Bronisław Komorowski o wsparciu dla innowacyjności

17.04.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Na stronie Sejmu można znaleźć złożony przez Prezydenta projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Druk nr 3286) – projekt ten został złożony 16 marca br., obecnie został skierowany do zaopiniowania przez organizacje samorządowe.

Założeniami tego projektu są m.in.:

– Zwolnienie z CIT przedsiębiorstw inwestujących wyłącznie w innowacyjne przedsięwzięcia;

– Wprowadzenie ulgi podatkowej na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej (B+R) w Polsce. Przedsiębiorcy bez względu na wynik prowadzonych badań będą mogli odliczyć od przychodów 120% poniesionych nakładów badawczo-rozwojowych w przypadku dużych firm oraz 150% w odniesieniu do firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw;

– Możliwość wnoszenia do spółki jako nieopodatkowanego wkładu także własności intelektualnej w zamian za udziały;

– Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego i otwarcie się na doktorantów niestacjonarnych spoza UE.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.