Strona główna Wypowiedzi Procedowana nowelizacja KPK w wypowiedzi Jarosława Gowina

Procedowana nowelizacja KPK w wypowiedzi Jarosława Gowina

Procedowana nowelizacja KPK w wypowiedzi Jarosława Gowina

Jarosław Gowin

Porozumienie

Jeżeli sędziowie będą widzieć, że postępowanie wyraźnie zmierza w kierunku uniewinnienia osoby ewidentnie winnej, albo w kierunku skazania osoby, co do której winy są poważne wątpliwości, to mogą odstąpić od ścisłej kontradyktoryjności

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Obecnie dowody przeprowadzane były przez sąd, co prowadziło do bierności stron postępowania, które oczekiwały przeprowadzenia postępowania dowodowego, wyjaśnienia okoliczności i wyroku sądu. Działo się to na mocy art. 167 KPK o treści:

Dowody przeprowadza się na wniosek stron albo z urzędu.

Zmiana, która nastąpi 1 lipca br. w znaczący sposób zmienia sposób przeprowadzania dowodów. Po zmianie to strony postępowania będą przeprowadzały dowody, a sąd będzie orzekał na podstawie przeprowadzonych dowodów stron. Zawarte jest to w Ustawie z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  poz. 396).

Art. 167 otrzymuje brzmienie: „Art. 167. § 1. W postępowaniu przed sądem, które zostało wszczęte z inicjatywy strony, dowody przeprowadzane są przez strony po ich dopuszczeniu przez przewodniczącego lub sąd. W razie niestawiennictwa strony, na której wniosek dowód został dopuszczony, a także w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, dowód przeprowadza sąd w granicach tezy dowodowej. W wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, sąd może dopuścić i przeprowadzić dowód z urzędu.

§ 2. W innym postępowaniu przed sądem niż wymienione w § 1 oraz w postępowaniu przygotowawczym dowody przeprowadzane są przez organ procesowy prowadzący postępowanie. Nie wyłącza to prawa do zgłoszenia wniosku dowodowego przez stronę.”

Na podstawie tego zapisu, a zwłaszcza wytłuszczonego fragmentu można wnioskować, że sądy przy sprawach, o których mówi Jarosław Gowin mają odpowiednie narzędzia, aby odstąpić od dowodów stron i przeprowadzić go samodzielnie. Taki zabieg jest faktycznym odstąpieniem od zasady kontradyktoryjności.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!