Strona główna Analizy NIK przeprowadziła kontrolę w TVP. Jakie nieprawidłowości wykazano?

NIK przeprowadziła kontrolę w TVP. Jakie nieprawidłowości wykazano?

NIK przeprowadziła kontrolę w TVP. Jakie nieprawidłowości wykazano?

W połowie października Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła wyniki kontroli przeprowadzonej w Telewizji Polskiej. NIK zgłosiła zastrzeżenia dotyczące zlecania produkcji zewnętrznych oraz organizacji wydarzeń (np. „Sylwestra Marzeń”). Wskazano również, że budżet TVP S.A. w ostatnich latach opierał się w dużej mierze na rekompensatach z budżetu państwa, a koszty podróży służbowych wzrosły o 83 proc.

Problemy z finansami

Organ kontrolny podkreśla, że w latach 2017–2020 TVP otrzymała z budżetu państwa rekompensatę sięgającą kwoty 3,7 mld zł, co pozwoliło na odnotowanie zysku. Gdyby nie pomoc państwowa, spółka ponosiłaby straty, jak miało to miejsce w latach 2015–2016. Jest to powiązane ze spadkiem wpływów z reklam (wynika to ze spadku widowni w młodszych grupach wiekowych) oraz sponsoringu, a także niższymi wpływami z abonamentu (w liczbach bezwzględnych).

Jak możemy przeczytać w streszczeniu raportu:

„W badanym okresie wyraźnie widać, że zmieniła się struktura przychodów TVP S.A. – do końca 2017 r. największym źródłem przychodów były wpływy z reklamy i sponsoringu, a od 2018 r. przychody abonamentowe. W 2014 r. przychody abonamentowe stanowiły 29 proc. przychodów ogółem, a wpływy z reklamy i sponsoringu 60 proc. W 2019 r. przychody abonamentowe stanowiły natomiast blisko 52 proc., a wpływy z reklamy i sponsoringu nieco ponad 32 proc. łącznych przychodów”.

Źródło: NIK

NIK zwraca także uwagę, że TVP S.A. pożyczyła od Skarbu Państwa 800 mln zł z Funduszu Reprywatyzacji na projekty technologiczne.

Nieprawidłowości związane ze zleceniami produkcji zewnętrznej

Co prawda w badanym okresie udział produkcji zewnętrznej seriali, programów i filmów w ogólnych kosztach działalności TVP zmalał z 17,4 proc. w 2015 roku do 10,9 proc. W 2019 roku kontrolerzy NIK wykazali jednak szereg naruszeń wewnętrznych procedur przy zakupie i zlecaniu usług producenckich: 

  • brak formalnego powołania Zespołu Negocjacyjnego oraz zatwierdzonej procedury negocjacyjnej,
  • brak wzorów umów oraz niewprowadzenie katalogu istotnych warunków naborów scenariuszy/pakietów produkcyjnych,
  • niedokonywanie naborów kosztorysów za pośrednictwem Platformy Zakupowej,
  • realizacja produkcji bez uzyskania uprzedniej zgody członka zarządu, 
  • realizacja seriali przed podpisaniem porozumienia w sprawie produkcji (realizacja wszystkich ośmiu zbadanych seriali rozpoczęła się przed podpisaniem porozumienia – w przedziale od 337 dni do 46 dni),
  • nierzetelne i niezgodne z procedurą akceptowanie dokonanych przesunięć pomiędzy kosztami, 
  • zawarcie umów z wyższym progiem przesunięć w kosztorysach bez zgody zarządu.

Z raportu wynika natomiast, że nie wystąpiła nadmierna koncentracja umów na produkcję audycji zawieranych z producentami zewnętrznymi.

Organizacja eventów

Kontrolerzy NIK wykazali, że TVP nierzetelnie zawierała umowy związane z organizacją imprez. Jako przykłady wskazano organizacje sylwestra 2018/2019 oraz 2019/2020.

W przypadku tego pierwszego umowa została podpisana bez zachowania zasad reprezentacji określonych w statucie. W drugim przypadku TVP zawarła umowę w formie pisemnej 21 dni po zrealizowaniu eventu. 

Nie był to jednorazowy przypadek. Kontrola wykazała, że w 20 na 48 przypadków umowy zawierane były w trakcie ich realizacji lub dopiero po ich wykonaniu i po zakończeniu wydarzenia.

Nie są to wszystkie nieprawidłowości, jakie wskazała NIK. W raporcie wykazano: brak dokonania analizy biznesowej przed uruchomieniem anglojęzycznego kanału Poland In, przekroczony budżet Belsat TV, brak pisemnego zakresu obowiązków dla doradców zarządu oraz brak planów rzeczowych podróży służbowych dla oddziałów terenowych.

Działanie w ramach projektu „Fakty w debacie publicznej” realizowanego z dotacji programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, finansowanego z Funduszy EOG

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!