Strona główna Wypowiedzi Źródła finansowania w projektach ustaw

Źródła finansowania w projektach ustaw

Źródła finansowania w projektach ustaw

Cezary Tomczyk

Poseł
Platforma Obywatelska

Na szczęście zmieniliśmy regulację w tym zakresie jeżeli chodzi w ogóle o akty prawne już kilka lat temu i w tym momencie zawsze trzeba podać źródło finansowania [w kontekście planowanych inicjatyw ustawodawczych prezydenta].

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Już w uchwale Sejmu z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej  zawarto art. 31 pkt 2 ppkt 5 o treści:

“2. Do projektu ustawy dołącza się uzasadnienie, które powinno:

5) wskazywać źródła finansowania, jeżeli projekt ustawy pociąga za sobą obciążenie budżetu Państwa”

Obowiązuje on od 1997 r. w zmienionym kształcie do dzisiaj jako art. 34 pkt 2 ppkt 5 (przepis przeniesiony w 2002 r.) o treści:

“2. Do projektu ustawy dołącza się uzasadnienie, które powinno:

5) wskazywać źródła finansowania, jeżeli projekt ustawy pociąga za sobą obciążenie budżetu państwa  lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego”.

W związku z tym przepisy dotyczące podania źródła finansowania założeń przewidzianych w ustawie funkcjonują od lat. Jeśli chodzi o inne akty prawne nie istnieje podobne uregulowanie w akcie prawa powszechnie obowiązującym.

Jedynie ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nakłada w art. 50 ten obowiązek na akty prawne, jednak przyjmowane wyłącznie przez Radę Ministrów:

“Przyjmowane przez Radę Ministrów projekty ustaw oraz akty prawne, których skutkiem finansowym może być zwiększenie wydatków lub zmniejszenie dochodów jednostek sektora finansów publicznych w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów, zawierają w uzasadnieniu:

1) określenie wysokości tych skutków;

2) wskazanie źródeł ich sfinansowania;

3) opis celów nowych zadań i mierników określających stopień realizacji celów”

Warto przy tym wskazać, że wobec ustaw RM istniał on już na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie “Zasad techniki prawodawczej”, które w § 1 pkt 2 ppkt 6 stanowi, że:

“2. W przypadku podjęcia decyzji o przygotowaniu projektu ustawy, należy:

6) określić skutki finansowe poszczególnych alternatywnych rozwiązań prawnych oraz ustalić źródła ich pokrycia”

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!