Czas czytania: około min.

Ile wynosi zasiłek chorobowy dla rolników i kiedy jest przyznawany?

24.03.2020 godz. 20:58

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi, jego małżonkowi, a także domownikowi). Może on zostać pobrany, jeżeli jedna z wymienionych powyżej osób jest niezdolna do pracy w gospodarstwie rolnym nieprzerwanie przez okres co najmniej trzydziestu dni, jednak nie dłużej niż przez 180 dni. Wysokość zasiłku wynosi 10 zł za każdy dzień niezdolności do pracy włącznie z dniami wolnymi. Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała sześćdziesięciu dni.

Co jest podstawą do wypłaty zasiłku chorobowego?

Zasiłek chorobowy jest wypłacany na podstawie zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy, wydanego przez lekarza, lekarza dentystę, felczera i starszego felczera upoważnionego przez ZUS na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Dokumentami stanowiącymi podstawę do wypłaty zasiłku chorobowego są również zaświadczenia lekarskie wystawione z upoważnienia lekarza przez osoby wykonujące zawód medyczny bądź czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Co w przypadku choroby dłuższej niż 180 dni?

Wówczas podstawą do wypłaty zasiłku chorobowego jest orzeczenie wydane przez lekarza rzeczoznawcę KRUS (w I instancji) lub komisję lekarską KRUS (w II instancji). Wysokość zasiłku nie ulega zmianie.

Uzasadnienie

Wypowiedź Władysława Kosiniaka-Kamysza uznajemy za prawdziwą. Polityk w sposób poprawny stwierdza, że ubezpieczonemu rolnikowi przysługuje zasiłek chorobowy po okresie trzydziestu dni niezdolności do pracy. Prawdą jest również, że świadczenie jest wypłacane w wysokości 10 zł za każdy dzień niezdolności do pracy.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.