Strona główna Wypowiedzi W ilu schroniskach podczas kontroli wykazywane są nieprawidłowości?

W ilu schroniskach podczas kontroli wykazywane są nieprawidłowości?

W ilu schroniskach podczas kontroli wykazywane są nieprawidłowości?

Beata Maciejewska

Nowa Demokracja TAK

Odsetek schronisk dla zwierząt, w których, podczas kontroli, wykazywane są nieprawidłowości – 20%.

Posiedzenie Sejmu, 16.09.2020

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 16.09.2020

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Beata Maciejewska podczas 17. posiedzenia sejmu IX kadencji stwierdziła, że odsetek schronisk, w których podczas kontroli wykazywane są nieprawidłowości, wynosi 20 proc. Wypowiedź uznajemy za fałszywą, ponieważ zgodnie z ostatnim raportem udostępnionym przez GIW nieprawidłowości wykazano w 34 proc. schronisk. W latach 2017 i 2016 odsetki te wynosiły odpowiednio 32 i 42 proc.

Kontrole schronisk

W najnowszym raporcie udostępnionym przez Główny Inspektorat Weterynarii czytamy, że w roku 2018 w schroniskach dla zwierząt zostało przeprowadzonych 596 kontroli, z czego w 111 stwierdzono nieprawidłowości. Liczba kontroli zawiera zarówno kontrole zaplanowane, jak i doraźne, niewynikające z rocznego planu. Zgodnie z instrukcją Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWz.420/AW-32/11 z dnia 20 maja 2011 roku powiatowi lekarze weterynarii powinni przeprowadzić minimum dwie kontrole danego schroniska w ciągu roku.

W roku 2018 było 216 schronisk objętych nadzorem, zatem liczba kontroli była o 164 większa względem tego, co zostało zawarte w instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii z 2011 roku. Ogólnie placówek, w których wykryto nieprawidłowości, było 74. Zostało wobec nich wszczęte postępowanie administracyjne lub wydano zalecenia pokontrolne, a wykonanie zaleceń oraz nakazów zostało skontrolowane 72 razy.

W roku 2017 przeprowadzono 545 kontroli. Na 213 schronisk w 68 wykryto nieprawidłowości. Nakazy i zalecenia sprawdzono 136 razy.

W roku 2016 również przeprowadzono 545 kontroli. Na 218 schronisk w 92 zostały wykazane nieprawidłowości, a w przypadku 42 podmiotów zostały wszczęte postępowania administracyjne. W pozostałych przypadkach wydano zalecenia pokontrolne, które zostały zweryfikowane podczas kontroli sprawdzających.

Podczas kontroli przeprowadzanych przez powiatowych lekarzy weterynarii zwracano uwagę na następujące nieprawidłowości:

Nieprawidłowości w zakresie infrastruktury schroniska:

 • brak wyodrębnionych pomieszczeń do wydawania psów i kwarantanny, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt,
 • lokalizacja schroniska, niespełniająca wymogu zachowania odległości co najmniej 150 m od siedzib ludzkich,
 • braki w utwardzeniu terenu schroniska,
 • ubytki lub niekompletnie ogrodzony teren schroniska,
 • zły stan podłóg i ścian.

Nieprawidłowości w zakresie warunków utrzymywania zwierząt:

 • niedostateczna liczba boksów lub pomieszczeń przeznaczonych do przeprowadzenia kwarantanny zwierząt,
 • niedostateczna liczba pomieszczeń przeznaczonych do odizolowania zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę, matek z oseskami lub zwierząt agresywnych,
 • niedostateczna liczba legowisk dla psów,
 • niewłaściwy stan techniczny pomieszczeń, w których przebywały zwierzęta, wskazujący na konieczność modernizacji lub dokonanie zmian konstrukcyjnych, np. usunięcie pewnych elementów mogących stanowić potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa zwierząt,
 • niedostateczna liczba wybiegów dla psów.

Nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji:

 • brak opisu zwierzęcia, zawierającego gatunek, wiek, płeć, maść, oznakowanie,
 • brak daty przyjęcia do schroniska oraz danych osoby przekazującej zwierzę do schroniska,
 • brak informacji o przeprowadzonej kwarantannie,
 • brak informacji o przeprowadzonych szczepieniach profilaktycznych i zabiegach weterynaryjnych,
 • brak daty opuszczenia przez zwierzę schroniska wraz z danymi osoby, której przekazano zwierzę,
 • w przypadku śmierci zwierzęcia – brak daty oraz przyczyny zgonu.

Podsumowanie

Nie jest prawdą, że odsetek schronisk, w których wykazywane są nieprawidłowości, wynosi 20 proc. Zamiast tego:

 • w roku 2018 wykryto nieprawidłowości w 34 proc. schronisk,
 • w roku 2017 wykryto nieprawidłowości w 32 proc. schronisk,
 • w roku 2016 wykryto nieprawidłowości w 42 proc. schronisk.

Beata Maciejewska najprawdopodobniej sugerowała się liczbą ogólnych kontroli przeprowadzanych w ciągu roku, ponieważ w przypadku raportu z 2018 na 596 kontroli 111 wykazało nieprawidłowości, a to stanowi 18,6 proc. Odsetek ten dotyczy jednak nieprawidłowości wykazanych w całkowitej liczbie przeprowadzonych kontroli, a nie nieprawidłowości wykazanych dla sumy kontrolowanych schronisk.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!