Strona główna Wypowiedzi Czy importerzy muszą posiadać magazyny?

Czy importerzy muszą posiadać magazyny?

Czy importerzy muszą posiadać magazyny?

Jacek Kwiatkowski

Twój Ruch

Dotychczas importerzy byli do 100 mln m3 zwolnieni z obowiązku magazynowania (gazu) obecnie(od 2017 r.) jest wymagane aby na cały import były posiadane magazyny.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Wg „RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ I GAZU W POLSCE Stan na 31 marca 2016 r. Raport TOE Warszawa 20 kwietnia 2016 r” : Ustawa o zapasach obowiązkowych gazu ziemnego nakłada na spółki obrotu sprowadzające gaz z zagranicy obowiązek utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego. Spółki te mogą być przez ministra właściwego do spraw gospodarki (obecnie Ministra Energii) zwolnione z tego obowiązku, jeżeli liczba odbiorców nie jest większa niż 100tys. I przywóz gazu ziemnego nie przekracza w ciągu roku kalendarzowego 100 mln m3 (równowartość ok. 1,1 TWh gazu w jednostkach energii).

W czerwcu 2016 r. pojawił się projekt nowelizacji  między innymi ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym („Ustawa o zapasach”).

Następnie na stronie centrum informacji o rynku energii, pojawił się artykuł Duże zmiany w ustawie o zapasach (27.06.2016r.), gdzie pojawiła się informacja:

Zgodnie z projektem nowelizacji, obowiązek utrzymywania zapasów gazu ziemnego będzie miał charakter bezwzględny (dla podmiotów objętych jego zakresem) – możliwość uzyskania zwolnienia zostanie zniesiona.

Zgodnie z OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. Można odczytać, że każdy podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego jest obowiązany do utrzymania zapasów obowiązkowych:

Art. 36. 1. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przywozu gazu ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom posiadające w dniu wejścia w życie ustawy zwolnienie z obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego na okres krótszy niż do dnia 30 września 2017 r. jest obowiązane do utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego od dnia 1 października 2017 r., chyba że przekroczyło wielkości uprawniające do uzyskania zwolnienia z obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych przed jego wygaśnięciem. 2. Podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego jest obowiązany do utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego od dnia 1 października 2017 r.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!