 (Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym)

22 (Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)

32 (Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny)

49 (Poselski projekt ustawy o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego)

68 (Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw)

71 (Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)

72 (Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych)

73 (Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw)

74 Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego)

75 (Poselski projekt ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych)

76 (Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o administracji podatkowej.)

77 (Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw.)

81 (Poselski projekt ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r., .)

103 (Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska.)

104 (Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.)

105 (Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne)

106 (Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.)

107 (Poselski projekt ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.)

115 (Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.)

119 (Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw.)

120 (Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej.)

121 (Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw.)

122 (Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.)

134 (Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii.)

135 (Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.)

136 (Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.) ,

150 (Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) oraz z 3 projektami ustaw, którym jeszcze nie nadano numeru druku.

*Zgodnie z Konstytucją RP inicjatywa ustawodawcza przysługuje takim podmiotom jak: rząd (Rada Ministrów), Senat, Prezydent, grupa 100 000 obywateli, posłowie (zgodnie z Regulaminem Sejmu grupie nie mniej niż 15 posłów lub komisji sejmowej). Inicjatywa nie przysługuje klubom parlamentarnym. Jednak przyjęliśmy powszechne znaczenie tych słów i za projekty złożone przez kluby uznaliśmy te pod którymi podpisali się członkowie danych klubów.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!