Strona główna Wypowiedzi Prerogatywy prezydenta Francji

Prerogatywy prezydenta Francji

Prerogatywy prezydenta Francji

Kazimierz Michał Ujazdowski

Senator
Centrum dla Polski

We Francji prezydent może rozwiązać Zgromadzenie Narodowe bez kontrasygnaty premiera.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Parlament Republiki Francuskiej zgodnie z Konstytucją Francji z 4 października 1958 r. jest bikameralny (dwuizbowy) i składa się z izby wyższej – Senatu oraz izby niższej – Zgromadzenia Narodowego. Francuski system polityczny określany jest mianem republiki parlamentarno- prezydenckiej lub półprezydenckiej. Oznacza to, że pozycja głowy państwa jest silniejsza niż w systemach o charakterze parlamentarnym, czyli na przykład w Polsce.

Co do zasady, wszystkie akty Prezydenta Republiki wymagają uzyskania kontrasygnaty premiera (lub odpowiednich ministrów), aczkolwiek art. 19 wymienia osiem wyjątków od tej reguły, Jednym z nich jest prawo do zarządzenia rozwiązania Zgromadzenia Narodowego wskazane w art. 12 Konstytucji. Prezydent może to uczynić po wcześniejszym zasięgnięciu opinii premiera i przewodniczących izb. 

Wśród pozostałch uprawnień wymienionych w art. 19 znajduje się między innymi możliwość uruchomienia instytucji referendum w sprawie każdego projektu ustawy dotyczącego organizacji władz publicznych, reform w zakresie polityki ekonomicznej lub społecznej i służb publicznych. Ponadto, prezydent Republiki Francuskiej powołuje i odwołuje premiera oraz pozostałych członków rządu i przewodniczy posiedzeniom Rady Ministrów. Artykuł 16 Konstytucji daje mu także prawo do tymczasowego przejęcia władzy w kraju, w wypadku gdy zagrożona jest niepodległość państwa i jego integralność terytorialna lub gdy władze publiczne nie są w stanie pełnić swoich funkcji. 

W Polsce skrócenie kadencji Sejmu przez Prezydenta jest możliwe jedynie w dwóch przypadkach:

  • jeśli Sejm nie udzieli wotum zaufania Radzie Ministrów w tzw. „trzecim kroku”, czyli jeśli nie zaakceptuje kandydata na Premiera i na jego wniosek, pozostałch członków rządu wskazanych przez Prezydenta i niniejszym zostaną wyczerpane wszystkie konstytucyjne możliwości powołania Rady Ministrów (art. 155 ust. 2);
  • gdy Sejm, w ciągu 4 miesięcy od przedłożenia mu ustawy budżetowej nie skieruje go do podpisu do Prezydenta RP (art. 225).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!