Kryzys w polskim rolnictwie

04.02.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Stwierdzenie to jest prawdą, bowiem jedyne dopłaty, jakie funkcjonują w odniesieniu do trzody chlewnej to dopłaty inwestycyjne w ramach PROW.

W dokumencie pt. Projekt systemu płatności bezpośrednich w Polsce w latach 2015-2020 opracowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiono rozwiązania w zakresie płatności bezpośrednich. Płatności związane z produkcją, dotyczą m.in. sektorów: bydła, krów, owiec, kóz. Nie dotyczą natomiast trzody chlewnej.

Natomiast zgodnie z broszurą informacyjną MRiRW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w ramach pakietu „Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie” wsparcie finansowe obejmuje także trzodę chlewną. PROW jest podstawowym instrumentem finansowym do przeprowadzania zmian strukturalnych i inwestycyjnych na terenach wiejskich.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.