Strona główna Analizy Kto sprawuje najważniejsze funkcje w Europie?

Kto sprawuje najważniejsze funkcje w Europie?

Sprawują najważniejsze funkcje w Europie, a zapamiętanie ich nazwisk oraz nazw instytucji, w których zasiadają wielu sprawia kłopot. Przedstawiamy krótką informacje –  kto jest kim w Europie?

Kto sprawuje najważniejsze funkcje w Europie?

Sprawują najważniejsze funkcje w Europie, a zapamiętanie ich nazwisk oraz nazw instytucji, w których zasiadają wielu sprawia kłopot. Przedstawiamy krótką informacje –  kto jest kim w Europie?

 

Donald TuskPrzewodniczący Rady Europejskiej

Od grudnia 2014 r. funkcję Przewodniczącego Rady Europejskiej sprawuje Donald Tusk.

Zgodnie z Traktatem z Lizbony zmieniającym Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską przewodniczący mianowany jest przez przywódców państw członkowskich (szefów państw i rządów krajów UE)*. Rada Europejska wybiera swojego przewodniczącego większością kwalifikowaną na okres dwóch i pół roku. Mandat przewodniczącego jest jednokrotnie odnawialny. W przypadku przeszkody lub poważnego uchybienia Rada Europejska może pozbawić przewodniczącego mandatu zgodnie z tą samą procedurą.

* W skład Rady Europejskiej wchodzą szefowie państw lub rządów Państw Członkowskich, jak również jej przewodniczący oraz przewodniczący Komisji.

Martin SchulzPrzewodniczący Parlamentu Europejskiego

Funkcję Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego od sierpnia 2014 r. (wybrany ponownie) pełni Martin Schulz.

Przewodniczący wybierany jest przez posłów do Parlamentu Europejskiego w głosowaniu tajnym. Zgodnie z Regulaminem Parlamentu Europejskiego kandydaturę może zgłosić, wyłącznie za zgodą zainteresowanego, grupa polityczna lub co najmniej 40 posłów. Przewodniczący wybierany jest bezwzględną większością oddanych głosów, w głosowaniu tajnym. Jeśli po trzech turach głosowań żaden kandydat nie otrzyma takiej większości, w czwartej kandydują tylko dwaj posłowie, którzy w trzeciej turze otrzymali największą liczbę głosów. Za wybranego uznaje się kandydata, który zbierze większą ilość głosów, lub w przypadku gdy obydwaj dostaną identyczną ich liczbę, starszego wiekiem.

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego jest wybierany na odnawialny okres dwóch i pół roku, czyli na połowę kadencji Parlamentu.

Jean-Claude Juncker Przewodniczący Komisji Europejskiej

Funkcję Przewodniczącego Komisji Europejskiej od listopada 2014 r. (wybrany ponownie) pełni Jean-Claude Juncker.

Przewodniczący powoływany jest przez Radę Europejską w skład której wchodzą przedstawiciele rządów państw członkowskich. O wyborze kandydata decydują większością kwalifikowaną. Następnie Parlament Europejski podczas zebrania plenarnego wyraża zgodę dla objęcia przez nominata stanowiska przewodniczącego, po wygłoszeniu przez niego programowego expose.

Thorbjørn JaglandSekretarz Generalny Rady Europy

Funkcję Sekretarza Generalnego Rady Europy od września 2009 roku pełni Thorbjørn Jagland.

Sekretarz Generalny wybierany jest przez Zgromadzenie Parlamentarne na 5-letnią kadencję spośród kandydatów zaproponowanych przez Komitet Ministrów.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!