Strona główna Wypowiedzi Jak duży jest wzrost gospodarczy Polski?

Jak duży jest wzrost gospodarczy Polski?

Jak duży jest wzrost gospodarczy Polski?

Kamila Gasiuk-Pihowicz

Poseł
Platforma Obywatelska

Jeszcze raz powtórzę, mamy całkiem niezły, że tak powiem, przy tym staraniach PiSu wzrost gospodarczy. Co prawda, też wzrost gospodarczy jest napędzany koniunkturą światową i głównie konsumpcją, niestety nie inwestycjami.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Zgodnie z danymi Międzynarodowego Funduszu Walutowego realny procentowy wzrost PKB Polski w 2017 r. kształtował się na poziomie 4,6%. (W 2016 r. 2,9%, a w 2015 r. 3,8%). W 2016 r. PKB Polski wyniosło 471,22 mld $, a w 2017 r. 524,89 mld $. W 2016 r. PKB per capita (PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca) Polski wynosiło 12,41 tys. $, a w 2017 r. 13,82 tys. $. W porównaniu z innymi państwami wysoko rozwiniętymi Polska wygląda dobrze pod względem wzrostu gospodarczego – dla porównania podamy dane MFW z 2017 r. dotyczące realnego wzrostu PKB innych państw wysokorozwiniętych:

 • Belgia – 1,7 %
 • Francja – 1,8 %
 • Niemcy 2,5 %
 • Włochy 1,5 %
 • Wielka Brytania 1,8 %
 • Stany Zjednoczone 2,3 %

Produkt Krajowy Brutto to wartość rynkowa wszystkich dóbr i usług finalnych wytworzonych w kraju w danym okresie. Składają się na niego 4 składniki: konsumpcja, inwestycje, wydatki publiczneeksport netto (eksport minus import). PKB jest najlepszym miernikiem dobrobytu, a jego wzrost oznacza wzrost gospodarczy. W krajach rozwiniętych stopa wzrostu PKB mieści się zazwyczaj w granicach 1-2%, co w dłuższym okresie może przynieść poprawę poziomu życia. Państwa rozwijające się mają często wysoki poziom wzrostu gospodarczego, co związane jest z efektem doganiania – zjawisko, które polega na tym, że kraje ubogie często odznaczają się szybszym wzrostem gospodarczym niż bogate, ponieważ ich produkcyjność jest niska i nie potrzeba wielkich inwestycji, żeby ją podnieść. Ich poziom wyjściowy jest niski, dlatego zdarzają się okresy, gdy stopa wzrostu przekracza 10 %. Dla przykładu wzrost realnego PKB Etiopii w 2017 r. wyniósł 10,9 %, a Ghany 8,4%. Trzeba jednak zaznaczyć, że nie wszystkie państwa rozwijające się notują tak wysoki wzrost gospodarczy. Jest wiele innych czynników, takich jak kapitał rzeczowy, kapitał ludzki, zasoby naturalne, wiedza technologiczna, edukacja, przyrost naturalny czy wolny handel, które wpływają na wzrost PKB. Na PKB danego kraju może też wpływać koniunktura światowa, czyli stan aktywności gospodarczej charakteryzowany poprzez zmieniające się w czasie wskaźniki życia gospodarczego takie jak: PKB, ceny, płace czy zatrudnienie. Koniunktura gospodarcza dotyczy zjawisk mających znaczący wpływ na położenie, sytuację oraz ogólny stan gospodarki regionu, kraju bądź świata.

Zgodnie z raportem GUSu z 30 listopada 2017 r. za wzrost PKB Polski odpowiadają w największym stopniu konsumpcje. Spożycie ogółem (konsumpcja) w III kwartale 2017 r. było wyższe niż przed rokiem o 4,1%, w tym wzrost spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniósł 4,8%, a wzrost spożycia publicznego wyniósł 1,9%. W III kwartale 2017 r. zanotowano też pozytywny wpływ eksportu netto na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł +1,1 pkt. proc. wobec -1,3 pkt. proc. w II kwartale 2017 r. W III kwartale wpływ popytu inwestycyjnego na wzrost PKB był dodatni, ale wyniósł tylko 0,6 %. Popyt inwestycyjny to wielkość zamierzonych przez przedsiębiorstwa powiększeń kapitału trwałego i stanu zapasów. Przedsiębiorstwa kreują popyt inwestycyjny poprzez dokonywanie inwestycji. Zgodnie z danymi GUSu inwestycje w Polsce w roku 2017 wyglądały następująco:

 • Inwestycje bezpośrednie:
  • aktywa: 3824 mln €
  • pasywa 5415 mln €
 • inwestycje portfelowe:
  • aktywa: 1094 mln €
  • pasywa: 5533 mln €
 • pozostałe inwestycje
  • aktywa: 4467 mln €
  • pasywa: -11014 mln €

W 2016 r. zaś:

 • inwestycje bezpośrednie:
  • aktywa: 10 235 mln €
  • pasywa: 15222 mln €
 • inwestycje portfelowe:
  • aktywa: -5681 mln €
  • pasywa:-2170 mln €
 • pozostałe inwestycje
  • aktywa: 2174 mln €
  • pasywa: 14730 mln €

Realny wzrost PKB w porównaniu z innymi państwami wysokorozwiniętymi kształtuje się na stosunkowo wysokim poziomie. Za wzrost realnego PKB Polski odpowiadają głównie konsumpcje, natomiast jednym z czynników wpływających na PKB jest koniunktura światowa. Pomimo użycia ogólnych sformułowań uznajemy wypowiedź posłanki Gasiuk-Pihowicz za prawdziwą, ponieważ jej konkluzje zgadzają się z przedstawionymi przez nas danymi.

 

 

Share The Facts
Kamila Gasiuk-Pihowicz
poseł

 

Jeszcze raz powtórzę, mamy całkiem niezły, że tak powiem, przy tym staraniach PiSu wzrost gospodarczy. Co prawda, też wzrost gospodarczy jest napędzany koniunkturą światową i głównie konsumpcją, niestety nie inwestycjami.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!