Strona główna Wypowiedzi O ile wzrosną opłaty za wywóz śmieci?

O ile wzrosną opłaty za wywóz śmieci?

O ile wzrosną opłaty za wywóz śmieci?

Janusz Piechociński

Polskie Stronnictwo Ludowe

Odpady komunalne: rząd wprowadził skokowe podwyżki opłat środowiskowych. Z 24 zł za tonę odpadów w 2017 roku do aż 270 zł za tonę w 2020 r. (wzrost 1100 procent) – to konsekwencja Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 2017 r.

Twitter, 17.11.2019 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Twitter, 17.11.2019 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Aktualne ceny  za wywóz śmieci regulowane są rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. Jest to ten sam dokument, na który w swojej wypowiedzi powołuje się Janusz Piechociński. Zgodnie z rozporządzeniem ceny za odpady z tlenowego i beztlenowego rozkładu odpadów stałych, czyli kompostowania, kształtują się następująco (w zł/Mg, tj. w zł/tonę):

 • dla 2018 r. – 140 zł,
 • dla 2019 r. – 170 zł,
 • dla 2020 r. i lat kolejnych – 270 zł.

Wspomniany dokument zastąpił poprzednie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. Zgodnie z nim ceny za odpady z tlenowego i beztlenowego rozkładu odpadów stałych wynosiły dokładnie 24,15 zł. Kwota ta, zgodnie z tym, co powiedział Janusz Piechociński, obowiązywała jeszcze w całym 2017 r. Jego wypowiedź uznajemy zatem za prawdziwą.

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi  wymagań dla procesów kompostowania, fermentacji i mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów autorstwa Departamentu Gospodarki Odpadami przy Ministerstwie Środowiska wspomniane produkty procesów tak tlenowego (kod 19 05), jak i beztlenowego (kod 10 05), to odpady niespełniające wymagań dla nawozów organicznych lub środków wspomagających uprawę roślin, ale po dodatkowym doczyszczeniu dla spełnienia określonych wymagań mogące być poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu poprzez składowanie.

Na co dzień szczególne znaczenie mają odpady z kategorii produktów procesu tlenowego, w ramach którego wyróżniamy trzy grupy odpadów:

 • nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych ( nierozłożone lub nieulegające rozkładowi składniki masy kompostowej), czyli zanieczyszczenia typu drewno, szkło, kamienie, tworzywa sztuczne itp. (kod 19 05 01),
 •  nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego (kod 19 05 02),
 • kompost nienadający się do wykorzystania, ale mogący być poddany odzyskowi jako odpad (kod 19 05 03).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!