Orędzie Prezydenta RP przed Zgromadzeniem Narodowym

06.06.2014

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Jeżeli przyjąć literalnie początek poprzedniej dekady to wydatki na polską armie stanowiły wtedy 1,84 % PKB. Jeżeli zaś traktować to jako luźną dygresje czasową to w latach 1997-1998 stanowiły one w kolejności 2,04 i 2,02 % PKB. Do dzisiaj jeszcze tylko w roku 2007 przekroczyliśmy 2% PKB na zbrojenie.  Źródło : http://www.prognostic.pl/-/wydatki-wojskowe-panstw

Bez tytułu.png

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.