Strona główna Wypowiedzi Ile wynosi zasiłek chorobowy dla rolników i kiedy jest przyznawany?

Ile wynosi zasiłek chorobowy dla rolników i kiedy jest przyznawany?

Ile wynosi zasiłek chorobowy dla rolników i kiedy jest przyznawany?

Władysław Kosiniak-Kamysz

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej
Polskie Stronnictwo Ludowe

Rolnik na zwolnieniu lekarskim otrzymuje wsparcie dopiero po 30 dniach zwolnienia lekarskiego i to jest 10 zł dziennie.

Facebook, 16.03.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Facebook, 16.03.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi, jego małżonkowi, a także domownikowi). Może on zostać pobrany, jeżeli jedna z wymienionych powyżej osób jest niezdolna do pracy w gospodarstwie rolnym nieprzerwanie przez okres co najmniej trzydziestu dni, jednak nie dłużej niż przez 180 dni. Wysokość zasiłku wynosi 10 zł za każdy dzień niezdolności do pracy włącznie z dniami wolnymi. Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała sześćdziesięciu dni.

Co jest podstawą do wypłaty zasiłku chorobowego?

Zasiłek chorobowy jest wypłacany na podstawie zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy, wydanego przez lekarza, lekarza dentystę, felczera i starszego felczera upoważnionego przez ZUS na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Dokumentami stanowiącymi podstawę do wypłaty zasiłku chorobowego są również zaświadczenia lekarskie wystawione z upoważnienia lekarza przez osoby wykonujące zawód medyczny bądź czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Co w przypadku choroby dłuższej niż 180 dni?

Wówczas podstawą do wypłaty zasiłku chorobowego jest orzeczenie wydane przez lekarza rzeczoznawcę KRUS (w I instancji) lub komisję lekarską KRUS (w II instancji). Wysokość zasiłku nie ulega zmianie.

Uzasadnienie

Wypowiedź Władysława Kosiniaka-Kamysza uznajemy za prawdziwą. Polityk w sposób poprawny stwierdza, że ubezpieczonemu rolnikowi przysługuje zasiłek chorobowy po okresie trzydziestu dni niezdolności do pracy. Prawdą jest również, że świadczenie jest wypłacane w wysokości 10 zł za każdy dzień niezdolności do pracy.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!