Strona główna Obietnice wyborcze Utworzenie Ministerstwa Integracji Europejskiej

Utworzenie Ministerstwa Integracji Europejskiej

Utworzenie Ministerstwa Integracji Europejskiej

Jarosław Kaczyński

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

W rządzie Prawa i Sprawiedliwości powstanie samodzielne Ministerstwo Integracji Europejskiej, którego rolą będzie zarówno czuwanie nad stosowaniem standardów i przepisów wynikających z naszego członkostwa w Unii Europejskiej, jak i wypracowywanie zgodnego z naszym interesem narodowym i naszą polityką stanowiska Polski na forum wszystkich instytucji unijnych.

Pogram Prawa i Sprawiedliwości 2014, 13.02.2014

Niezrealizowana

Obietnicę uznajemy za niezrealizowaną, jeżeli wraz z upłynięciem określonej cezury czasowej nie zostały podjęte żadne działania podmiotu w kierunku jej realizacji. Ta kategoria oceny służy weryfikacji obietnic zarówno w trakcie kadencji (jeśli dana obietnica miała dokładnie określony horyzont czasowy realizacji, np. uchwalenie ustawy w ciągu pierwszych stu dni rządu), jak i po jej zakończeniu (w przypadku obietnic, które nie miały wyraźnie zadeklarowanego terminu realizacji).

Sprawdź metodologię

Pogram Prawa i Sprawiedliwości 2014, 13.02.2014

Niezrealizowana

Obietnicę uznajemy za niezrealizowaną, jeżeli wraz z upłynięciem określonej cezury czasowej nie zostały podjęte żadne działania podmiotu w kierunku jej realizacji. Ta kategoria oceny służy weryfikacji obietnic zarówno w trakcie kadencji (jeśli dana obietnica miała dokładnie określony horyzont czasowy realizacji, np. uchwalenie ustawy w ciągu pierwszych stu dni rządu), jak i po jej zakończeniu (w przypadku obietnic, które nie miały wyraźnie zadeklarowanego terminu realizacji).

Sprawdź metodologię

Ministrem do spraw europejskich był dawniej potocznie nazywany szef Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, jednak dotychczas Polska nie miała odrębnego ministerstwa zajmującego się współpracą z Unią Europejską.

Historia relacji Polski ze Wspólnotami Europejskimi rozpoczęła się formalnie w lipcu 1989 roku, kiedy to powołano misję PRL przy Wspólnotach Europejskich. Działała ona do stycznia 1991 roku gdy powołano urząd Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej, którym został Jacek Saryusz-Wolski.

Rezultatem prac urzędu było podpisanie 16 grudnia 1991 roku Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Polską a Wspólnotami Europejskimi. Ustalono w nim ramy wspierania dalszej integracji Polski ze Wspólnotami oraz podstawy udzielenia Polsce pomocy technicznej i finansowej. Dodatkowo w marcu 1992 roku weszła w życie Umowa Przejściowa znosząca cło na wiele artykułów eksportowanych do krajów Wspólnot Europejskich.

Urząd Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej pełnił swoją funkcję do 1996 roku, kiedy to został zastąpiony przez Komitet Integracji Europejskiej. Ustawa powołująca Komitet weszła w życie 30 września 1996 roku. Do zadań Komitetu należało m.in.:

 • koordynowanie procesów integracyjnych Polski z Unią Europejską,
 • inicjowanie i koordynowanie prac związanych z dostosowaniem zapisów polskich aktów prawnych do prawa Unii Europejskiej,
 • współpraca z Komisją Europejską w zakresie wymagań integracyjnych,
 • informowanie Rady Ministrów o postępie prac

Komitet Integracji Europejskiej istniał do stycznia 2010 roku, kiedy to doszło do jego fuzji z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Zmiana ta nastąpiła na podstawie rządowej Ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o Komitecie do Spraw Europejskich. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, wprowadzenie tej ustawy było konieczne, ponieważ Komitet Integracji Europejskiej nie spełniał należycie swojej funkcji po wejściu Polski do Unii Europejskiej i nie był dostosowany do potrzeb Polski jako członka UE. W skład Komitetu wchodzą:

 • Przewodniczący, czyli minister właściwy ds. Członkostwa w UE, którego reprezentuje sekretarz stanu ds.. Europejskich,
 • Członkowie Rady Ministrów (mogą być reprezentowani przez sekretarza lub podsekretarza stanu),
 • Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (lub wyznaczony przez niego sekretarz lub podsekretarz stanu).

Do głównych zadań Komitetu ds.. Europejskich należy podejmowanie decyzji w imieniu rządu w zakresie m.in.:

 • przygotowania organów administracji rządowej do zadań wynikających z członkostwa Polski w UE,
 • projektów inicjatyw i stanowisk w sprawach związanych z funkcjonowaniem UE,
 • dokumentów związanych z dostosowaniem zapisów polskich aktów prawnych do prawa Unii Europejskiej,
 • współpracy między Sejmem a Senatem Związanych z członkostwem Polski w UE.

Przewodniczącym Komitetu Do Spraw Europejskich jest Konrad Szymański

Prawo i Sprawiedliwość w swoim programie z 2014 roku uznało utworzenie Komitetu do Spraw Europejskich przy Radzie Ministrów za nieudany pomysł. Jednocześnie partia zaproponowała utworzenie Ministerstwa Integracji Europejskiej jako samodzielnego resortu, którego głównym zadaniem miałoby być dostosowanie polskich przepisów prawa do unijnych oraz wypracowanie stanowiska Polski, zgodnego z jej interesem, na forum instytucji unijnych.

Temat utworzenia Ministerstwa Integracji Europejskiej nie pojawił się jednak podczas exposé ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego z 29 stycznia 2016 roku. Beata SzydłoMateusz Morawiecki również nie wspomnieli o takim ministerstwie w swoich wystąpieniach. Jacek Czaputowicz również nie wymienił tego pomysłu, przedstawiając priorytetu polskiej dyplomacji przed Sejmem.

Komitet do Spraw Europejskich nadal działa w ramach Rady Ministrów i co miesiąc publikuje raport dotyczący jego prac. Obecnie jego przewodniczącym jest sekretarz stanu ds.. europejskich Konrad Szymański. Z informacji uzyskanych z Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu KPRM wynika, że nie podjęto żadnych prac nad utworzeniem samodzielnego Ministerstwa Integracji Europejskiej.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!