Strona główna Wypowiedzi Jak Polacy oceniają stan wojenny?

Jak Polacy oceniają stan wojenny?

Jak Polacy oceniają stan wojenny?

Krzysztof Gawkowski

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Cyfryzacji
Nowa Lewica

Dzisiaj blisko połowa Polek i Polaków (i od 30 lat to jest podobne, był większy współczynnik, on spada, ale nieznacznie) oceniają, że stan wojenny też nie doprowadził do tego, że wojska chociażby radzieckie weszły do Polski.

Sygnały Dnia, 11.12.2019 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Sygnały Dnia, 11.12.2019 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Zgodnie z raportem „Pamięć o stanie wojennym” ośrodka Kantar Public (dawniej Zespół Badań Społecznych TNS Polska) z badania opinii publicznej przeprowadzonego w listopadzie 2016 roku, wśród Polaków dominuje pogląd, że decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego była uzasadniona w większym bądź mniejszym stopniu.

Co dziesiąty Polak (10%) uważa, że była ona w pełni uzasadniona, natomiast co trzeci (33%), że raczej uzasadniona (łącznie 43%). Osoby, które nie znajdują uzasadnienia dla wprowadzenia stanu wojennego w 1981 roku znajdują się w mniejszości i stanowi 28% społeczeństwa. Tak samo liczna grupa (29%) nie ma sprecyzowanej 24 opinii na ten temat i odpowiada „trudno powiedzieć”.

Według ponad połowy Polaków stan wojenny przede wszystkim pozwolił osobom będącym wówczas na wysokich stanowiskach utrzymać władzę (62%). Ten pogląd miał najwięcej zwolenników – 80% – niedługo po przełomie 1989 roku.

W kontekście opinii Polaków na temat roli stanu wojennego w powstrzymaniu interwencji wojsk radzieckich, a więc tezy, na którą powołuje się w swojej wypowiedzi K. Gawkowski, zauważyć można, że od 1991 do 2011 roku systematycznie malał odsetek ludzi przekonanych, że stan wojenny uchronił Polskę przed zbrojną interwencją ZSRR. W 2016 roku znajdował się on jednak tym samym poziomie, co pięć lat temu i w dalszym ciągu przeważał w opinii społecznej (57%).

Stan wojenny nieco rzadziej jest utożsamiany z próbą ratowania gospodarki przed anarchią i strajkami (46%) czy też z wprowadzeniem w kraju spokoju i większego poczucia bezpieczeństwa (42%). Oba argumenty w miarę upływu lat tracą na swoim znaczeniu przy jednoczesnym wzroście odsetka osób, które odrzucają tego typu uzasadnienia.

Zgodnie z naszą metodologią, jako wypowiedź prawdziwą uznajemy taką, w przypadku której istnieje przynajmniej jedno reprezentatywne i wiarygodne źródło, które potwierdza zawartą w niej informację oraz dane użyte są zgodne z ich pierwotnym kontekstem.

Dane z raportu ośrodka Kantar z 2016 roku są źródłem wiarygodnym i potwierdzają tezę K. Gawkowskiego. W jego wypowiedzi mowa jest o „blisko połowie” Polaków, co w kontekście przytoczonych informacji mówiących o 57-procentowym odsetku Polaków oceniających, że stan wojenny zapobiegł interwencji wojsk radzieckich, uznajemy za dopuszczalne przybliżenie. W związku z tym, jego wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

AKTUALIZACJA 13.12.2019 r.: Analiza uległa zmianie po przywołaniu źródła potwierdzającego tezę K. Gawkowskiego.

Poprzednia wersja: Wypowiedź została oceniona jako manipulacja.

Badania opinii publicznej na temat stanu wojennego regularnie prowadzi Centrum Badania Opinii Społecznej. Najnowsze dane pochodzą z 2016 r. i zostały opublikowane w komunikacie z badań “Trzydziesta piąta rocznica wprowadzenia stanu wojennego”.

CBOS bada nie tylko ogólną ocenę stanu wojennego, ale także inne kwestie, na przykład jakie Polacy mają z nim skojarzenia, skąd czerpią o nim wiedzę, a także czy potrafią podać prawidłową datę jego wprowadzenia. W sondażu analizowane są także opinie na temat przyczyn jego wprowadzenia.

W świetle wyników tych badań stwierdzić należy, że ocena stanu wojennego w dalszym ciągu dzieli Polaków. 41% ankietowanych twierdzi, że decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego była słuszna (przy czym 9% badanych uważa, że zdecydowanie słuszna, a 32%, że raczej słuszna), z kolei przeciwnego zdania jest 35% respondentów (20% uważa, że była ona raczej niesłuszna, a 15%, że zdecydowanie niesłuszna). Niemal 1/4 Polaków (24%) nie ma zdania na ten temat.

Dane te pokrywają się z przytoczoną w wypowiedzi Krzysztofa Gawkowskiego tezą „o niemal połowie Polaków”, jednak odnoszą się one do bardziej ogólnej, pozytywnej lub negatywnej oceny stanu wojennego, nie zaś oceny jego przyczyn i konsekwencji, w tym również ryzyka interwencji wojsk radzieckich. W miarę upływu lat stopniowo wzrasta odsetek osób negatywnie oceniających wprowadzenie stanu wojennego. W 1994 r. było ich 23%, w 1996 30%, w 2001 25%, a w 2011 34%. Spada jednocześnie odsetek ocen pozytywnych. W 1994 r. i 1996 r. było ich 54%, w 2001 51%, w 2011 44%.

Z przeprowadzonych badań wynika także, że ogółem 34% respondentów uważa, że stan wojenny wprowadzono w celu uniknięcia obcej interwencji. Istnieje wyraźny związek pomiędzy oceną słuszności wprowadzenia stanu wojennego a wskazaniem powodów tej decyzji. Wśród osób, które decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego uważa za słuszną, 56% twierdzi, że właśnie to pozwoliło uniknąć interwencji obcych wojsk.

Wcześniejsze wyniki badań z 2011 r. CBOS opublikował w komunikacie “Trzydziesta rocznica wprowadzenia stanu wojennego”. Wtedy także 34% respondentów za przyczynę wprowadzenia stanu wojennego wskazało uniknięcie interwencji obcych wojsk. Wśród osób, które za słuszną uznają decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego, odsetek ten wynosi 50%.

W 2001 r. CBOS opublikował komunikat z badań “Dwadzieścia lat po wprowadzeniu stanu wojennego”. Ówcześnie najwięcej, bo równo 1/4 respondentów (25%), za powód stanu wojennego wskazało uniknięcie interwencji obcych wojsk. Ten sam powód wskazało 37% osób, które zgadzają się z decyzją o wprowadzeniu stanu wojennego.

W 1996 r. CBOS opublikował komunikat z badań “15 lat po 13 grudnia”. Prawie ćwierć wieku temu najwięcej, bo 28% badanych opowiedziało się za uniknięciem obcej interwencji jako przyczyną.

Wcześniejszy komunikat z badań CBOS-u (z 1994 r. “13 lat po 13 grudnia”) nie zawiera danych na temat przyczyn wprowadzenia stanu wojennego. 

Podsumowując, z badania CBOSu wynika, że obecnie jedynie 1/3 Polaków (34% ankietowanych) uważa, że przyczyną stanu wojennego była chęć uniknięcia interwencji obcych wojsk. Przywoływana przez K. Gawkowskiego “blisko połowa Polek i Polaków” to z kolei grupa Polaków oceniających wprowadzenie stanu wojennego jako słuszne w sensie ogólnym, bez konkretyzacji opinii na temat jego przyczyn. I to w tej właśnie grupie oceniającej stan wojenny jako słuszny, nieco ponad połowa (56%) badanych uważa, że był on wprowadzony celem uniknięcia interwencji obcych wojsk.

K. Gawkowski w swojej wypowiedzi zawyża odsetek osób, według których stan wojenny pozwolił uniknąć interwencji wojsk radzieckich. Z badań CBOSu wynika, że nie jest to „niemal połowa”, a jedynie 1/3. Z tego względu, uznajemy jego wypowiedź za manipulację.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!