Strona główna Obietnice wyborcze Ustawowe zdefiniowanie konfliktu interesów

Ustawowe zdefiniowanie konfliktu interesów

Ustawowe zdefiniowanie konfliktu interesów

Jarosław Kaczyński

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

W celu wyeliminowania sytuacji konfliktu interesów, czyli szkodliwego łączenia funkcji publicznych z określoną działalnością prywatną, doprowadzimy do ustawowego zdefiniowania tego pojęcia i precyzyjnego uregulowania sposobu eliminowania tego zjawiska.

Pogram Prawa i Sprawiedliwości 2014, 13.02.2014

Niezrealizowana

Obietnicę uznajemy za niezrealizowaną, jeżeli wraz z upłynięciem określonej cezury czasowej nie zostały podjęte żadne działania podmiotu w kierunku jej realizacji. Ta kategoria oceny służy weryfikacji obietnic zarówno w trakcie kadencji (jeśli dana obietnica miała dokładnie określony horyzont czasowy realizacji, np. uchwalenie ustawy w ciągu pierwszych stu dni rządu), jak i po jej zakończeniu (w przypadku obietnic, które nie miały wyraźnie zadeklarowanego terminu realizacji).

Sprawdź metodologię

Pogram Prawa i Sprawiedliwości 2014, 13.02.2014

Niezrealizowana

Obietnicę uznajemy za niezrealizowaną, jeżeli wraz z upłynięciem określonej cezury czasowej nie zostały podjęte żadne działania podmiotu w kierunku jej realizacji. Ta kategoria oceny służy weryfikacji obietnic zarówno w trakcie kadencji (jeśli dana obietnica miała dokładnie określony horyzont czasowy realizacji, np. uchwalenie ustawy w ciągu pierwszych stu dni rządu), jak i po jej zakończeniu (w przypadku obietnic, które nie miały wyraźnie zadeklarowanego terminu realizacji).

Sprawdź metodologię

Obietnica ustawowego zdefiniowania konfliktu interesów i precyzyjnego uregulowania sposobu eliminowania tego zjawiska pojawiła się w programie PiS z 2014 r. Rząd podjął działania mające na celu zdefiniowanie konfliktu interesów poprzez opracowanie projektu ustawy o jawności życia publicznego, który został przedłożony do rozpatrzenia Stałemu Komitetowi Rady Ministrów przez Ministra – Koordynatora Służb Specjalnych 8 stycznia 2018 r. Na tym etapie pozostaje on do dnia dzisiejszego (sierpień 2019 r.).

Projekt ustawy o jawności życia publicznego z 8 stycznia 2018 r. zawiera przepisy dotyczące konfliktu interesów w rozdziale 7. Projektodawca zaproponował w nim wprowadzenie ogólnego przepisu, który wskazywałby na fakt, iż osoba pełniąca funkcję publiczną w czasie jej pełnienia zobowiązana jest unikać konfliktu interesów, który polegałby na wykonywaniu zajęć mogących wywołać podejrzenie o stronniczość lub występowanie w interesie podmiotu, w którym nie pełni funkcji publicznej. W projekcie zaproponowano też wprowadzenie ograniczeń dotyczących podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, a tak- że utrzymanie dotychczas obowiązujących zakazów określonych w art. 4 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, z jednoczesnym ich doprecyzowaniem. W art. 36 projektu wymienionych jest szereg osób pełniących funkcje publiczne, na których proponuje się nałożenie ograniczeń związanych z konfliktem interesów. Wśród nich znajdują się m.in.:

 • osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe, wymienione w 2 ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (np. Prezydent RP, Marszałek Sejmu, Prezes Rady Ministrów, Prezes NIK, Prezes NBP);
 • sędziowie Trybunału Konstytucyjnego;
 • dyrektorzy generalni oraz dyrektorzy departamentów (jednostki równorzędnej) w urzędach naczelnych i centralnych organów administracji rządowej oraz innych organów państwowych;
 • przewodniczący oraz członkowie Komisji Nadzoru Finansowego;
 • wójtowie, burmistrzowie i prezydenci

Projektodawca proponuje, aby osoby pełniące funkcje publiczne wymienione w art. 36 projektu nie mogły być m.in.:

 • członkiem organu zarządzającego spółki prawa handlowego;
 • członkiem rady nadzorczej lub organu kontrolnego spółki;
 • członkiem organu zarządzającego stowarzyszenia lub fundacji posiadających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej;
 • likwidatorem;
 • syndykiem lub zarządcą przymusowym w postępowaniu upadłościowym albo nadzorcą lub zarządcą w postępowaniu restrukturyzacyjnym;
 • pełnomocnikiem wspólnika w spółce prawa

Osoby te dodatkowo nie mogłyby zostać zatrudnione lub wykonywać w spółce prawa handlowego lub innych podmiotach prowadzących działalność gospodarczą na jej rzecz jakichkolwiek odpłatnych zajęć. Zakaz ten nie obejmuje działalności naukowej lub dydaktycznej. Osoby te nie mogą też posiadać w spółce prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziałów.

Projekt przewiduje także konieczność powołania przez Prezesa Rady Ministrów Komisji do spraw Rozstrzygania Konfliktu Interesów, która miałaby wyjaśniać ewentualne wątpliwości dotyczące łączenia funkcji i występowania konfliktu interesów. Miałaby kompetencje do wyrażania zgody na pełnienie funkcji, których łączenie może budzić wątpliwości dot. konfliktu interesów. Z uwagi na fakt, iż korzyści majątkowe dla osób pełniących funkcje publiczne mogą być odłożone w czasie, projektodawca zdecydował się na zawarcie w projekcie przepisów, których celem jest wzrost ochrony antykorupcyjnej w Polsce. W tym celu w projekcie zawarto wydłużenie na okres do 3 lat zakazu pracy u przedsiębiorcy dla osób pełniących funkcje publiczne. Zakaz ten dotyczy osób pełniących funkcje publiczne i które brały udział:

 • w wydawaniu rozstrzygnięć w sprawach indywidualnych dotyczących bezpośrednio tego przedsiębiorcy,
 • w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 • w wydawaniu wyroków i decyzji administracyjnych,
 • w zawieraniu umów dotyczących robót, dostaw, usług lub innych umów

Z uwagi na fakt, że projekt ustawy o jawności życia publicznego, który zawiera przepisy dot. konfliktu interesów, nie doczekał się wprowadzenia w życie przed końcem kadencji Sejmu, uznajemy obietnicę za niezrealizowaną.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!