Czas czytania: około min.

Ile wynosi budżet Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

09.04.2020 godz. 15:25

Wypowiedź

fot. Krzysztof Niedziela / Wikimedia / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Wypowiedź Władysława Kosiniaka-Kamysza uznajemy za nieweryfikowalną, ponieważ najnowsze dostępne dane, które mogą zostać poddane analizie, pochodzą z roku 2018. Użyte stwierdzenie „teraz” sugeruje wyraźnie, iż polityk miał na myśli rok 2020. Nie możemy posłużyć się jednak danymi z najnowszej ustawy budżetowej, gdyż suma w niej zawarta jest założeniem. Chcąc porównywać dane, musimy uwzględnić analizę wykonania budżetu oraz polityki pieniężnej, która pojawi się dopiero w maju roku 2021.

Zgodnie z analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej za rok 2015 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dysponował kwotą w wysokości 4,2 mld zł. Rok później stan finansowy funduszu celowego wzrósł do poziomu ok. 4,6 mld zł. Wzrost również odnotowano w roku 2017. Wówczas fundusz dysponował 4,97 mld zł. Natomiast z najnowszych dostępnych danych NIK wynika, że stan finansowy FGŚP na koniec roku 2018 wyniósł blisko 3,7 mld zł.

Na dzień 9 kwietnia 2020 roku nie dysponujemy jeszcze analizą wykonania budżetu państwa założeń polityki pieniężnej za rok 2019. Ukaże się ona najprawdopodobniej w lipcu. Analogicznie wygląda sytuacja z rokiem 2020. Możemy więc posłużyć się jedynie danymi, które są zawarte w ustawach budżetowych. Sumy te różnią się jednak w mniejszym bądź większym stopniu od stanu finalnego na koniec roku.

W ustawie budżetowej z roku 2019 stan finansowy FGŚP został przewidziany w wysokości ok. 3,7 mld zł. Z kolei w roku 2020 jest to kwota na poziomie 1,5 mld zł.

Czym jest FGŚP?

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych został utworzony na podstawie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy z dnia 29 grudnia 1993 roku. Główną intencją jego powołania było zagwarantowanie pracownikom wypłaty świadczeń dla pracowników w sytuacji niewypłacalności pracodawcy. Środki finansowe, które są przeznaczane realizację wspomnianego celu, pochodzą ze składek płaconych przez pracodawców, windykacji i zwrotów środków od pracodawców oraz z innych dochodów.

Wspomniane powyżej składki opłacane są przez:

  • przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą wyłącznie w Polsce,
  • przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą również na obszarze innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w odniesieniu do działalności prowadzonej w Polsce,
  • oddziały banków zagranicznych,
  • oddziały instytucji kredytowych,
  • oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń,
  • oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych,

jeśli zatrudniają, co najmniej jedną osobę (pracownika) w związku z prowadzoną w Polsce działalnością gospodarczą lub działalnością przedstawicielstwa.

Podsumowując, wypowiedź Władysława Kosiniaka-Kamysza oceniamy jako nieweryfikowalną, ponieważ nie ma w tej chwili dostępnych danych dotyczących obecnego rzeczywistego budżetu FGŚP, przez co nie można porównać go z budżetem z roku 2015.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub