Czas czytania: około min.

Czy leki na receptę można kupić przez internet?

19.03.2015 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W świetle polskiego prawodawstwa, przez internet nie można sprzedawać leków, na które jest wymagana recepta lekarska. Reguluje tę kwestię ustawa – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2001 Nr 126 poz. 1381późn. zm.).

Art. 68 ust. 3 wskazanej ustawy dopuszcza prowadzenie przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne jedynie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza.

1.jpg

W art. 2 pkt 37aa) ustawodawca za sprzedaż wysyłkową przyjmuje natomiast umowę sprzedaży produktów leczniczych zawieraną z pacjentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności drukowanego lub elektronicznego formularza zamówienia niezaadresowanego lub zaadresowanego, listu seryjnego w postaci drukowanej lub elektronicznej, reklamy prasowej z wydrukowanym formularzem zamówienia, reklamy w postaci elektronicznej, katalogu, telefonu, telefaksu, radia, telewizji, automatycznego urządzenia wywołującego, wizjofonu, wideotekstu, poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.jpg

W związku z tym zakup leku za pośrednictwem internetu, jako środka porozumiewania się na odległość, poczytywany jest za sprzedaż wysyłkową, a ta, jak wynika z wyżej wymienionego przepisu, może dotyczyć wyłącznie leków bez recepty.

W niektórych aptekach internetowych istnieje jednak możliwość zamówienia leków na receptę. Przykładowo, serwis doz.pl oferuje taką usługę, przy czym wymaga od swoich klientów osobistego odebrania leku na receptę w aptece stacjonarnej, po okazaniu recepty. Tego rodzaju działalność nie jest traktowana jako sprzedaż wysyłkowa, gdyż realizacja recepty odbywa się co do zasady w aptece, w obecności obu stron zawieranej transakcji.

Zgodnie z art. 124 ustawy Prawo farmaceutyczne za wprowadzenie do obrotu lub przechowywanie w celu wprowadzenia do obrotu produktu leczniczego, bez posiadania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu grozi karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

3.jpg

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.