Strona główna Obietnice wyborcze Przywrócenie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Przywrócenie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Przywrócenie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Jarosław Kaczyński

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Aby zapewnić optymalne warunki realizacji merytorycznych celów programu Prawa i Sprawiedliwości, wprowadzimy zmiany w przyporządkowaniu działów administracji rządowej poszczególnym ministrom”. (…) W związku z koniecznością odbudowy polskiej gospodarki morskiej zostanie odtworzone, funkcjonujące w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Będą mu podlegać wszystkie odpowiedzialne za gospodarkę morską i żeglugę urzędy, instytucje, agencje, zakłady produkcyjne i usługowe oraz porty.

Pogram Prawa i Sprawiedliwości 2014, 13.02.2014

Zrealizowana

Obietnicę uznajemy za zrealizowaną, jeśli została całkowicie wykonana w założonym okresie na to przeznaczonym, np. w trakcie kadencji partii rządzącej. 

Sprawdź metodologię

Pogram Prawa i Sprawiedliwości 2014, 13.02.2014

Zrealizowana

Obietnicę uznajemy za zrealizowaną, jeśli została całkowicie wykonana w założonym okresie na to przeznaczonym, np. w trakcie kadencji partii rządzącej. 

Sprawdź metodologię

Obietnica przywrócenia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej znajdowała się w Programie Prawa i Sprawiedliwości w dziale Dobrze zorganizowany i sprawny rząd. Programowe propozycje zmian w układzie resortów zapowiadają: „Aby zapewnić optymalne warunki realizacji merytorycznych celów programu Prawa i Sprawiedliwości, wprowadzimy zmiany w przyporządkowaniu działów administracji rządowej poszczególnym ministrom”. (…) W związku z koniecznością odbudowy polskiej gospodarki morskiej zostanie odtworzone, funkcjonujące w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Będą mu podlegać wszystkie odpowiedzialne za gospodarkę morską i żeglugę urzędy, instytucje, agencje, zakłady produkcyjne i usługowe oraz porty”.

Ministerstwo zostało utworzone przez rząd premier Beaty Szydło Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r.. Postanowiono, że w jego skład wejdą komórki organizacyjne trzech ministerstw:

 • dotychczasowego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju obsługujące sprawy działu go- spodarka morska oraz pracownicy obsługujący sprawy tego działu,
 • Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi obsługujące sprawy działu rybołówstwo oraz pra- cownicy obsługujący sprawy tego działu,
 • Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa obsługujące sprawy z zakresu działu żegluga śródlądowa oraz pracownicy obsługujący te sprawy.

Według obecnego statutu (Zarządzenie nr 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2018 r.), MGMiŻŚ jest urzędem administracji rządowej obsługującym ministra właściwego do spraw czterech działów administracji rządowej: gospodarka morska, gospodarka wodna, rybołówstwo i żegluga śródlądowa, a w jego ramach działa osiem departamentów i siedem biur. Na swojej oficjalnej stronie Ministerstwo opisuje główne zakresy swojego działania, takie jak:

„odbudowa przemysłu okrętowego i rewitalizacja przemysłu stoczniowego, rozwój i rozbudowa portów, przywrócenie żeglugi na rzekach, rozwój i wsparcie rybołówstwa, racjonalne zarządzanie wodami, istnienie silnych ośrodków szkolnictwa morskiego.”

Jako najistotniejsze działania koordynowane przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej można wymienić:

 • rozwój transportu morskiego, infrastruktury portowej oraz tej zapewniającej dostęp do portów;
 • kształtowanie, ochronę i racjonalne wykorzystywanie zasobów wodnych;
 • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne polskich obszarów morskich;
 • utrzymanie śródlądowych dróg wodnych, z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym;
 • ochronę przeciwpowodziową;
 • funkcjonowanie państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej, z wyłączeniem zagadnień monitoringu jakości wód podziemnych;
 • bezpieczeństwo żeglugi statków morskich, ochronę żeglugi i portów;
 • określenie zasad i warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków;
 • tworzenie strategii dla poprawy stanu środowiska Morza Bałtyckiego w ramach HELCOM (Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku);
 • prowadzenie spraw zintegrowanej polityki morskiej;
 • tworzenie polityki systemu kształcenia i podnoszenia jakości nauczania w szeroko poję- tej edukacji morskiej;
 • budowę i modernizację śródlądowych dróg wodnych;
 • współpracę międzynarodową na wodach granicznych i ujętych w systemie międzynarodowych dróg wodnych;
 • gospodarowanie wodami w Polsce;
 • przeciwdziałanie powodzi i suszy;
 • realizację zadań dotyczących uczestnictwa we Wspólnej Polityce Rybackiej, rozwoju rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego, akwakultury i rynku rybnego;
 • realizację zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” („PO RYBY 2007-2013”) i Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014 – 2020 („PO RYBY 2014-2020”);
 • współpracę międzynarodową z poszczególnymi krajami oraz instytucjami w ramach UE;
 • współkoordynację Obszaru Tematycznego Biogeny w ramach Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego.

Od odnowienia MGMiŻŚ nieprzerwanie kieruje nim minister Marek Gróbarczyk.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!