Strona główna Wypowiedzi Czy leki na receptę można kupić przez internet?

Czy leki na receptę można kupić przez internet?

Czy leki na receptę można kupić przez internet?

Bartosz Arłukowicz

W Polsce nie jest dopuszczalne prawnie (…) handel internetowy lekami na receptę.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Polskie Radio Program I, 11.03.2015

W świetle polskiego prawodawstwa, przez internet nie można sprzedawać leków, na które jest wymagana recepta lekarska. Reguluje tę kwestię ustawa – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2001 Nr 126 poz. 1381późn. zm.).

Art. 68 ust. 3 wskazanej ustawy dopuszcza prowadzenie przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne jedynie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza.

1.jpg

W art. 2 pkt 37aa) ustawodawca za sprzedaż wysyłkową przyjmuje natomiast umowę sprzedaży produktów leczniczych zawieraną z pacjentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności drukowanego lub elektronicznego formularza zamówienia niezaadresowanego lub zaadresowanego, listu seryjnego w postaci drukowanej lub elektronicznej, reklamy prasowej z wydrukowanym formularzem zamówienia, reklamy w postaci elektronicznej, katalogu, telefonu, telefaksu, radia, telewizji, automatycznego urządzenia wywołującego, wizjofonu, wideotekstu, poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.jpg

W związku z tym zakup leku za pośrednictwem internetu, jako środka porozumiewania się na odległość, poczytywany jest za sprzedaż wysyłkową, a ta, jak wynika z wyżej wymienionego przepisu, może dotyczyć wyłącznie leków bez recepty.

W niektórych aptekach internetowych istnieje jednak możliwość zamówienia leków na receptę. Przykładowo, serwis doz.pl oferuje taką usługę, przy czym wymaga od swoich klientów osobistego odebrania leku na receptę w aptece stacjonarnej, po okazaniu recepty. Tego rodzaju działalność nie jest traktowana jako sprzedaż wysyłkowa, gdyż realizacja recepty odbywa się co do zasady w aptece, w obecności obu stron zawieranej transakcji.

Zgodnie z art. 124 ustawy Prawo farmaceutyczne za wprowadzenie do obrotu lub przechowywanie w celu wprowadzenia do obrotu produktu leczniczego, bez posiadania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu grozi karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

3.jpg

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Zostań naszym patronem!

Każda, nawet najmniejsza, lecz regularna kwota pomaga nam poprawiać jakość debaty publicznej.

Wpłacam regularnie

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy