Czas czytania: około min.

Ile obecnie wynoszą wydatki na służbę zdrowia?

09.03.2020 godz. 20:59

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Według ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych na ochronę zdrowia w 2019 roku miało być przeznaczone 4,78 procenta PKB. Są to jedynie dane szacunkowe. Aby móc stwierdzić, jaki procent PKB rzeczywiście został przeznaczony na służbę zdrowia w roku 2019, należy poczekać na oficjalny komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. 

Według najnowszych dostępnych danych, które zostały opublikowane przez GUS w roku 2017, bieżące wydatki publiczne wynosiły ponad 89 367 mln zł i wzrosły względem roku poprzedniego o 8,4 procenta. W roku 2016 wynosiły one 84,6 mld zł (4,55 procenta PKB). Z kolei w roku 2015 była to kwota na poziomie 79,9 mld zł (4,44 procenta PKB).

Bieżące wydatki publiczne na służbę zdrowia w stosunku do PKB w roku 2017 nie zostały jeszcze podane przez GUS. 

Założenia na lata 2018-2023

Zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw wydatki na służbę zdrowia mają wyglądać następująco:

  • 4,78 procenta PKB w 2018 roku,
  • 4,86 procenta PKB w 2019 roku,
  • 5,03 procenta PKB w 2020 roku,
  • 5,30 procenta PKB w 2021 roku,
  • 5,55 procenta PKB w 2022 roku,
  • 5,80 procenta PKB w 2023 roku.

Należy przypomnieć, iż są to jedynie dane szacunkowe. Jak czytamy w art. 1. ust. 5, art. 131 c ust. 2,

Wartość produktu krajowego brutto, o którym mowa w ust. 1, jest ustalana na podstawie wartości określonej w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wydawanym na podstawie art. 5 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto, według stanu na dzień 31 sierpnia.

Zgodnie z powyższym fragmentem Ministerstwo Finansów, ustalając, jaki procent PKB stanowią wydatki na służbę zdrowia w danym roku, uwzględnia w obliczeniach wartość PKB sprzed dwóch lat. Oznacza to, iż obliczając np. procent za rok 2019, przyjmiemy za bazową wartość PKB z roku 2017.

Aby obliczyć szacunkowy procent PKB przeznaczony na służbę zdrowia w roku 2019, należałoby wziąć pod uwagę realne wydatki, które zostaną opublikowane w analizie wykonania budżetu państwa i polityki pieniężnej. Raport ten jest publikowany przez NIK w maju po danym roku budżetowym.

Polska na tle unijnym

Zgodnie z danymi, które są gromadzone przez Światową Organizację Zdrowia w roku 2017 wydatki na służbę zdrowia w Polsce stanowiły 4,51 procenta PKB. Wyższy wynik odnotowano w 22 z 28 krajów Wspólnoty (w roku 2017 Wielka Brytania była jeszcze członkiem UE). Największy odsetek występuje w Szwecji – 9,22 procenta PKB, a najniższy na Cyprze – 2,83 procenta.

Ile obecnie wynoszą wydatki na służbę zdrowia

www.who.int

 

Uzasadnienie

Władysław Kosiniak-Kamysz podaje prawidłowe dane dotyczące wydatków na służbę zdrowia. Należy jednak pamiętać, że mają one wyłącznie charakter szacunkowy. Aby móc stwierdzić, jaki procent PKB rzeczywiście został przeznaczony na służbę zdrowia w roku 2019, koniecznym jest zaczekanie na oficjalny komunikat GUS. W świetle powyższych faktów wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.