Jaka jest różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce?

27.10.2016

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Według badania Sedlak&Sedlak z roku 2015, mediana wynagrodzeń kobiet na stanowisku kierowniczym ze stażem 6-8 lat wynosi 5100 złotych, a mediana wynagrodzeń mężczyzn na tym samym stanowisku i stażu pracy wynosi 6150 złotych. Oznacza to, że kobiety na stanowisku kierowniczym ze stażem 6-8 lat zarabiały 82% tego, co mężczyźni na tym samym stanowisku oraz o tym samym stażu.

Zgodnie ze wspominanym badaniem, na stanowisku dyrektora mediana wynagrodzeń kobiet ze stanowiskiem 6-8 lat wynosi 6450 złotych. Mediana wynagrodzeń mężczyzn na tym samym stanowisku i o takim samym stażu pracy wynosi 10000 złotych, a więc zarobki kobiet na tym stanowisku wynoszą 64,5% zarobków mężczyzn.

Wypowiedź zostaje uznana za manipulację ze względu na użycie danych dotyczących osób na stanowiskach dyrektorskich w odniesieniu do osób zajmujących stanowiska kierownicze.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.