Czy bezrobocie w Polsce jest najniższe od ćwierćwiecza?

13.12.2018

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Według zestawienia Głównego Urzędu Statystycznego na temat bezrobocia rejestrowanego “Stopa bezrobocia 1990 – 2017” stopa bezrobocia w lutym 2017 r. wynosiła 8,5%. Jednak mniejszą stopę bezrobocia zanotowano we wrześniu, grudniu a także w październiku i listopadzie 2016 roku. Wrzesień i grudzień – 8,3%, październik i listopad – 8,2%.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.