Finansowanie

Finansowanie i majątek Stowarzyszenia Demagog

Stowarzyszenie Demagog zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu i posiada osobowość prawną (art. 1 Statutu).

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są (art.30 Statutu):

  1. składki członkowskie;
  2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne;
  3. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje);
  4. dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia;
  5. dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty;
  6. dochody z mającej charakter dodatkowy w stosunku do działalności pożytku publicznego działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów.

Granty

Fundacja Batorego

Wysokość grantu: 141.400.00 zł
Okres realizacji: 1.04.2018-31.03.2019

Stowarzyszenie Demagog w 2017 roku otrzymało dotację w ramach umowy grantowej z Fundacją im. Stefana Batorego. W ramach projektu rozbudowany zostanie portal Demagog.org.pl, a także powstanie strategia komunikacji oraz fundraisingu. Analitycy portalu przeanalizują stan realizacji obietnic wyborczych i publicznych wypowiedzi polityków, a zasięg Akademii Fact-Checkingu zostanie poszerzony poprzez przeprowadzenie warsztatów w 60 miastach.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO)

Wysokość grantu: 275.600.00 zł
Okres realizacji: 1.07.2018-31.12.2019

 Stowarzyszenie Demagog nawiązało współpracę z Narodowym Instytutem Wolności przy projekcie „Krytyczny umysł – Obywatele w walce o prawdę!” Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018. W ramach projektu przeprowadzony zostanie monitoring wyborów samorządowych, rozwiniemy projekt Akademia Fact-Checkingu o platformę e-learningową, przeprowadzimy pierwsze w Polsce badanie dotyczące fake news. Analitycy portalu przeanalizują stan realizacji obietnic wyborczych i publicznych wypowiedzi polityków, a zasięg Akademii Fact-Checkingu zostanie poszerzony poprzez przeprowadzenie warsztatów w 35 miastach.

Ambasada Stanów Zjednoczonych

Wysokość grantu: 12.000.00 $
Okres realizacji: 29.08.2017-31.03.2018

Stowarzyszenie Demagog w roku 2017 realizowało z Ambasadą Stanów Zjednoczonych projekt pt.  “Akademia Fact-Checkingu czyli jak radzić sobie z fałszywymi informacjami”. Dzięki współpracy przeprowadziliśmy zajęcia dla uczniów i nauczycieli w temacie fake news, wiarygodnych źródeł informacji i fact-checkingu. Podczas organizacji warsztatów podjęliśmy współpracę z ekspertami od medialnej manipulacji i fact-checkingu. Warsztaty realizowane były również w ramach współpracy z American Corners.

Darowizny i składki członkowskie

Jedynym stałym dochodem naszego Stowarzyszenia są składki członkowskie w wysokości 10 zł miesięczne, które stanowią jedynie minimalną część wpływów do budżetu organizacji. Aktualnie stowarzyszenie liczy 32 osoby. W roku 2018 łączna suma wpłat składek członkowskich wyniosła 1940 zł.

Drugim istotnym dla nas źródłem finansowania są darowizny. W roku 2018 łączna suma darowizn wyniosła 4331,80 zł.


Sprawozdania finansowe

Wesprzyj Nas!

Stowarzyszenie Demagog jest finansowane głównie z darowizn. Wszystkie osoby współpracujące z Demagogiem są wolontariuszami. Każda nawet symboliczna, lecz regularna kwota pomoże nam rozwijać się oraz profesjonalizować.

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.