Bronisław Komorowski

Bronisław Komorowski

61

Sprawdzonych wypowiedzi

34

0

14

11

2

13

Sprawdzonych obietnic

Filtry

WYCZYŚĆ

Ocena wypowiedzi

FILTRUJ

Imię i nazwisko:Bronisław Komorowski
Data i miejsce urodzenia:04-06-1952, Oborniki Śląskie
Wykształcenie:Wyższe
Ukończona uczelnia:

Uniwersytet Warszawski

Zawód:Polityk, historyk
Wybrany dnia:06-08-2010 do 06-08-2015
Liczba głosów:8 933 887

Obietnice rok 2015

Niezrealizowana

Mniejsze podatki

Za prezydentury Bronisława Komorowskiego doszło do zwiększenia szeregu podatków, przykładowo:

Zwiększenie podatku VAT z 22% do 23% oraz z 7% do 8%:
Art. 146a Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług:

W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

1) stawka podatku, o której mowa w art.

Niezrealizowana

Utrzymanie wieku emerytalnego

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, został podniesiony wiek emerytalny do 67 roku życia. Ustawa została podpisana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Niezrealizowana

Podwyżki dla nauczycieli 30%

Poniższa tabela pokazuje wzrost płacy minimalnej kadry nauczycielskiej w Polsce na przestrzeni 3 lat (wrzesień 2010- wrzesień 2013). Wzrost ten oscyluje w granicach 11% dla każdej kategorii kadry nauczycielskiej, tak więc obietnicy podwyżek 30% nie udało się spełnić.

tabela

Tabela: opracowanie własne na podstawie: ( źródło oraz źródło 2 )

Zrealizowana

Kontrakty na 1000 km dróg

 Z analizy umów wynika, że w latach 2010-2015 podpisano kontrakty na ponad 1500km dróg w Polsce. (Przeanalizowaliśmy umowy dot. odcinków autostrad A1, A2, A4, dróg ekspresowych S1, S3, S5, S6, S7, S8, S11, S14, S17, S19, S51, S61.)

Od 2008 r. realizacja inwestycji w drogi krajowe opiera się na Programach Budowy Dróg Krajowych (PBDK), które są swois

Zrealizowana

JOWy w samorządach

Jak wynika z ustawy z 5 stycznia 2011 r. , jednomandatowe okręgi wyborcze wprowadzono w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (od 2011r.) jak i w wyborach do rad gmin w gminach niebędących miastem na prawach powiatu (od 2014r.)

Art. 260. § 1. W celu przeprowadzenia wyborów do Senatu tworzy się jednomandatowe okręgi wyborcze.

Art. 418. § 1. W

Zrealizowana z opóźnieniem

Wyprowadzenie wojsk z Afganistanu do 2012 roku

Do marca 2010r. w Afganistanie w ramach misji PKW ISAF (Polski Kontyngent Wojskowy w Islamskiej Republice Afganistanu ) stacjonowało ok.2140 polskich żołnierzy. W kwietniu 2012r.- liczba ta wzrosła do 2472. Od października 2012r. liczba zaczęła stopniowo maleć. W 2014r. miała miejsce ostatnia zmiana PKW ISAF  której liczebność wynosiła już tylko ok

Niezrealizowana

Reforma systemu emerytalnego służb mundurowych

6 czerwca 2012r. prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę  z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centraln

Zrealizowana

Wprowadzenie parytetów

Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego, wprowadzono 35% parytet na listach wyborczych.
Art. 1.  W

Niezrealizowana

Rada Zdrowia Publicznego

Projekt powołania gremium opiniodawczo-doradczego pod nazwą Rady ds. Zdrowia Publicznego jest na etapie konsultacji społecznych.

Zrealizowana

Nie dla prywatyzacji lasów

Wciąż obowiązuje ustawa z 1991 r., która traktuje lasy państwowe jako własność skarbu państwa i nie podlegają one prywatyzacji.

Art. 38. 1. Sprzedaż lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, z zastrzeżeniem art. 40a, może następować w przypadkach:

1) zbywania udziałów lasów stanowiących własność Skarbu Państwa we współwłasnościach;

2) regulacji granicy polno-leśnej;

3) stwierdzenia przez nadleśniczego nieprzydatności gruntów, budynków i budowli na potrzeby gospodarki leśnej;

4) zmiany przeznaczenia na cele nieleśne i nierolnicze;

5) podyktowanych ważnymi względami gospodarczymi lub społecznymi, o ile nie narusza to interesu Skarbu Państwa.

Wciąż obowiązuje ustawa z 1991 r., która traktuje lasy państwowe jako własność skarbu państwa i nie podlegają one prywatyzacji.

Art. 38. 1. Sprzedaż lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, z zastrzeżeniem art. 40a, może następować w przypadkach:

1) zbywania udziałów lasów stanowiących wła

Zrealizowana

50% zniżki przejazdowe dla studentów

Podstawą zniżek na przejazdy dla studentów jest Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Prawo do Do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednora

Zrealizowana

Utrzymanie KRUS

 Ubezpieczenie społeczne rolników uregulowane zostało ustawą z 20 grudnia 1990 roku (Dz. U. z 2013r., poz. 1403, t.j.) w której realizację zadań powierzono odrębnej instytucji- Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego(KRUS). W czasie prezydentury Bronisława Komorowskiego KRUS nie został zlikwidowany.

Zrealizowana

Powołanie Forum Środowisk Wiejskich

 Przy prezydencie powstało Forum Debaty Publicznej (FDP) przy której działa jednostka “Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju” , której w zamyśle ma działać z udziałem obywateli i zajmować się kwestiami obszarów wiejskich.