Strona główna Wypowiedzi Jarosław Gowin o Konstytucji dla Nauki

Jarosław Gowin o Konstytucji dla Nauki

Jarosław Gowin o Konstytucji dla Nauki

Jarosław Gowin

Porozumienie

Według Konstytucji dla Nauki pracownicy i współpracownicy komunistycznych służb bezpieczeństwa nie mogą sprawować funkcji kierowniczych na uczelniach

Twitter, 10.02.2019

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Twitter, 10.02.2019

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nazywanej także Konstytucją dla nauki lub ustawą 2.0, funkcji kierowniczych na uczelni nie mogą sprawować osoby, które w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowały w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, pełniły w nich służbę lub współpracowały z tymi organami. Wypowiedź Jarosława Gowina zaliczamy zatem do kategorii prawda.

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce to kompleksowa reforma szkolnictwa wyższego, wprowadzająca istotne zmiany m.in. w funkcjonowaniu i finansowaniu szkół wyższych oraz podejściu do badań naukowych, dydaktyki i karier pracowników akademickich. Weszła w życie 1 października 2018 r., choć proces wdrażania reform został rozłożony na kilka najbliższych lat. Konstytucja dla nauki zastąpiła cztery dotychczas istniejące ustawy:

 • prawo o szkolnictwie wyższym;
 • ustawę o zasadach finansowania nauki;
 • ustawę o stopniach i tytule naukowym;
 • ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich.

Nowe prawo zwiększa autonomię uczelni i pozwala na elastyczność w zakresie wewnętrznej struktury organizacyjnej. Wprowadza także nowy organ doradczy – radę uczelni. Będą ją tworzyć osoby spoza wspólnoty akademickiej. Dodatkowo szkoły wyższe będą mogły swobodniej decydować, na co przeznaczą otrzymane środki, które będą kierowane bezpośrednio do uczelni, a nie jak do tej pory do ich jednostek organizacyjnych (np. wydziałów).

Zgodnie z art. 20. ust. 1. ustawy 2.0, członkiem rady uczelni może być osoba, która:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie była karana karą dyscyplinarną;
 • w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
 • posiada wykształcenie wyższe;
 • nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.

W art. 32 ust. 2 ustawa stwierdza natomiast, że: ,,Do osób powoływanych do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelni, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 6, stosuje się odpowiednio przepisy art. 20 ust. 1 pkt 1–5 oraz ust. 4.’’.

Zapis dotyczący tego, że osoby współpracujące z organami bezpieczeństwa w latach 1944-1990 nie mogą zostać wybrane do rady uczelni znajduje się w art. 20 ust. 1 pkt 5, a zgodnie z art. 32 ust. 2 stosuje się go także do osób pełniących funkcje kierownicze na uczelni.  

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!