Strona główna Wypowiedzi Czy ceny w Polsce rosną najszybciej od 2001 roku?

Czy ceny w Polsce rosną najszybciej od 2001 roku?

Czy ceny w Polsce rosną najszybciej od 2001 roku?

Janusz Piechociński

Polskie Stronnictwo Ludowe

Ceny w Polsce rosną niemal najszybciej od początku XXI wieku, a dokładnie – od grudnia 2001 r., czyli od ponad 18,5 roku. Jak podał w czwartek Narodowy Bank Polski, w czerwcu inflacja bazowa wynosiła 4,1 proc.

Twitter, 17.07.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Twitter, 17.07.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Zgodnie z analizami Narodowego Banku Polskiego wskaźnik inflacji bazowej po wyłączeniu cen żywności i energii w czerwcu 2020 roku wynosi 4,1 proc. i jest najwyższy od końca 2001 roku, dlatego wypowiedź Janusza Piechocińskiego uznajemy za prawdę.

Inflacja bazowa 

Według Narodowego Banku Polskiego inflacja bazowa to ta część inflacji, która jest związana z oczekiwaniami inflacyjnymi i presją popytową oraz która jest niezależna od szoków podażowych. Z punktu widzenia banku centralnego najważniejsze wydają się być następujące cechy inflacji bazowej:

 • przybliża średnio- i długookresowy trend wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w gospodarce,
 • ilustruje tendencje zmian cen oczyszczone z silnych wahań periodycznych i sezonowych oraz powstałych na skutek szoków podażowych, które najczęściej mają charakter przejściowy,
 • wskazuje na tę część inflacji, której związek z prowadzoną polityką pieniężną jest silniejszy niż w przypadku pozostałych części,
 • jest przydatna w analizach (ex-post) kierunku i skali wpływu prowadzonej polityki pieniężnej na inflację,
 • jej miary charakteryzują się na ogół mniejszą zmiennością w czasie niż wskaźniki inflacji CPI.

Inflacja bazowa w Polsce 

Wskaźnik inflacji bazowej jest obliczany przez Narodowy Bank Polski na podstawie danych GUS. W raporcie miesięcznym od 2001 roku można zaobserwować, jak ten wskaźnik zmieniał się na przestrzeni lat.

Janusz Piechociński posługuje się wskaźnikiem po wyłączeniu cen żywności i energii, który jest przedstawiony w 5. kolumnie tabelki przedstawionej przez NBP. Analizując ten wskaźnik, można zaobserwować, że najwyższą wartość miał w styczniu 2001 roku – 6,6 proc. W grudniu 2001 wyniósł 4,3 proc. i od tego momentu nigdy nie przekroczył tej wartości.
Najniższy wskaźnik, wynoszący -0,4 proc., zanotowano w czterech miesiącach 2016 roku: kwietniu, maju, lipcu i sierpniu. Od tego czasu wskaźnik oscylował między 0-2 proc. W lipcu 2019 roku wyniósł 2,2 proc. i systematycznie wzrastał, a w czerwcu 2020 roku wyniósł 4,1 proc.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!