Czas czytania: około min.

Jak wygłada stategia bezpieczeństwa energetycznego państwa?

23.01.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) przyjęta przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r. wśród obszarów wpływających na osiągnięcie celów Strategii wymienia między innymi sektor energetyczny. Wśród strategicznych projektów zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa Strategia wskazuje:

  • Rynek mocy – wdrożenie mechanizmu rynkowego, zapewniającego ciągłość i stabilność do- staw energii elektrycznej do gospodarstw domowych i dla przemysłu w horyzoncie średnio- i długoterminowym.
  • Program polskiej energetyki jądrowej – kontynuacja prac nad programem w celu dywersyfikacji źródeł energii, zmniejszenia wpływu energetyki na środowisko, rozwoju ośrodków naukowo-badawczych oraz polskiego przemysłu (w tym także z uwzględnieniem działalności eksportowej).
  • Hub gazowy – przygotowanie do utworzenia na terytorium Polski centrum przesyłu i handlu gazem dla państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz państw bałtyckich.

 

 

Share The Facts
Marcin Sienkiewicz
prezes Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych

 

Poprawie funkcjonalności służyć ma natomiast w przyszłości wdrożenie projektu hubu gazowego, który jest wpisany w rządową „Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.

 

 

 

Link oEmbed


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.