Strona główna Wypowiedzi Jak wielu mieszkańców polskich wsi pracuje w rolnictwie?

Jak wielu mieszkańców polskich wsi pracuje w rolnictwie?

Jak wielu mieszkańców polskich wsi pracuje w rolnictwie?

Marek Sawicki

Poseł
Polskie Stronnictwo Ludowe

Rolników na wsi jest dzisiaj nie więcej niż 10 proc., pozostali to są ludzie różnych zawodów.

Gość Radia Zet, 14.05.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Gość Radia Zet, 14.05.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Zgodnie z publikacją Polskiego Instytutu Ekonomicznego, która ukazała się w październiku 2020 roku, dochody z rolnictwa w 2018 roku stanowiły tylko 10,5 proc. wszystkich dochodów osób zamieszkujących na wsi.
  • Z tego samego opracowania wynika również, że tylko 12 proc. osób powyżej 15. roku życia mieszkających na wsi pracowało w rolnictwie.
  • Na tej podstawie oceniamy wypowiedź Marka Sawickiego jako prawdę.

Kontekst wypowiedzi

Marek Sawicki wziął udział 14 maja w audycji „Gość Radia Zet”. Druga część rozmowy została poświęcona polskiej wsi, a dokładnie działaniom Polskiego Stronnictwa Ludowego, mającym na celu pozyskanie tamtejszego elektoratu. Prowadząca rozmowę redaktor Beata Lubecka zadała pytanie w imieniu jednego ze słuchaczy, które dotyczyło planów PSL zmierzających do odzyskania zaufania wiejskich wyborców. W odpowiedzi na postawione pytanie były minister rolnictwa stwierdził, że obecna struktura zawodowa na wsi jest odmienna niż w przeszłości. Jak podkreślił, na wsi obecnie z rolnictwa żyje ok. 10 proc. osób, a pozostali to ludzie różnych zawodów, np. przedsiębiorcy, nauczyciele czy medycy. W opinii posła uprawianie polityki, bazujące tylko na mieszkańcach wsi utrzymujących się z rolnictwa, znacząco ograniczyłoby poparcie ugrupowania.

Z czego żyje polska wieś?

W październiku 2020 roku Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) opublikował 39. edycję Tygodnika Gospodarczego. Jedno z zagadnień publikacji było poświęcone źródłom dochodu mieszkańców polskiej wsi.

Z wyliczeń PIE wynika, że w 2018 roku 1,4 mln osób mieszkających na wsi pracowało w rolnictwie. Osoby te stanowiły 12 proc. osób powyżej 15. roku życia mieszkających na wsi oraz 22. proc. osób pracujących na wsi. Jak więc widzimy, rolników na wsi faktycznie jest ok. 10 proc. Oznacza to spadek o 31 punktów proc. względem roku 1995, w którym osoby pracujące w gospodarstwach rolnych stanowiły blisko 53 proc. Z drugiej strony można zaobserwować wzrost zatrudnionych w innych sektorach gospodarki. Przykładowo w usługach odsetek zatrudnionych między 1995 a 2018 rokiem zwiększył się z 24,4 proc. do 44 proc. W przypadku produkcji i budownictwa wzrost w analogicznym okresie wyniósł 11,2 punktów proc. (z 22,8 proc. do 34 proc.).

PIE zwraca również uwagę, że osoby zamieszkujące polską wieś w niewielkim stopniu utrzymują się z rolnictwa. W 2018 roku dochody z tego źródła odpowiadały wyłącznie za 10,5 proc. wszystkich dochodów. W 2004 roku odsetek ten wynosił 13,1 proc. W tym samym okresie odnotowano wzrost udziału dochodów z pracy najemnej – z 36,9 proc. do 47,6 proc. Spadł natomiast udział dochodów pochodzących ze świadczeń – z 39 proc. do 32 proc.

Dochody na wsi

Podobne wartości statystyczne znalazły się w opracowaniu Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) pt. „Raport o stanie wsi. Polska wieś 2020”. Jak podkreślają autorzy, obecnie dochody z produkcji rolnej to zaledwie ok. 10% dochodów gospodarstw domowych na wsi, a największe źródło dochodu przypada na pracę najemną. Co ciekawe, praca najemna jest w dużej mierze wykonywana poza obszarami wsi.

Znaczenie polskiego rolnictwa

Według danych Eurostatu Polska na tle państw unijnych posiada stosunkowo wysoki odsetek osób zatrudnionych w rolnictwie, który oscyluje w granicach 10 proc. Większy odsetek odnotowano jedynie w trzech państwach: Rumunii, Bułgarii oraz Grecji. Należy jednak pamiętać, że w naszym państwie odsetek zatrudnionych osób w rolnictwie spada.

Zatrudnienie w rolnictwie, UE

Poza tym Polska w porównaniu z państwami unijnymi odznacza się wyższym odsetkiem udziału rolnictwa w PKB. W 2019 roku wyniósł on 2,5 proc. w porównaniu ze średnią unijną 1,8 proc.

Problematyczną kwestią pozostaje wciąż produktywność polskiego rolnictwa, choć na przestrzeni lat uległa ona poprawie. Jak możemy przeczytać w opracowaniu Ministerstwa Rolnictwa, Rozwoju i Wsi z roku 2019, różnica produktywności polskiego rolnictwa w porównaniu do UE-15 (tzw. państw starej Unii, które początkowo tworzyły Wspólnotę) zmniejszyła się z 70 proc. w 2008 roku do 49 proc. w 2018 roku. Niska produktywność rolnictwa polskiego wynika głównie z rozdrobnienia polskich gospodarstw rolnych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!