Strona główna Wypowiedzi Czy Bronisław Komorowski spełnił wszystkie obietnice wyborcze?

Czy Bronisław Komorowski spełnił wszystkie obietnice wyborcze?

Czy Bronisław Komorowski spełnił wszystkie obietnice wyborcze?

Bronisław Komorowski

Spełniłem wszystkie obietnice wyborcze.

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Na podstawie dostępnych materiałów zebraliśmy 13 obietnic Bronisława Komorowskiego z 2010 roku. Naszej analizie zostały poddane obietnice, które były często powtarzane lub były kluczowe podczas kampanii.. Na 13 wybranych postulatów 7 zostało spełnionych. Niespełnione obietnice dotyczą takich kwestii, jak wysokość podatków, wiek emerytalny, podwyżki dla nauczycieli czy zmiany emerytur służb mundurowych. Postulaty spełnione to m.in. kontrakty na budowy dróg, utworzenie forum zajmującym się kwestiami obszarów wiejskich, wspieranie parytetów, utrzymanie systemu KRUS oraz zniżek na przejazdy dla studentów. Niespełnione obietnice z 2010r. kwalifikują wypowiedź Prezydenta Komorowskiego jako fałszywą.

 1. “Chcę, żebyśmy płacili mniejsze podatki.”

OCENA: NIESPEŁNIONE

Za prezydentury Bronisława Komorowskiego doszło do zwiększenia szeregu podatków, przykładowo:

Zwiększenie podatku VAT z 22% do 23% oraz z 7% do 8%:
Art. 146a Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług:

W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

1) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;

2) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%

Zwiększenie podatku VAT w kategorii ubranek dziecięcych z 8% na 23%

W dniu 18 marca 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. Ustawa ta została opublikowana w dniu 28 marca 2011 r. w Dzienniku Ustaw Nr 64 pod poz. 332 i stanowi, że  z dniem 1 stycznia 2012 r. zostaje wprowadzona podstawowa stawka podatku na ubranka dla niemowląt i obuwie dla dzieci.

W czasie kadencji Bronisława Komorowskiego doszło także do kilkukrotnego wzrostu akcyzy:

Zmiany stawek w roku 2012:

1) na papierosy: 170,97 zł za każde 1000 sztuk i 31,41% maksymalnej ceny detalicznej;

2) na tytoń do palenia: 115,86 zł za każdy kilogram i 31,41% maksymalnej

ceny detalicznej;

3) na cygara i cygaretki — 254,20 zł za każde 1000 sztuk.

roku 2013 stawki wyniosły:

1) na papierosy  – 188,00 zł za każde 1000 sztuk i 31,41% maksymalnej ceny detalicznej;

2) na tytoń do palenia – 128,02 zł za każdy kilogram i 31,41% maksymalnej ceny detalicznej;

3) na cygara i cygaretki – 266,90 zł za każde 1000 sztuk.

roku 2014:

1) na papierosy – 206,76 zł za każde 1000 sztuk i 31,41% maksymalnej ceny detalicznej;

2) na tytoń do palenia – 141,29 zł za każdy kilogram i 31,41% maksymalnej ceny

detalicznej;

3) na cygara i cygaretki – 280,25 zł za każde 1000 sztuk.

2.”Nie ma potrzeby podnoszenia wieku (emerytalnego), można stworzyć możliwość wyboru, na przykład łącznie z wyższą emeryturą.” 

(Debata prezydencka, 27 czerwca 2010r.)

OCENA: NIESPEŁNIONE

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, został podniesiony wiek emerytalny do 67 roku życia. Ustawa została podpisana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego.

3.”Od września 2010r. w ciągu 3 lat podwyżka dla nauczycieli o 30%.”

OCENA: NIESPEŁNIONE

Poniższa tabela pokazuje wzrost płacy minimalnej kadry nauczycielskiej w Polsce na przestrzeni 3 lat (wrzesień 2010- wrzesień 2013). Wzrost ten oscyluje w granicach 11% dla każdej kategorii kadry nauczycielskiej, tak więc obietnicy podwyżek 30% nie udało się spełnić.

tabela

Tabela: opracowanie własne na podstawie: ( źródło oraz źródło 2 )

4.”Będą kontrakty podpisane na następne 1000 km dróg w Polsce.”

(Włocławek, 25 czerwca 2010r.)

OCENA: SPEŁNIONE

Z analizy umów wynika, że w latach 2010-2015 podpisano kontrakty na ponad 1500km dróg w Polsce. (Przeanalizowaliśmy umowy dot. odcinków autostrad A1, A2, A4, dróg ekspresowych S1, S3, S5, S6, S7, S8, S11, S14, S17, S19, S51, S61.)

Od 2008 r. realizacja inwestycji w drogi krajowe opiera się na Programach Budowy Dróg Krajowych (PBDK), które są swoistym wyznaczeniem kierunków rozwoju infrastruktury drogowej. Powstały dwa takie programy:

W PBDK I założono oddanie do użytku do końca 2012 r. 3 513 km nowych dróg krajowych (w tym autostrad i dróg ekspresowych) oraz przebudowę lub wzmocnienie 1 560 km dróg już istniejących.

Według stanu na dzień 15 listopada 2010 r., w wyniku realizacji PBDK I oddano do ruchu 676 km nowych odcinków dróg krajowych, w tym 183,5 km autostrad, 293,1 km dróg ekspresowych oraz 199,4 km obwodnic miast.

Jeszcze przed końcem realizacji PBDK I, bo w styczniu 2011 r., został on zastąpiony przez PBDK II, który nas, w ramach obietnicy Bronisława Komorowskiego i czasu przewidzianego na realizację, bardziej interesuje.

Choć formalnie PBDK II dotyczy okresu do 2015 r., to okres, dla którego zapisane zostały konkretne cele rzeczowe i finansowe jest krótszy i sięga roku 2013 włącznie. PBDK II zakłada oddanie w okresie 2011-2013 1 796 km nowych dróg krajowych oraz przebudowę lub wzmocnienie 244 km dróg już istniejących.

W przypadku PBDK II, od 15 listopada 2010 r. do końca 2012 r. długość dróg krajowych oddanych do użytku wyniosła 1 099 km, z tego 498,6 km autostrad, 486,9 dróg ekspresowych oraz 113,8 km obwodnic. Tym samym, w latach 2008-2012 w Polsce powstało łącznie 1 775 km nowych dróg krajowych.

źródło: E&Y, Analiza rynku infrastruktury drogowej w Polsce  14.02.2014

 5.”Dążenia do odpartyjnienia niektórych obszarów życia państwa, np. samorządów poprzez jednomandatowe okręgi wyborcze.”

OCENA: SPEŁNIONE

Jak wynika z ustawy z 5 stycznia 2011 r. , jednomandatowe okręgi wyborcze wprowadzono w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (od 2011r.) jak i w wyborach do rad gmin w gminach niebędących miastem na prawach powiatu (od 2014r.)

Art. 260. § 1. W celu przeprowadzenia wyborów do Senatu tworzy się jednomandatowe okręgi wyborcze.

Art. 418. § 1. W każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu wybiera się 1 radnego.

6.”Wyprowadzenie wojsk z Afganistanu do 2012 roku.”

(Po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, 24 czerwca 2010r.)

OCENA: NIESPEŁNIONE

Do marca 2010r. w Afganistanie w ramach misji PKW ISAF (Polski Kontyngent Wojskowy w Islamskiej Republice Afganistanu ) stacjonowało ok.2140 polskich żołnierzy. W kwietniu 2012r.- liczba ta wzrosła do 2472. Od października 2012r. liczba zaczęła stopniowo maleć. W 2014r. miała miejsce ostatnia zmiana PKW ISAF  której liczebność wynosiła już tylko ok. 500 żołnierzy. Po zakończeniu misji PKW ISAF, w 2014r. została powołana nowa misja w Afganistanie- Resolute Support, w ramach której stacjonuje ok.120 polskich żołnierzy. Polski Kontygent Wojskowy wchodzący w skład tej misji składa się z doradców, plutonu ochronnego, łącznościowców oraz NSE (Narodowy Element Wsparcia- National Support Element). Dowódcą jest major Bogdan Drąg z 10 Opolskiej Brygady Logistycznej. Misja ma charakter szkoleniowo-doradczy. Misja ma trwać do końca 2016r.

Od 2010r. do 2012r. następuje wzrost liczby polskich żołnierzy w Afganistanie z 2200 do 2500. Wycofywanie sił rozpoczęło się w październiku 2012r. Ostateczne zakończenie misji PKW ISAF nastąpiło w 2014r. Nie można zatem stwierdzić, że postulat: Wyprowadzenia wojsk z Afganistanu do 2012r. został spełniony.

7.“Zmiany systemu emerytalnego mundurowych – tylko za akceptacją nowo wstępujących. Emerytury służb mundurowych. Ten system może być zmieniany ze względu na profesjonalizację sił zbrojnych, ale tylko i wyłącznie na tych zasadach, że nowo wstępujący do służby akceptują nowe reguły.”

(Debata prezydencka, 27 czerwca 2010r.)

OCENA: NIESPEŁNIONE

6 czerwca 2012r. prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę  z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw .

Najważniejsze zasady obejmują żołnierzy powołanych do służby i funkcjonariuszy przyjętych do służby po dniu 31 grudnia 2012 r. i wprowadzają wydłużenie minimalnego okresu służby, z dotychczas wymaganych 15 lat do co najmniej 25 lat oraz wprowadzenie, jako przesłanki łącznej ze stażem, wymagania ukończenia 55 lat jako wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę, przyjęcie za podstawę wymiaru emerytury średniego uposażenia należnego przez 10 kolejnych wybranych lat służby, określenie wysokości emerytury jako 60% podstawy jej wymiaru za 25 lat służby oraz wzrost tego świadczenia o 3% za każdy dalszy rok służby – maksymalnie do 75 %.

Sam projekt nie spotkał się z akceptacją środowisk związkowych, przed podpisaniem ustawy przez prezydenta związkowcy rozważali skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent konsultował się z funkcjonariuszami i po podpisaniu ustawy obiecał inicjatywę ustawodawczą, aby spełnić postulaty funkcjonariuszy, póki co nie została zgłoszona. Zarówno w ustawie jak i w informacji dotyczącej ustawy wydanej przez Kancelarię Prezydenta, nie ma informacji o potrzebie akceptacji zmian przez nowo wstępujących dlatego też obietnicę należy uznać za niespełnioną.

8.Wspieranie parytetów – “Będę namawiał swoje środowisko polityczne, by przyjąć 35% parytet, a jeśli Sejm uchwali 50 %, to jako prezydent też taką ustawę podpiszę.”

(Na Kongresie Kobiet, 18 czerwca 2010r.)

OCENA: SPEŁNIONE

Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego, wprowadzono 35% parytet na listach wyborczych.
Art. 1.  W ustawie z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 98 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Na liście, o której mowa w ust. 2 pkt 2:

1) liczba kandydatów–kobiet nie może być mniejsza niż 35 % liczby wszystkich kandydatów na liście;

2) liczba kandydatów–mężczyzn nie może być mniejsza niż 35 % liczby wszystkich kandydatów na liście.”

Ustawa została podpisana przez Bronisława Komorowskiego.

9. “Jeśli zostanę wybrany na prezydenta, to chciałem zapowiedzieć powołanie Rady Zdrowia Publicznego by przyspieszyć proces modernizacji służby zdrowia”

(Wizyta w Płocku, 23 czerwca 2010)

OCENA: NIESPEŁNIONE

Projekt powołania gremium opiniodawczo-doradczego pod nazwą Rady ds. Zdrowia Publicznego jest na etapie konsultacji społecznych.

10.”Nie będzie prywatyzacji lasów.”

(Krajowy Zjazd Leśników w Jabłonnie, 16 czerwca)

OCENA: SPEŁNIONE

Wciąż obowiązuje ustawa z 1991 r., która traktuje lasy państwowe jako własność skarbu państwa i nie podlegają one prywatyzacji.

Art. 38. 1. Sprzedaż lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, z zastrzeżeniem art. 40a, może następować w przypadkach:

1) zbywania udziałów lasów stanowiących własność Skarbu Państwa we współwłasnościach;

2) regulacji granicy polno-leśnej;

3) stwierdzenia przez nadleśniczego nieprzydatności gruntów, budynków i budowli na potrzeby gospodarki leśnej;

4) zmiany przeznaczenia na cele nieleśne i nierolnicze;

5) podyktowanych ważnymi względami gospodarczymi lub społecznymi, o ile nie narusza to interesu Skarbu Państwa.

11.”50-procentowe zniżki na przejazdy dla studentów.”

(Wiec wyborczy studentów, 29 czerwca 2010r.)

OCENA: SPEŁNIONE

Podstawą zniżek na przejazdy dla studentów jest Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Prawo do Do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni studenci do ukończenia 26 roku życia; osobom, które ukończyły studia pierwszego stopnia przysługuje to prawo do dnia 31 października roku, w którym ukończyły te studia.

W 2002r. przyjęta została ustawa o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. W myśl ustawy studentom do 26 roku życia przysługuje ulga 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym wprowadziła prawo do korzystania z 50% ulgi w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej. Należy zaznaczyć, że ta ustawa nie objemowała uprawnień do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego. Art. 4 w ustawie dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw zawiera treść dotyczącą przysługującej ulgi 51% dla studentów (do 26 roku życia) przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych.

12.Utrzymanie systemu KRUS “Nie znam ani jednego polityka, który by mówił, że należy zlikwidować KRUS, ale czym innym jest ocena jakości funkcjonowania KRUS w obecnym kształcie.”

(Spotkanie krajowego zjazdu Kółek i Organizacji Rolniczych w Warszawie, 30 czerwca)

 OCENA: SPEŁNIONE

 Ubezpieczenie społeczne rolników uregulowane zostało ustawą z 20 grudnia 1990 roku (Dz. U. z 2013r., poz. 1403, t.j.) w której realizację zadań powierzono odrębnej instytucji- Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego(KRUS). W czasie prezydentury Bronisława Komorowskiego KRUS nie został zlikwidowany.

13.Powołanie Forum Środowisk Wiejskich – “Jeżeli wygram wybory prezydenckie, chciałbym bardzo powołać takie forum reprezentujące różne instytucje, organizacje zajmujące się problematyką wiejską – Forum Środowisk Wiejskich przy prezydencie Polski.”

(Spotkanie Krajowego Zjazdu Kółek i Organizacji Rolniczych w Warszawie, 29 czerwca 2010r.)

OCENA: SPEŁNIONE

 Przy prezydencie powstało Forum Debaty Publicznej (FDP) przy której działa jednostka “Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju” , której w zamyśle ma działać z udziałem obywateli i zajmować się kwestiami obszarów wiejskich.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!