Strona główna Obietnice wyborcze Utworzenie Polskiego Korpusu Solidarności

Utworzenie Polskiego Korpusu Solidarności

Utworzenie Polskiego Korpusu Solidarności

Jarosław Kaczyński

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Powołanie, na wzór amerykańskiego Korpusu Pokoju i we współpracy z centrami wolontariatu i innymi aktywnymi obecnie w tej dziedzinie organizacjami pozarządowymi, Polskiego Korpusu Wolontariatu (ew. Polskiego Korpusu Solidarności), działającego zarówno w kraju, jak i za granicą, w celu realizacji zadań cywilizacyjno-rozwojowych, aktywizacyjnych, solidarnościowych oraz reaktywacji i wsparcia etosu społecznikowskiego.

Pogram Prawa i Sprawiedliwości 2014, 13.02.2014

Zrealizowana

Obietnicę uznajemy za zrealizowaną, jeśli została całkowicie wykonana w założonym okresie na to przeznaczonym, np. w trakcie kadencji partii rządzącej. 

Sprawdź metodologię

Pogram Prawa i Sprawiedliwości 2014, 13.02.2014

Zrealizowana

Obietnicę uznajemy za zrealizowaną, jeśli została całkowicie wykonana w założonym okresie na to przeznaczonym, np. w trakcie kadencji partii rządzącej. 

Sprawdź metodologię

W Polsce odnotowuje się niski poziom zaangażowania obywateli w wolontariat na tle innych krajów UE. Między innymi z tego powodu PiS wystąpił w programie z 2014 r. z obietnicą utworzenia Polskiego Korpusu Solidarności (lub w innej nazwie – Polskiego Korpusu Wolontariatu). W założeniu, Korpus miał działać zarówno w kraju jak i za granicą „w celu realizacji zadań cywilizacyjno-rozwojowych, aktywizacyjnych, solidarnościowych oraz reaktywacji i wsparcia etosu społecznikowskiego”. Realizacja projektu miałaby odbyć się „we współpracy z centrami wolontariatu i innymi aktywnymi obecnie w tej dziedzinie organizacjami pozarządowym”. W myśl założeń programowych, Polski Korpus Solidarności miał być wzorowany na amerykańskim Korpusie Pokoju. Amerykański Korpus Pokoju został założony w roku 1961 za czasów prezydentury Johna F. Kennedy’ego. Jego głównym celem jest pomoc państwom rozwijającym się poprzez działalność wolontariuszy. Przez ponad 50 lat wolontariusze mogli wykazać się w 141 państwach na świecie w celu wdrażania kreatywnych rozwiązań oraz współpracy z liderami lokalnych społeczności.

Rządowa agenda o nazwie „Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długo- terminowego na lata 2018-2030” została wprowadzana w życie na mocy uchwały Rady Ministrów z dnia 2 października 2018 r. Podstawą do wdrożenia wspomnianego programu jest Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Program będzie składał się dwóch etapów. Faza organizacyjna programu (formowanie zespołu programu, konsultacje społeczne programu, akceptacja jego ostatecznego kształtu, opracowanie zakresu działań narzędzi, oraz poszczególnych obszarów tematycznych) obejmie okres od marca do września 2018 r. Od jesieni 2018 r. rozpocznie się właściwa realizacja programu, która trwać będzie do roku 2030. Korpus Solidarności jest skierowany do czterech grup odbiorców: wolontariuszy, organizatorów wolontariatu, koordynatorów wolontariatu, otoczenia wolontariatu.

Strategicznym celem rządowego Programu Korpus Solidarności jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wypracowanie i wdrożenie rozwiązań ułatwiających i zachęcających do systematycznego oraz długoterminowego angażowania się obywateli w wolontariat.

Realizacja Programu ma w zamierzeniu jego autorów:

  • wzmocnić budowanie wspólnot lokalnych,
  • umocnić postawy obywatelskie w społeczeństwie,
  • wpłynąć pozytywnie na postrzeganie wolontariatu jako działalności wartościowej, atrakcyjnej, dostępnej dla każdego,
  • przyczynić się do poprawy warunków potrzebnych do angażowania się w działania wolontariackie,
  • zwiększyć liczbę wolontariuszy zaangażowanych w wolontariat długoterminowy,
  • stworzyć partnerskie relacje podmiotów zaangażowanych we wspieranie rozwoju wolontariatu w kraju,
  • stworzyć platformę wymiany doświadczeń i inspiracji dla organizatorów wolontariatu podnosząc ich kompetencje w zakresie współpracy z wolontariuszami,
  • zapewnić bogatą ofertę wsparcia dla organizatorów wolontariatu, pozwoli rozwinąć działania z wolontariuszami, stworzy warunki do stałej, długoterminowej współpracy z ochotnikami,
  • przybliżyć zasady wolontariatu i zachęci otoczenie wolontariatu do podejmowania działań wolontariackich.

Zgodnie z założeniami, „w miarę rozwoju Programu dostępne będą także działania oferowane wolontariuszom poza granicami kraju np. wśród Polonii na Kresach Wschodnich lub w miejscach szczególnie wymagających wsparcia wolontariackiego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych lub innych zdarzeń losowych”.

Dotychczas w ramach programu został zrealizowany konkurs o nazwie „Partnerstwo dla Wolontariatu”. Konkurs był skierowany do związków wyznaniowych i organizacji pożytku publicznego. Jego głównym założeniem był wybór 16 partnerów (jednego z każdego województwa), którzy mają wspierać realizację programu. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty otrzymały środki finansowe do wdrażania założeń agendy. W konkursie można było uzyskać dotację do 175 380 na działania trwające od lipca 2019 do grudnia 2020 roku.

Program jest finansowany z środków publicznych w ramach Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Na jego realizację ma być przeznaczane 4% pochodzące z wpływów z dopłat z gier objętych monopolem państwa.

Jak zostało wspomniane, program Korpus Solidarności jest w teorii wzorowany na amerykańskim Korpusie Pokoju. Polski odpowiednik jest dopiero w początkowym etapie realizacji założeń pro- gramowych. Konkurs „Partnerstwo dla Wolontariatu” oraz webseminarium to dwie główne inicjatywy podjęte w ramach programu. Założenia obecnie istniejącego Korpusu przewidują wspieranie działalności wolontariuszy w kraju i przyszłe działania zagranicą. Zgodnie z wyrażonym w programie PiS pomysłem, działalność Korpusu realizowana jest we współpracy z obecnie istniejącymi organizacjami pozarządowymi. Dlatego też obietnicę tę uznajemy za zrealizowaną.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!