Czas czytania: około min.

Jakie są efekty rządów Prawa i Sprawiedliwości?

20.12.2018 godz. 21:30

Premier Mateusz Morawiecki złożył w Sejmie w dn. 12 grudnia 2018 r. wniosek o wyrażenie wotum zaufania Radzie Ministrów, której jest Prezesem. W trakcie sejmowej debaty podsumował on rok swoich rządów, a także, przywołując na poparcie swoich tez liczne dane statystyczne, przedstawił efekty rządów Prawa i Sprawiedliwości. Zespół Demagoga zweryfikował prawdziwość zawartych tam informacji.

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

22 listopada Sejm przyjął projekt ustawy zmieniający ustawę o podatku od towarów i usług. Nowelizacja zakłada obniżenie podatku VAT z 8% do 5% na niektóre towary m.in. na podstawowe produkty żywnościowe, ale też zwiększenie na inne. Trzeba także zauważyć, że nowelizacja nie weszła jeszcze w życie. Z tych względów zaliczamy wypowiedź jako manipulację.   

Aktualnie podstawowa stawka VAT w Polsce wynosi 22% (choć w praktyce obowiązuje podwyższona stawka 23%), ale na niektóre produkty stosowany jest obniżony podatek 8% lub 5%.

5 proc. VAT obejmie zgodnie z nowelizacją m.in. owoce tropikalne, cytr

22 listopada Sejm przyjął projekt ustawy zmieniający ustawę o podatku od towarów i usług. Nowelizacja zakłada obniżenie podatku VAT z 8% do 5% na niektóre towary m.in. na podstawowe produkty żywnościowe, ale też zwiększenie na inne. Trzeba także zauważyć, że nowelizacja nie weszła jeszcze w życie. Z tych względów zaliczamy wypowiedź jako manipulację.   

Aktualnie podstawowa stawka VAT w Polsce wynosi 22% (choć w praktyce obowiązuje podwyższona stawka 23%), ale na niektóre produkty stosowany jest obniżony podatek 8% lub 5%.

5 proc. VAT obejmie zgodnie z nowelizacją m.in. owoce tropikalne, cytrusy, pieczywo, ciastka, zupy, buliony, żywność homogenizowaną i dietetyczną oraz produkty dla niemowląt i dzieci np. smoczki, pieluszki czy foteliki samochodowe. Dotyczył będzie także produktów dla kobiet, głównie artykułów higienicznych oraz e-booków i e-czasopism. Zwiększony zostanie natomiast m.in. na kawior i ośmiorniczki – do 23%.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z Ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw stawka podatku CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw została obniżona do poziomu 9%. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 19 listopada 2018 r. i wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. Wypowiedź zaliczamy zatem jako prawdę.

Nowa stawka CIT będzie dotyczyć podatników, których przychody w danym roku nie przekraczają kwoty 1,2 mln euro wyrażonej w zł. Zgodnie z art. 2 pkt 9 nowelizacji, art. 19 ust. 1 pkt 2 usta

Zgodnie z Ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw stawka podatku CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw została obniżona do poziomu 9%. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 19 listopada 2018 r. i wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. Wypowiedź zaliczamy zatem jako prawdę.

Nowa stawka CIT będzie dotyczyć podatników, których przychody w danym roku nie przekraczają kwoty 1,2 mln euro wyrażonej w zł. Zgodnie z art. 2 pkt 9 nowelizacji, art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych otrzymuje brzmienie:

„9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych – w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł”.

Nowelizacja wprowadza też przepis (poprzez dodanie pkt 5 w art. 19 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) zgodnie z którym obniżonej stawki CIT nie będzie się stosowało do:

  • Spółki dzielonej
  • podatnika, który wniósł tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału:
    • uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14 ustawy, lub
    • składniki majątku uzyskane przez tego podatnika w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli ten podatnik posiadał udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników – w roku podatkowym, w którym dokonano podziału albo wniesiono wkład, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.

Obniżonej stawki CIT nie będzie mógł zastosować (jak jest do tej pory) podatnik, który w roku podatkowym, w którym rozpoczął działalność, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, w przypadku gdy został utworzony:

  • w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę,
  • w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną
  • przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1.000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14
  • przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników.

Wynika to z zapisu art. 19 ust. 1a Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych , a nowelizacja nie przewiduje w tej kwestii żadnych zmian.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Choć faktycznie wskaźnik Giniego dla Polski wynosi obecnie 29,2, to jednak tempo jego spadku za rządów Prawa i Sprawiedliwości nie jest tak duże, jak twierdzi Mateusz Morawiecki.

Zgodnie z danymi dostępnymi na stronach Eurostatu współczynnik Giniego wynosił 30,8 w 2014 roku i 30,6 w 2015 roku. W roku 2017 jego wartość to 29,2.

Premier Mateusz Morawiecki mówi o spadku o 2 punkty. Od 2015 do 2017 roku spadek współczynnika wyniósł 1,6 punktu. Rząd PiS został jednak zaprzysiężony 16 listopada 2015 roku, więc należałoby zaliczyć rok 2015 do rządów koalicji PO-PSL. Na przestrzeni lat 2016 i 2017, cz

Choć faktycznie wskaźnik Giniego dla Polski wynosi obecnie 29,2, to jednak tempo jego spadku za rządów Prawa i Sprawiedliwości nie jest tak duże, jak twierdzi Mateusz Morawiecki.

Zgodnie z danymi dostępnymi na stronach Eurostatu współczynnik Giniego wynosił 30,8 w 2014 roku i 30,6 w 2015 roku. W roku 2017 jego wartość to 29,2.

Premier Mateusz Morawiecki mówi o spadku o 2 punkty. Od 2015 do 2017 roku spadek współczynnika wyniósł 1,6 punktu. Rząd PiS został jednak zaprzysiężony 16 listopada 2015 roku, więc należałoby zaliczyć rok 2015 do rządów koalicji PO-PSL. Na przestrzeni lat 2016 i 2017, czyli sprawowania rządów przez PiS,  spadek omawianego współczynnika wyniósł 1,4 punktu, a więc zdecydowanie mniej, niż twierdzi premier. W związku z uwypuklaniem dokonań swojej partii, wypowiedź uznajemy za manipulację.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Od 2015 roku, liczba turystów w Polsce zwiększyła się o 1,6 miliona, a więc niemal dwukrotnie mniej, niż twierdzi Mateusz Morawiecki.

Zgodnie z corocznym raportem GUS dotyczącym turystyki w Polsce, liczba turystów zagranicznych  odwiedzających Polskę w latach 2014-2017 wynosiła odpowiednio:

2014 – 16 mln (s. 92)

2015 – 16,7 mln (s.116)

2016 – 17,5 mln  (s. 100)

2017 – 18,3 mln  (s.101)

Wybory parlamentarne odbyły się 25 października 2015 roku, a nowy rząd został zaprzysiężony 16 listopada 2015 roku, dlatego rok 2015 trzeba uznać za ostatni rok  rządów koalicji PO-PSL. W latach 2015 – 2017 licz

Od 2015 roku, liczba turystów w Polsce zwiększyła się o 1,6 miliona, a więc niemal dwukrotnie mniej, niż twierdzi Mateusz Morawiecki.

Zgodnie z corocznym raportem GUS dotyczącym turystyki w Polsce, liczba turystów zagranicznych  odwiedzających Polskę w latach 2014-2017 wynosiła odpowiednio:

2014 – 16 mln (s. 92)

2015 – 16,7 mln (s.116)

2016 – 17,5 mln  (s. 100)

2017 – 18,3 mln  (s.101)

Wybory parlamentarne odbyły się 25 października 2015 roku, a nowy rząd został zaprzysiężony 16 listopada 2015 roku, dlatego rok 2015 trzeba uznać za ostatni rok  rządów koalicji PO-PSL. W latach 2015 – 2017 liczba turystów wzrosła o 1,6 mln, co oznacza, że Mateusz Morawiecki dwukrotnie przewyższył dane dotyczące wzrostu liczby turystów w Polsce.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Przeciętna polska rodzina wydaje dzisiaj na kulturę około 78 zł. miesięcznie, jednak w 2015 r. było to 77 złotych, a w 2008 roku było to 93 zł. W porównaniu z rokiem 2008 nie odnotowano więc wzrostu tego wskaźnika, a wręcz jego znaczący spadek.

Główny Urząd Statystyczny co roku publikuje zestawienie, w którym przedstawia dane dotyczące przeciętnych rocznych wydatków na kulturę w przeliczeniu na 1 osobę w gospodarstwie domowym. Uznając gospodarstwo domowe jako określenie synonimiczne wobec użytego przez premiera Morawieckiego w jego wypowiedzi terminu „rodzina” i odnosząc te statystyki do danyc

Przeciętna polska rodzina wydaje dzisiaj na kulturę około 78 zł. miesięcznie, jednak w 2015 r. było to 77 złotych, a w 2008 roku było to 93 zł. W porównaniu z rokiem 2008 nie odnotowano więc wzrostu tego wskaźnika, a wręcz jego znaczący spadek.

Główny Urząd Statystyczny co roku publikuje zestawienie, w którym przedstawia dane dotyczące przeciętnych rocznych wydatków na kulturę w przeliczeniu na 1 osobę w gospodarstwie domowym. Uznając gospodarstwo domowe jako określenie synonimiczne wobec użytego przez premiera Morawieckiego w jego wypowiedzi terminu „rodzina” i odnosząc te statystyki do danych GUSu dotyczących przeciętnej liczby osób w gospodarstwie domowym obliczyliśmy, ile przeciętna rodzina miesięcznie wydawała na kulturę w latach 2008, 2015 i ile wydaje obecnie.

Według danych za rok 2008, wydatki na kulturę w przeliczeniu na 1 osobę w gospodarstwie domowym wynosiły 381,48 zł, co w ujęciu miesięcznym oznaczało 31,79 zł. Według raportu GUSu, w roku 2008 przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym wynosiła 2,94, co oznacza, że przeciętna rodzina wydała miesięcznie na kulturę 93,46 zł.

Według danych za rok 2015, wydatki na kulturę w przeliczeniu na 1 osobę w gospodarstwie domowym wynosiły 340,08 zł, co w ujęciu miesięcznym oznaczało 28,34 zł. Według raportu GUSu, w roku 2015 przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym wynosiła 2,72 co oznacza, że przeciętna rodzina wydała miesięcznie na kulturę 77,04 zł.

Z kolei według najnowszych danych za rok 2017, wydatki na kulturę w przeliczeniu na 1 osobę w gospodarstwie domowym wynosiły 351,36 zł, co w ujęciu miesięcznym oznaczało 29,28 zł. Według raportu GUSu, w roku 2017 przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym wynosiła 2,66, co oznacza, że przeciętna rodzina wydała miesięcznie na kulturę 77,88 zł.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Choć współczynnik aktywności zawodowej dla osób w wieku produkcyjnym wynosi obecnie 76,6%, od czasu przejęcia władzy przez Prawo i Sprawiedliwość nie odnotował on takiego wzrostu, o jakim mówi Mateusz Morawiecki.

Mateusz Morawiecki w swej wypowiedzi zwracając się do posłów Platformy Obywatelskiej nie sprecyzował dokładnie horyzontu czasowego obejmującego „ich czasy”, do których odnosił wartość 63,4%. Na potrzeby analizy przyjęliśmy więc ostatni pełny kwartał sprawowania rządów przez Platformę Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe – trzeci kwartał 2015 roku. Dane właściwe dla tego okresu zes

Choć współczynnik aktywności zawodowej dla osób w wieku produkcyjnym wynosi obecnie 76,6%, od czasu przejęcia władzy przez Prawo i Sprawiedliwość nie odnotował on takiego wzrostu, o jakim mówi Mateusz Morawiecki.

Mateusz Morawiecki w swej wypowiedzi zwracając się do posłów Platformy Obywatelskiej nie sprecyzował dokładnie horyzontu czasowego obejmującego „ich czasy”, do których odnosił wartość 63,4%. Na potrzeby analizy przyjęliśmy więc ostatni pełny kwartał sprawowania rządów przez Platformę Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe – trzeci kwartał 2015 roku. Dane właściwe dla tego okresu zestawiliśmy ze statystykami z drugiego kwartału 2018 r. – najbardziej aktualnym okresem, za który Główny Urząd Statystyczny opublikował swoje pełne i ostateczne opracowanie. GUS, monitorując polski rynek pracy, zamieścił także informację nt. trzeciego kwartału 2018 r.są to jednak dane wstępne, które mogą być poddawane późniejszym korektom, a także nie obejmują one wskaźników dotyczących osób w wieku produkcyjnym – z tego też względu zdecydowaliśmy się zestawiać III kwartał 2015 r. z II kwartałem 2018 r.

Główny Urząd Statystyczny, badając rynek pracy w Polsce, posługuje się dwoma podstawowymi wskaźnikami, które są przedmiotem niniejszej analizy – współczynnikiem aktywności zawodowej i wskaźnikiem zatrudnienia.

Współczynnik aktywności zawodowej

Pracujący i bezrobotni tworzą razem populację aktywnych zawodowo. Udział tej zbiorowości wśród ludności w wieku 15 lat i więcej określa tzw. współczynnik aktywności zawodowej. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego za II kwartał 2018 roku, współczynnik aktywności zawodowej wyniósł 56,5% dla ogółu populacji. Z kolei dla osób w wieku produkcyjnym (dla mężczyzn 18–64 lata, dla kobiet 18–59 lat), współczynnik aktywności zawodowej wyniósł 76,6%. To właśnie do tej drugiej kategorii zdaje się odnosić w swojej wypowiedzi Mateusz Morawiecki w kontekście bieżącym. Wskaźnik ten obejmuje jednak również osoby bezrobotne, a więc nie można na jego podstawie wnioskować o rekordowym poziomie zatrudnienia.

Dla porównania, w trzecim kwartale 2015 roku współczynnik aktywności zawodowej dla ogółu populacji wynosił 56,4%, a dla osób w wieku produkcyjnym 74,7%.

Wskaźnik zatrudnienia

Miernikiem poziomu zatrudnienia jest wskaźnik zatrudnienia, oznaczający udział pracujących w liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15 lat i więcej wyniósł 54,4% w II kwartale 2018 roku. Dla osób w wieku produkcyjnym w II kwartale 2018 r. wskaźnik zatrudnienia wyniósł 73,8%.

Dla porównania, w trzecim kwartale 2015 roku wskaźnik zatrudnienia wynosił 52,4%, a dla osób w wieku produkcyjnym 69,3%.

Mateusz Morawiecki nie precyzuje w swej wypowiedzi, czy zestawia ze sobą wskaźniki zatrudnienia, czy też współczynniki aktywności zawodowej za czasów rządów PO i PiS (kontekst wypowiedzi wskazuje na wskaźnik zatrudnienia, jednak wspomniana wartość 76,6% odnosi się do aktualnej wartości współczynnika aktywności zawodowej dla osób w wieku produkcyjnym). Jednak w żadnym przypadku porównanie to nie znajduje odzwierciedlenia w danych Głównego Urzędu Statystycznego. Zarówno współczynnik aktywności zawodowej, jak i wskaźnik zatrudnienia pozostają bowiem na bardzo zbliżonych poziomach, od III kwartału 2015 roku odnotowując jedynie nieznaczny wzrost.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według badania przeprowadzonego przez Grant Thornton – firmę świadczącą usługi audytorskie – w 2015 r. uchwalono w Polsce 29 843 stron maszynopisu nowych ustaw i rozporządzeń (s. 4 raportu “Barometr stabilności otoczenia prawnego w polskiej gospodarce”). Grant Thornton dokonuje swoje obliczenia na podstawie Dziennika Ustaw i publikowanych tam ustaw oraz rozporządzeń, które wchodzą w życie w roku objętym analizą – nie uwzględnia przy tym tekstów jednolitych aktów prawnych.

Źródło: Grant Thornton, “Barometr stabilności
otoczenia prawnego w polskiej gospodarce”
, s. 7 dostęp: 17.12.2018 r.

Druga

Według badania przeprowadzonego przez Grant Thornton – firmę świadczącą usługi audytorskie – w 2015 r. uchwalono w Polsce 29 843 stron maszynopisu nowych ustaw i rozporządzeń (s. 4 raportu “Barometr stabilności otoczenia prawnego w polskiej gospodarce”). Grant Thornton dokonuje swoje obliczenia na podstawie Dziennika Ustaw i publikowanych tam ustaw oraz rozporządzeń, które wchodzą w życie w roku objętym analizą – nie uwzględnia przy tym tekstów jednolitych aktów prawnych.

Źródło: Grant Thornton, “Barometr stabilności
otoczenia prawnego w polskiej gospodarce”
, s. 7 dostęp: 17.12.2018 r.

Druga część wypowiedzi Mateusza Morawieckiego dotyczy prognozy liczby stron aktów uchwalonych w  2018 r., jednak zgodnie z naszą metodologią, jako deklaracja na przyszłość, nie spełnia ona kryterium merytoryczności wypowiedzi i tym samym nie podlega naszej ocenie. W jej kontekście warto jednak przywołać wyliczenia Grant Thornton dotyczące pierwszych trzech kwartałów 2018 r., zgodnie z którymi w analizowanym przedziale czasowym uchwalono 11 452 stron ustaw i rozporządzeń, czyli o 48,7 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Z kolei prognoza na cały 2018 rok (przy zachowaniu tendencji z pierwszych trzech kwartałów) wskazuje, że liczba stron uchwalonych i wchodzących w życie w 2018 aktów prawnych wyniesie 13 911, co będzie stanowić ok. 46,6 proc. liczby stron aktów prawnych, które weszły w życie w 2015 r.

Źródło: Grant Thornton, Barometr Prawa, dostęp: 17.12.2018 r.

W związku z przedstawionymi danymi (oraz po uwzględnieniu dopuszczalnego w mowie potocznej zaokrąglenia), wypowiedź Mateusza Morawieckiego dotyczącą przywołania liczby stron ustaw i rozporządzeń uchwalonych w 2015 r. uznajemy za prawdziwą.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

31 sierpnia 2015 roku rząd Ewy Kopacz przyjął Uchwałę ws. ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody spowodowane suszą, która miała miejsce w tamtym roku. Na ten cel rząd przeznaczył wówczas 450 mln złotych.

W tym roku, 31 lipca, rząd również przyjął program pomocy dla rolników poszkodowanych przez suszę. Początkowo na ten cel przeznaczono ok. 800 mln złotych, jednak 12 września zwiększono tę kwotę do 1,5 mld złotych.

21 listopada 2018 roku, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że przyjęła od rolników 332 tys. wniosków na

31 sierpnia 2015 roku rząd Ewy Kopacz przyjął Uchwałę ws. ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody spowodowane suszą, która miała miejsce w tamtym roku. Na ten cel rząd przeznaczył wówczas 450 mln złotych.

W tym roku, 31 lipca, rząd również przyjął program pomocy dla rolników poszkodowanych przez suszę. Początkowo na ten cel przeznaczono ok. 800 mln złotych, jednak 12 września zwiększono tę kwotę do 1,5 mld złotych.

21 listopada 2018 roku, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że przyjęła od rolników 332 tys. wniosków na łączną kwotę 2,15 mld zł, czyli o ponad 600 mln więcej niż założył rząd. W związku z tym, w przyjętej przez Sejm 6 grudnia Ustawie zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018, przeznaczono dodatkowo 715,5 mln złotych dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy.

Wypowiedź uznajemy za prawdziwą, ponieważ w 2015 roku rząd na pomoc dla rolników poszkodowanych przez suszę  przeznaczył 450 mln złotych; w tym roku rząd przeznaczył na ten cel w sumie 2,21 mld złotych.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub