Czas czytania: około min.

W ilu gminach panuje obecnie susza?

09.07.2019 godz. 12:34

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawową definicją, suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb.

Stały monitoring suszy rolniczej na obszarze Polski prowadzi Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. W Polsce mamy obecnie 2477 gmin.

piątym okresie raportowania tj. od 1 maja do 30 czerwca 2019 roku, stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski. Największe zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw zbóż jarych. Suszę w tych uprawach odnotowano w 1219 gminach Polski (49,21% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 670 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją w 14 województwach na powierzchni 28,09% gruntów ornych.

Susza, według najnowszych danych, występowała zatem jedynie w niecałej połowie gmin w Polsce.

Dane R. Biedronia pokrywają się z drugim i trzecim okresem raportowania roku ubiegłego.

W drugim okresie raportowania od 1 kwietnia do 31 maja 2018 r. największe zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw zbóż jarych. Na terenie Polski suszę notowano we wszystkich województwach, przy czym w 10 z nich występowała we wszystkich gminach. Suszę odnotowano w 2285 gminach tj. 92,21% gmin kraju na powierzchni 48,90% gruntów ornychtrzecim okresie raportowania od 11 kwietnia do 10 czerwca 2018 r. największe zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw zbóż jarych. Na terenie Polski suszę notowano we wszystkich województwach, w 10 z nich występowała we wszystkich gminach. Suszę odnotowano w 2287 gminach tj. 92,29% gmin kraju na powierzchni 64,67% gruntów ornych. W czwartym okresie raportowania od 21 kwietnia do 20 czerwca 2018 r. największe zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw zbóż jarych. Na terenie Polski suszę notowano we wszystkich województwach, w 8 z nich występowała we wszystkich gminach. Suszę notowano w 2056 gminach tj. 82,97 gmin kraju na powierzchni 63,14% gruntów ornych.

Analiza danych monitoringu suszy rolniczej wskazuje, iż zjawisko to ma charakter dynamiczny, obejmujący, w zależności od sytuacji pogodowej i przyjętego horyzontu czasowego, różny obszar gmin w Polsce. W związku z tym niemożliwe jest jednoznaczne określenie obszaru, a co za tym idzie, również i liczby gmin narażonych na suszę w Polsce. Zależy to bowiem od bieżącej wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego na danym obszarze – wskaźnika, który określa stopień nawodnienia. Jest to różnica pomiędzy opadem atmosferycznym mierzonym standardowo na stacjach meteorologicznych a ewapotranspiracją potencjalną (stratami wodnymi wynikającymi z procesów parowania).

Wypowiedź R. Biedronia sugeruje, że ma on na myśli sytuację bieżącą (wskazuje on bowiem, że 2300 gmin boryka się z suszą). Nie jest to jednak prawda – dane te dotyczyły dwóch okresów pomiarowych w roku ubiegłym. Zgodnie z naszą metodologią, do oceny wypowiedzi wykorzystujemy dane najbardziej aktualne, w związku z czym – uznajemy ją za fałszywą.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.